Підручник з Історії України 8 клас "Гісем 2016" - Поглиблене вивчення

Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина

1. Які факти з біографії Б. Хмельницького до початку війни відомі історикам? 2. Наведіть факти, що свідчать про організаторський, дипломатичний і військовий таланти гетьмана.

Мета: сформувати уявлення про гетьмана Б. Хмельницького як людину та політика.

Завдання для підготовки до практичного заняття: повторіть матеріал підручника (§ 26, п. 4) та підготуйте есе* на тему «Моє ставлення до гетьмана Богдана Хмельницького як політика і людини».

Хід роботи

1. Об’єднайтеся в малі групи, обговоріть свої есе та презентуйте класу висновки, яких ви дійшли.

2. Поясніть, як ви розумієте наведені висловлювання українських істориків. Чи поділяєте ви їхню оцінку діяльності Б. Хмельницького? Обґрунтуйте свою точку зору.

1) Великий рух народний, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні-Гетьманщині. (М. Грушевський)

2) Він... завдав аристократичному устрою Польщі такого удару, після якого цей устрій вже не міг триматися у моральній силі. (М. Костомаров)

3) Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір’я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір’ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів. (І. Крип’якевич)

4) Він поводився так, наче був монархом суверенної держави, й розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища. (Д. Дорошенко)

5) Великий гетьман назавжди залишиться у пам’яті вдячного українського народу. Адже за його гетьманства українська земля вперше стала широко відома у світі, а до його резиденції в Чигирині звертали погляди володарі багатьох країн. (В. Петровський, Л. Радченко, В. Семенченко)

6) Він уперше протягом XIV—XVII ст. спромігся спрямувати енергію народу на розбудову соборної держави і виборення незалежності, а також сформулював наріжні принципи державної ідеї, що стала знаменом визвольних змагань українців наступних століть. (В. Смолій, В. Степанков)

3. Ознайомтеся із точкою зору зарубіжних істориків щодо діяльності Б. Хмельницького і дайте відповіді на запитання.

1) Польський історик Л. Кубаля порівнював Б. Хмельницького з вождем Англійської революції середини XVII ст. Олівером Кромвелем і стверджував, що, на відміну від останнього, гетьман «не мав у своєму розпорядженні вишколеної інтелігенції й засобів старої сильної держави. Військо, фінанси, державне господарство, адміністрація, зносини з сусідніми державами — все це треба було створити... Він мусив добирати і вчити людей. Була то людина з кожного погляду надзвичайних вимірів, він переростав талановитих людей настільки, що переступав межі збагненного».

* Есе — твір із коротким викладом думок автора за певною проблемою в довільній формі.

Порівняйте діяльність О. Кромвеля та Б. Хмельницького. Чи поділяєте ви наведену характеристику? Чому?

2) Американський історик П. Магочій у праці «Україна. Історія її народів» називає Б. Хмельницького центральною постаттю української історії XVII ст., звертаючи увагу на те, що Б. Хмельницькому вдалося встановити контроль над більшістю центральноукраїнських земель й управляти цією територією як незалежною державою. Наведіть факти, що доводять це твердження.

3) Історик з Єльського університету в США Г. Вернадський в біографії Б. Хмельницького писав: «Богдана можна назвати батьком модерної України. Звичайно, українська революція відбулася б і навіть без нього, але саме завдяки його вправному керівництву різні складники цього руху — політичні, соціальні, національні, релігійні — було об’єднано разом для створення чи радше відродження української нації. Хоча держава, яку він збудував, протривала не більше століття, самий лише факт її існування протягом цього часу дав великий поштовх українському національному духу». У чому вбачає дослідник значення діяльності Б. Хмельницького? Поясніть, як ви розумієте твердження автора, що гетьман є «батьком модерної України».

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

I. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток краю.

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви живете. На території якого району, області він розташований?

2. До якого історико-етнографічного регіону України він належить?

3. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону напередодні Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

4. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

5. Чи є у вашому краї населені пункти або місцевості, назви яких пов’язані з подіями першої половини XVII ст.? Наведіть їх і поясніть походження цих назв.

II. Соціально-економічне життя.

1. Що ви знаєте про господарське життя краю в ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан торгівлі й ремесел?

4. Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України в цей період.

5. Що вам відомо про соціальне становище населення краю в цей період?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про життя населення краю напередодні війни середини XVII ст. та події війни на цій території.

III. Культурне й духовне життя.

1. Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення вашого краю в середині XVII ст.?

2. Назвіть діячів української культури й духовного життя цього періоду, які походили з вашого краю або проживали в ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

3. Які пам’ятки культури другої половини XVII ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

4. Визначте спільне й відмінне в культурному й духовному житті краю порівняно з іншими регіонами в цей період.

5. Пригадайте твори української літератури, де розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розташований. Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?

IV. Воєнно-політичні події.

1. Чи відбувалися на території вашого краю й регіону воєнні дії в роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

2. Чи є відомості про героїчні вчинки ваших земляків у ці буремні роки?

3. За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків — учасників Національно-визвольної війни.