Хімія. 9 клас. Гранкіна

СЛОВНИК

А

Аерозолі — дисперсні системи, складаються із дрібних частинок, завислих у газі. Розрізняють пили, дими (тверді частинки у газі) і тумани (рідкі частинки в газі).

Алкани — насичені вуглеводні з відкритим ланцюгом. Загальна формула — CnH2n+2. Синоніми: насичені вуглеводні, парафіни.

Алюмотермія — спосіб добування металів, неметалів відновленням їхніх оксидів алюмінієм. Реакція відбувається з виділенням великої кількості теплоти.

Аміногрупа — -NH2. Визначає в органічних сполуках основний характер.

Амілоза — полісахарид, складова частина крохмалю. Має спіральну структуру. Комплекс із амілози й молекулярного йоду забарвлений у синій колір — якісна реакція на крохмаль.

Амілопектин — полісахарид, складова частина крохмалю. Має розгалужену структуру. Обумовлює набрякання крохмалю у воді.

Амінокислоти — карбонові кислоти, які містять одну або декілька аміногруп. Амінокислоти значно поширені в природі, входять до складу білків. Залежно від положення аміногрупи відносно карбоксильної групи розрізняють α-, β-, γ-амінокислоти.

Аніони — негативно заряджені йони, наприклад OH-, Cl-, SO2-4, PO3-4. Аніони містяться в розчинах розчинних солей, кислот і основ, а також у кристалічних ґратках сполук із йонним зв'язком і в їхніх розплавах.

Б

Білки — високомолекулярні природні сполуки, найважливіша складова частина всіх живих організмів. Молекули білків складаються із залишків α-амінокислот, що з'єднані одна з одною пептидними зв'язками (-CO-NH-) у довгі ланцюги. До складу білків входять залишки більше 20 різних α-амінокислот.

Болотний газ — газ, який виділяється із дна стоячих водойм. Утворюється під час шумування клітковини й інших рослинних решток у болотному мулі без доступу повітря під впливом бактерій. Містить метан CH4 і невеликі кількості N2 і CO2.

В

Водневий зв'язок — зв'язок між атомами Гідрогену полярної молекули та якого-небудь сильно електронегативного елемента (Оксиген, Флуор, Нітроген) іншої молекули.

Водневий показник (pH) — величина, яка характеризує концентрації йонів Гідрогену в розчинах. Водні розчини можуть мати величину pH в інтервалі від 0 до 14. У чистій воді й нейтральних розчинах pH = 7, у кислотних — pH < 7 і в лужних — pH > 7. Величини pH вимірюють з допомогою кислотно-лужних індикаторів, потенціометричних методів.

Вуглеводні — клас органічних сполук, до складу яких входять тільки атоми Карбону й Гідрогену. Вуглеводні діляться на класи й гомологічні ряди.

Г

Гелі — структуровані колоїдні системи з рідкою дисперсійною фазою. Драглисті тіла, механічні властивості яких подібні до властивостей твердих тіл. Гелі утворюються під час коагуляції золів.

Гетерогенні системи (від лат. heteros — інший) — неоднорідні системи, які складаються з однорідних частин (фаз), розділених поверхнею розділу.

Гідрати — тверді або рідкі речовини, які утворюються під час гідратації речовин. Наприклад, солі CuSO4 · 5H2O, Ba(OH)2 · 8H2O та інші є кристалогідратами.

Гліцерол HOCH2-CHOH-CH2OH — найпростіший представник трьохатомних спиртів. Це безбарвна в'язка рідина, розчинна у воді, солодка на смак.

Глюкоза C6H12O6 — біла кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчиняється у воді. Міститься в рослинах, у крові. Входить до складу целюлози, крохмалю, декстринів, сахарози, глікогену та інших вуглеводів.

Гомологічні ряди — групи родинних органічних сполук (гомологів), подібних за будовою, які мають загальні хімічні властивості й відрізняються один від одного на одну або кілька груп -CH2 - у молекулі.

Гомогенна система — фізико-хімічна система, яка складається з однієї фази. У гомогенній системі з двох і більше хімічних компонентів кожний компонент розподілений у масі іншого у вигляді молекул, атомів, йонів, причому складові частини не можна відокремити один від одного механічним шляхом.

