Підручник з Історії України. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке національне відродження? 2. На які три стадії (етапи) поділяють національне відродження слов'янських народів? 3. Як відбувався фольклорно-етнографічний етап українського національного відродження в Наддніпрянській Україні?

МЕТА: визначити суспільні виклики впродовж культурницького етапу українського національного відродження в Наддніпрянщині та шляхи їх подолання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: повторити матеріал § 21—22 та 23 підручника; скласти повідомлення за темою «Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії; суспільні виклики» або есе «У чому я вбачаю здобутки і втрати культурницького етапу українського національного відродження в Наддніпрянщині».

ХІД РОБОТИ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених вами повідомлень або есе та обговоріть результати, які ви отримали під час роботи над ними.

2. Представте класу спільні висновки, які зробила кожна група.

3. Презентуйте найкращі повідомлення та есе класу.

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

Узагальнення знань за розділом IV

1. Складіть перелік подій, що відбувалися на українських землях у складі Російської імперії в другій половині XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Назвіть імена видатних історичних діячів Наддніпрянщини цього періоду. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?

3. Поясніть значення понять і термінів: українське питання, Східна (Кримська) війна, модернізація, реформа, громада (община), цензура, монополія, синдикат, соціальна структура, земства, індустріалізація, народники, інтелігенція, тероризм, громадівський рух, хлопомани, українофільство.

4. Виконайте завдання за історичною картою:

1) прослідкуйте, як змінювалася географія розміщення основних промислових центрів Наддніпрянщини;

2) визначте регіони, що мали відмінності в проведенні аграрних перетворень за селянською реформою 1861 р.;

3) складіть опис процесів модернізації в різних регіонах Наддніпрянщини;

4) покажіть регіони Російської імперії, куди відбувалося переселення селян із Наддніпрянської України;

5) покажіть населені пункти, пов’язані з українським національним рухом у Наддніпрянщині цієї доби та поясніть їхню роль у ньому;

6) покажіть населені пункти й території, пов’язані з розгортанням селянських, робітничих, народницьких і соціал-демократичних рухів.

5. У якому напрямку розвивалися процеси модернізації в Наддніпрянщині цього періоду? Чому?

6. Доведіть закономірність процесів модернізації для розвитку тогочасної Наддніпрянщини.

7. Який вплив мали процеси модернізації на тогочасне українське суспільство? Чи можна їх однозначно характеризувати як позитивні? Чому?

8. Обговоріть у малих групах і представте висновки класу:

1) особливості соціально-економічних зрушень на українських землях у пореформений період;

2) роль і місце українських земель у господарському житті Російської імперії цього періоду;

3) роль і місце діяльності громадівців в українському національному русі.

9. Порівняйте процеси модернізації на українських землях з аналогічними процесами в європейських державах.