Хімія. 9 клас. Гранкіна

§ 3. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Розрахунки в хімії дуже важливі. Без них неможливо визначити склад і будову речовини. Вони потрібні під час визначення необхідної кількості реагентів для проведення реакції та кількості одержуваного продукту. Звичайно ж, без складних розрахунків неможлива робота хімічних підприємств.

РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

Минулого року ми розглянули кілька типів хімічних задач і способи їх розв'язання. Вони будуть нам потрібні й цього року. Стисло повторимо їх.

Визначення відносної молекулярної й молярної маси

Відносну атомну, молекулярну і молярну масу визначаємо за Періодичною системою.

Завдання. Визначте відносні молекулярні й молярні маси нітратної кислоти, барій гідроксиду, алюміній сульфату.

Розрахунок масової частки елементів у речовині

Формула для розв'язання:

де n — кількість атомів елемента в сполуці (або індекс елемента), Ar — відносна атомна маса елемента, Mr — відносна молекулярна маса речовини.

Завдання. Визначте масові частки елементів у кальцій нітраті.

Розрахунки із застосуванням поняття «кількість речовини (моль)»

• Випишемо формули, в яких використовується кількість речовини (моль), і запам'ятаємо їх.

Завдання. У посудині об'ємом 2 літри міститься кисень за н. у. Розрахуйте його кількість речовини, масу й число молекул.

Розрахунки з використанням поняття «відносна густина газів»

Формула для розрахунків:

де М1 — це молярна маса газу 1, густину якого ми визначаємо, М2 — молярна маса газу 2, за яким густину визначають, D — відносна густина газів, величина безрозмірна.

Завдання. Густина деякого газу за воднем дорівнює 8. Визначте його молярну масу.

РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ РЕАКЦІЙ

Згадаємо алгоритм розв'язування таких задач:

  • 1. Написати рівняння реакції, розставити коефіцієнти.
  • 2. Якщо в задачі дано маси або об'єми речовин — розрахувати за формулами їх кількість речовини.
  • 3. Дані завдання й х (невідоме) пишемо над рівнянням, мольні відношення (коефіцієнти) — під рівнянням.
  • 4. Складаємо пропорцію, розв'язуємо — відповідь готова!

Завдання. Визначте масу й об'єм кисню (н. у.), який буде потрібний для спалювання 64 г сірки.

Відповідь: 64 г О2, 44,8 л О2.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

23. В якій сполуці масова частка Кальцію більша: в кальцій оксиді або кальцій сульфіді? У скільки разів?

24. Яка кількість речовини і скільки атомів Оксигену міститься:

  • а) у 3 моль сульфур(VI) оксиду;
  • б) у 36 г ферум(ІІ) оксиду?

25. Яку кількість речовини складає 30,1 · 1023 атомів Натрію? Визначте масу цих атомів.

26. Скільки атомів і молей Гідрогену та Оксигену міститься у воді кількістю речовини 10 моль?

27. Алюміній масою 54 г повністю прореагував із сіркою. Визначте масу алюміній сульфіду, що утворився.

28. Визначте масу й об'єм 3,01 · 1023 молекул карбон(IV) оксиду за н. у.

29. Визначте, який об'єм водню (н. у.) необхідний для взаємодії з 2 моль хлору.

30. Магній реагує з бромом з утворенням магній броміду.

  • а) Напишіть рівняння реакції, вкажіть її тип.
  • б) Скільки молей магній броміду утворюється з 8 моль магнію? з 3 моль брому?
  • в) Яка маса брому прореагує з 36 г магнію?

Для допитливих

31. Речовина містить атоми Сульфуру та Оксигену в масовому відношенні 1:1. Визначте формулу речовини та масові частки елементів у ній.

32. Складіть формулу речовини, яка містить (за масою) 43,4 % Натрію, 11,3 % Карбону і 45,3 % Оксигену.

33. Під час згоряння металу масою 3 г утворюється його оксид масою 5,67 г. Ступінь окиснення металу в оксиді дорівнює +3. Який це метал?

34. Складіть формулу оксиду Нітрогену, який містить 30 % Нітрогену за масою.

35. Летка сполука елемента з Гідрогеном містить 8,8 % Гідрогену. Визначте, що це за елемент, якщо формула його вищого оксиду E2O5.