Д

Декстрини (C6H10O5)x — проміжні продукти гідролізу крохмалю. Декстрини застосовують у текстильній, поліграфічній і взуттєвій промисловості.

Денатурація білків — часткове або повне руйнування структури їхніх молекул.

Диполь — полярна молекула, яка складається з позитивних і негативних зарядів.

Дисперсність — характеристика розмірів частинок у дисперсних системах.

Дисперсні системи — гетерогенні фізико-хімічні системи, які складаються з дрібних частинок (дисперсна фаза), розподілених у навколишньому середовищі (дисперсійне середовище) — газі, рідині або твердому тілі — у вигляді дрібних частинок (кристаликів, крапельок або пухирців).

Дисперсна фаза — див. Дисперсні системи.

Дисперсійне середовище — див. Дисперсні системи.

Дифузія — самочинне проникнення один у одного приведених у зіткнення газів, рідин і твердих тіл, обумовлене вирівнюванням концентрацій речовин у первісно неоднорідній системі. Відбувається внаслідок теплового руху атомів або молекул.

Е

Екзотермічні реакції — хімічні реакції, які супроводжуються виділенням теплоти, наприклад горіння вугілля.

Електролітична дисоціація — розпад електролітів (кислот, лугів, солей, тобто речовин із ковалентним полярним або йонним зв'язком) на йони під час їх розчинення або розплавлювання.

Емульсія — рідина, в якій містяться у зваженому стані мікроскопічні частинки іншої рідини.

Ендотермічні реакції — хімічні реакції, які супроводжуються поглинанням теплоти.

Етанова кислота CH3COOH — безбарвна рідина з різким запахом, добре розчинна у воді, слабка кислота. Безводна етанова кислота за +16,5 °C — тверда речовина, схожа на лід (звідси назва «крижана оцтова кислота»).

Етанол C2H5OH — безбарвна легкорухлива рідина з пекучим смаком, tкип. = 78 °C, Проявляє всі хімічні властивості спиртів.

Етен C2H4 (CH2=CH2— безбарвний газ зі слабким приємним запахом, трохи легше повітря, погано розчинний у воді, горить.

Етин C2H2 (ацетилен) — безбарвний газ, малорозчинний у воді, легше повітря. tпл. = -80,8 °C, tкип. = -83,6 °C.

Ж

Жири — сполуки гліцеролу й вищих карбонових кислот. Тваринні жири — тверді речовини (за винятком риб'ячого жиру); рослинні — рідкі речовини, інакше їх називають оліями.

До складу тваринних жирів входять головним чином насичені карбонові кислоти — стеаринова й пальмітинова, рослинних — ненасичені карбонові кислоти.

З

Завись — дисперсні системи, в яких частинки твердої речовини рівномірно розподілені в рідині, наприклад частинки глини у воді. Це нестійкі системи й із часом розшаровуються. Дисперсні системи із частинками більше 10-4 см називають грубодисперсними, із частинками менших розмірів — високодисперсними, або колоїдними.

Загальна формула гомологічного ряду — формула, яка показує співвідношення атомів у молекулі органічної речовини.

Золі — колоїдні системи, складаються із частинок дуже малого розміру (10-5-10-7 см).

І

Інгібітори — речовини, які сповільнюють реакції.

Істинні розчини — розчини, в яких частинки не можуть бути виявлені оптичним шляхом. Діаметр частинок в істинних розчинах менше 10-7 см.

Йони — електрично заряджені частинки, які виникають у разі втрати або приєднання електронів атомами або групами хімічно зв'язаних атомів.

Йонні рівняння реакцій — реакції між йонами в розчині.

К

Каталіз — зміна швидкості хімічної реакції в присутності каталізаторів.

Каталізатори — речовини, які змінюють швидкість хімічної реакції.

Катіони — йони, які несуть позитивний електричний заряд.

Коагуляція — об'єднання дрібних частинок у дисперсних системах у більші під впливом сил зчеплення. Призводить до випадіння з колоїдного розчину пластівчастого осаду або до гелеутворення.

