Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

1. Складіть перелік подій з історії України 60—80-х рр. XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина», «Руїна», «Чортомлицька Січ», «протекторат», «козацьке бароко», «Чигиринські походи», «паліївщина», «Конституція Пилипа Орлика».

3. Проаналізуйте зміст найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель: Андрусівське перемир’я (1667 р.), Бучацький мирний договір (1672 р.), Журавненський мирний договір (1676 р.), Бахчисарайський договір (1681 р.). Обговоріть у парах і зробіть спільний висновок.

4. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України кінця XVII — першої половини XVIII ст.?

5. Виконайте завдання за історичною картою. 1) Прослідкуйте, як змінювалася територія Гетьманщини через події 60—80-х рр. XVII ст. 2) Порівняйте територію Гетьманщини за Б. Хмельницького та після завершення Руїни. 3) Назвіть території Гетьманщини, які перебували під контролем Польщі, Московії та Туреччини. 4) Покажіть події українсько-московської війни 1658—1659 рр.; похід польських військ і козацьких полків гетьмана П. Тетері на Лівобережжя; походи гетьмана П. Дорошенка; Чигиринські походи турецько-татарських військ; місця найголовніших битв, підписання найважливіших договорів; центри полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України; резиденції лівобережних і правобережних гетьманів; події Північної війни 1700—1721 рр.: напрямки козацьких походів, найважливіших битв тощо. 5) Визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали українські землі в цей період. 6) Укажіть територію, охоплену повстанням С. Палія.

6. Чому, на вашу думку, у подіях 60—80-х рр. XVII ст. не вдалося зберегти єдність України? Назвіть факти, які підтверджують, що жоден із союзників українських гетьманів не відстоював інтереси України, а переймався лише власною вигодою. Обговоріть у групі.

7. Установіть хронологічну послідовність правління гетьманів від 1657 до 1687 р.

8. Порівняйте внутрішню й зовнішню політику лівобережних і правобережних гетьманів. Визначте спільне й відмінне, укажіть значення та наслідки.

9. Складіть у зошиті таблицю «Українсько-московські договори 1659—1687 рр.».

10. Складіть розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.».

11. Визначте наслідки Полтавської битви для подальшої долі українських земель.

12. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України кінця XVII — першої половини XVIII ст.? Обговоріть у групі. Поясніть свою думку.

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

1. Вищим органом влади в Українській козацькій державі була

А Генеральна (військова) рада

Б Старшинська рада

В Генеральна військова канцелярія

Г кошова рада

2. Із якою державою гетьман І. Виговський уклав Гадяцький договір?

А Московське царство

Б Річ Посполита

В Шведське королівство

Г Кримське ханство

3. У якому році відбулася Конотопська битва між українсько-татарсько-польським та московським військами?

А 1657 р.

Б 1658 р.

В 1659 р.

Г 1660 р.

4. Територіальний поділ козацької України на Лівобережну і Правобережну був політично закріплений виникненням двох окремих гетьманатів

А у 1662 р.

Б у 1663 р.

В у 1664 р.

Г у 1665 р.

5. За якими статтями українські землі та міста були вперше проголошені володіннями московського царя?

А Батуринськими

Б Переяславськими

В Московськими

Г Глухівськими

6. Під чиєю владою перебувала Запорозька Січ у 1667—1686 рр.?

А Московської держави

Б Речі Посполитої

В Московської держави та Речі Посполитої

Г Османської імперії

7. У якому році козацька рада неподалік міста Корсуня схвалила рішення П. Дорошенка щодо прийняття протекції турецького султана?

А 1665 р.

Б 1669 р.

В 1675 р.

Г 1676 р.

8. Що стало поштовхом до прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні?

А початок козацького повстання під проводом С. Палія

Б укладення між Річчю Посполитою та Османською імперією Карловацького перемир’я

В похід І. Мазепи на Правобережжя

Г укладення українсько-московських Коломацьких статей

9. Слобідські полки в адміністративному та військовому відношенні підпорядковувалися

А лівобережному гетьману

Б слобідському гетьману

В бєлгородському воєводі

Г кошовому отаману Запорозької Січі

10. Яка подія перекреслила плани гетьмана І. Мазепи на визволення Гетьманщини з-під влади російського царя?

А повстання під проводом С. Палія

Б знищення московськими військами Батурина

В Полтавська битва

Г підписання Коломацьких статей

11. Автором козацьких літописів був

А Г. Сковорода

Б С. Величко

В І. Григорович-Барський

Г В. Боровиковський

12. Найбільше споруд у стилі козацького бароко в Україні було збудовано в період правління гетьмана

А І. Самойловича

Б І. Мазепи

В І. Скоропадського

Г К. Розумовського

13. Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.

1 Ухвалення Гадяцької угоди

2 Чигиринські походи турецько-татарських військ

3 Укладення Андрусівського договору

4 Підписання Віденського перемир’я

А «Великий згін» населення Правобережжя, здійснений гетьманом І. Самойловичем

Б Початок війни Гетьманщини з Московським царством

В Поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою і Московським царством

Г Пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

Д Перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії

14. Установіть послідовність подій.

А Чигиринські походи турецько-татарського війська

Б Укладання Гадяцької угоди

В Проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї козацької України

Г Укладання Бахчисарайського мирного договору

15. Які з названих воєводств мали увійти до складу Московського царства за Гадяцькою угодою 1658 р.? (Виберіть три правильні відповіді.)

1 Чернігівське

2 Брацлавське

3 Волинське

4 Київське

5 Подільське

6 Руське

7 Белзьке