Колоїдні розчини — дисперсні системи, займають проміжне положення між істинними розчинами й грубодисперсними системами (суспензіями, емульсіями). Розміри колоїдних частинок — 10-5-10-7 см.

Крохмаль (C6H10O5)n — утворюється на світлі в листках рослин, є кінцевим продуктом фотосинтезу. До складу крохмалю входять амілоза й амілопектин.

Кристалізація — утворення й ріст кристалів із розплаву, розчину або з газової фази в разі пересичення або переохолодження.

Кристалогідрати — кристалічні тверді речовини, до складу ґратки яких включені молекули води.

М

Метан CH4 — алкан, найпростіший вуглеводень, утворюється у природі під час розкладу органічних речовин без доступу повітря, наприклад, на дні боліт, у рудниках.

Мила — солі вищих карбонових кислот, головним чином пальмітинової, стеаринової, олеїнової. Натрієві солі — тверді мила, калієві солі — рідкі.

Н

Ненасичені вуглеводні — сполуки Карбону й Гідрогену, в яких між атомами Карбону є, крім простих (одинарних) зв'язків, також подвійні, потрійні зв'язки (наприклад, алкени, алкіни).

Необоротні реакції — реакції, в результаті яких реагенти повністю перетворюються на продукти реакції, що не реагують між собою за певних умов.

Нафта — корисна копалина, рідке пальне; складна суміш органічних речовин: насичених вуглеводнів, нафтенів (циклопарафінів), ароматичних вуглеводнів та ін.

О

Оборотні реакції — хімічні реакції, які відбуваються одночасно у двох протилежних напрямках (прямому й зворотному), концентрації реагентів і продуктів реакції після досягнення рівноваги не змінюються.

Окисно-відновні реакції (ОВР) — хімічні реакції, в яких атоми одних хімічних елементів окиснюються, тобто віддають електрони, інші — відновлюються, тобто приймають електрони, при цьому відбувається перехід електронів від одних атомів до інших.

Органічні сполуки — сполуки, до складу яких входить елемент Карбон (крім карбонатної кислоти H2CO3 та її солей, а також CO2 і CO).

П

Пептидний зв'язок — зв'язок -CO-NH-, утворюється між залишками амінокислот у молекулах пептидів, стабілізує первинну структуру білку.

Пептиди — складні органічні речовини, які складаються з двох або більше залишків амінокислот, пов'язаних пептидним зв'язком (-CO-NH-).

Полімеризація — хімічна реакція сполучення однакових молекул у складні молекули великої молекулярної маси (макромолекули): nM → Mn, де M — молекула мономера, Mn — макромолекула, яка складається з n мономерних ланок, n — ступінь полімеризації.

Полімери — продукти полімеризації або поліконденсації багатьох молекул в одну укрупнену молекулу — полімер.

Поліетилен — продукт полімеризації етилену:

n(CH2=CH2) → (-H2C-CH2-)n

Полярна молекула — молекула, в якій виділяються позитивний і негативний полюси. Зв'язок у полярній молекулі — ковалентний полярний.

Пластмаси — конструкційні матеріали, що містять полімер.

Природні гази — корисні копалини, які містять, в основному, метан СН4 і супутні йому інші насичені вуглеводні. Використовується як дешеве й зручне паливо, у хімічних синтезах.

Р

Розчин концентрований — розчин добре розчинної речовини, який містить цю речовину в кількості, близькій до насичення.

Розчин насичений — розчин, який містить максимально можливу кількість розчиненої речовини за певних умов.

Розчинена речовина — речовина, розчинена в розчиннику за певних умов.

Розчинність — здатність речовини утворювати з іншими речовинами однорідні системи — розчини, в яких речовина перебуває у вигляді окремих атомів, йонів, молекул або частинок.

Розчини — однорідні системи двох або більше речовин.

С

Сахароза C12H22O11 — біла кристалічна речовина, солодка на смак. Харчовий продукт у складі цукру.

Суміші — гомогенні або гетерогенні системи, що складаються з декількох речовин, кожна з яких зберігає в суміші свої індивідуальні властивості й може бути виділена в чистому вигляді.

Ступінь дисоціації — величина, яка характеризує стан рівноваги реакції дисоціації в гомогенних системах (α = Νдис.заг.).

Ступінь полімеризації — число, яке показує скільки залишків мономера (структурних ланок) входить до складу полімерного ланцюга.

Суспензії — зависі; системи, які складаються з рідких і твердих фаз, наприклад мутна глиниста вода, де дрібні тверді частинки зважені в рідині.

Супутні гази — гази, які супроводжують поклади нафти, утворюючи «газову шапку».

Т

Тепловий ефект реакції — кількість виділеної або поглиненої теплоти в результаті реакції.

Х

Хімічні реакції — перетворення одних речовин на інші речовини, які відрізняються від вихідних складом і властивостями.

Ц

Целюлоза — високомолекулярний вуглевод, полісахарид, який є головною складовою частиною оболонок рослинних клітин. Целюлоза складається із залишків молекул β-глюкози.

Ш

Швидкість хімічних реакцій — зміна концентрації реагентів за одиницю часу в одиниці об'єму.

Я

Якісні реакції — характерні хімічні реакції, у результаті яких утворюються осади, гази, відбувається зміна кольору або інші добре визначувані зміни з одним певним йоном, елементом, сполукою, групою атомів.

ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА КАТІОНИ

Визначуваний катіон

Реагент

Рівняння реакції

Спостережувані явища

Ag+

Cl-

Ag+ + Cl- = AgCl↓

Білий сирнистий осад

Ва2+

SO2-4

Ва2+ + SO2-4 = ВаSO4

Білий осад

Fe2+

OH-

Fe2+ + 2ОН- = Fe(OH)2

Зеленуватий, брудно-зелений осад

Fe3+

OH-

Fe3+ + 3ОН- = Fe(OH)3

Бурий осад

Н+

Метилоранж

Зміна кольору індикатора

Оранжеве забарвлення змінюється на червоне

Лакмус

Зміна кольору індикатора

Фіолетове забарвлення змінюється на червоне

Аl3+

ОН-

Al3+ + OH- = Al(OH)3

Білий драглистий осад

Сu2+

OH-

Сu2+ + 2ОН- = Cu(OH)2

Блакитний осад

ВІДНОСНІ ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ

ІА

ІІА

ІІІБ

IVБ

VIБ

VIIБ

VIIIБ

ІБ

ІІБ

ІІІA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

Н

2,1

He

Li

0,97

Be

1,47

В

2,02

C

2,50

N

3,07

O

3,50

F

4,10

Ne

Na

1,01

Mg

1,23

Al

1,47

Si

1,74

P

2,10

S

2,60

Cl

2,83

Ar

K

0,91

Ca

1,04

Sc

1,20

Ті

1,32

V

1,45

Cr

1,56

Mn

1,60

Fe

1,64

Co

1,75

Ni

1,75

Cu

1,76

Zn

1,66

Ga

1,82

Ge

2,02

As

2,20

Se

2,48

Br

2,74

Kr

Rb

0,89

Sr

0,99

Y

1,11

Zr

1,22

Nb

1,23

Mo

1,30

Tc

1,36

Ru

1,42

Rh

1,45

Pd

1,35

Ag

1,42

Cd

1,46

In

1,49

Sn

1,72

Sb

1,82

Те

2,01

I

2,21

Xe

Cs

0,86

Ba

0,97

La*

1,08

Hf

1,23

Ta

1,33

W

1,40

Re

1,46

Os

1,52

Ir

1,55

Pt

1,44

Au

1,42

Hg

1,44

TI

1,44

Pb

1,55

Bi

1,67

Po

1,76

At

1,96

Rn

Fr

0,86

Ra

0,97

Ac

1,00

РОЗЧИННІСТЬ КИСЛОТ, ОСНОВ, АМФОТЕРНИХ ГІДРОКСИДІВ І СОЛЕЙ У ВОДІ

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

ЗМІНА КОЛЬОРУ ІНДИКАТОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СЕРЕДОВИЩА

Зміна кольору універсального індикатору

Зміна кольору індикаторів

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА (довгоперіодна форма)

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст