Підручник з Історії України 8 клас "Гісем 2016" - Поглиблене вивчення

Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

1. Складіть перелік подій з історії України першої половини XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «полемічна література», «латифундія», «магнат», «ясир», «Хотинська війна», «Куруківська угода», «драма», «інтермедія», «козацьке бароко», «греко-католицька церква», «героїчні походи».

3. Назвіть видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України першої половини XVII ст.?

4. Виконайте завдання за історичною картою. 1) Які нові території були заселені українцями на середину XVII ст.? 2) Покажіть українські землі, які в першій половині XVII ст. змінили свою державну належність. 3) Де в цей період була розташована Запорозька Січ? 4) Укажіть місця, до яких здійснювали свої морські походи козаки-запорожці. 5) Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

5. Складіть розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного та політичного становища українців у першій половині XVII ст.».

6. Складіть історичний портрет П. Конашевича-Сагайдачного або П. Могили (за вибором).

7. Розкрийте значення козацько-селянських повстань 20—30-х рр. XVII ст. для боротьби українців за свої права. Обговоріть у групі.

8. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України першої половини XVII ст.? Обговоріть у групі. Поясніть свою думку.

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

1. Який із наведених переліків містить прізвища магнатів, що мали великі маєтності в Україні?

А І. Борецький, К. Сакович, І. Гізель

Б К.-В. Острозький, Є. Вишневецький, К. Збаразький

В М. Смотрицький, З. Копистенський, Я. Остряниця

Г Т. Федорович, М. Дорошенко, І. Сулима

2. Яке місто України в першій половині XVII ст. мало найбільшу кількість населення?

А Київ

Б Львів

В Луцьк

Г Чигирин

3. Який король Речі Посполитої погодився офіційно визнати (легалізувати) відновлення православної ієрархії?

А Стефан Баторій

Б Сигізмунд II Август

В Сигізмунд III

Г Владислав IV

4. Який митрополит греко-католицької церкви об’єднав греко-католицьке чернецтво у Василіянський орден?

А М. Рогоза

Б І. Потій

В Й.-В. Рутський

Г П. Скарга

5. Укажіть хронологічні межі доби героїчних походів козацтва.

А останні два десятиліття XVI ст.

Б кінець XVI — перше десятиліття XVII ст.

В перші два десятиліття XVII ст.

Г 20—30-ті рр. XVII ст.

6. Коли відбулася Хотинська війна?

А 1616 р.

Б 1620 р.

В 1621 р.

Г 1624 р.

7. Хто очолював козацьке повстання в 1630 р.?

А М. Жмайло

Б Т. Федорович

В І. Сулима

Г П. Бут

8. Коли сейм Речі Посполитої прийняв документ, що скасовував «на вічні часи всі права й привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, надані нашим предкам...»?

А 1617 р.

Б 1625 р.

В 1635 р.

Г 1638 р.

9. Який навчальний заклад було утворено на українських землях 1632 р.?

А Острозька школа

Б Львівська братська школа

В Києво-Могилянський колегіум

Г Київська братська школа

10. Хто був автором видатного твору полемічної літератури «Тренос»?

А П. Могила

Б М. Смотрицький

В З. Копистенський

Г К. Сакович

11. Як називали короткі сценки переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалися в перервах між актами основної вистави?

А декламація

Б інтермедія

В кант

Г містерія

12. Що таке вертеп?

А духовна драма на біблійний сюжет Б церковна пісня для триголосного ансамблю В пересувний ляльковий театр

Г багатоголосий спів без нот і музичного супроводу

13. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 Шкільна драма

2 Інтермедія

3 Ораторсько-проповідницька проза

4 Мемуари

А Твір із моральними повчаннями та тлумаченням Святого Письма

Б Коротка одноактова сценка переважно гумористично-комедійного характеру

В Твір у формі записок-спогадів автора про минулі події

Г Твір релігійного змісту, автор якого дискутував зі своїми опонентами

Д Вистава релігійного змісту, побудована у формі діалогу без авторської мови

14. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Відновлення ієрархії православної церкви

Б Заснування П. Могилою Лаврської школи

В Козацьке повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні

Г Укладання Берестейської церковної унії

15. Які твердження характеризують життя та діяльність митрополита П. Могили? (Виберіть три правильні відповіді.)

1 У 1620 р. єрусалимський патріарх Феофан висвятив його на митрополита

2 Брав участь у заснуванні Богоявленського братства в Києві

3 Домігся від польської влади визнання вищої православної церковної ієрархії

4 Був автором богослужбової книги «Требник». Зобов’язав священиків проголошувати по неділях і святах виховні проповіді для парафіян

5 До обрання митрополитом був настоятелем Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві

6 До обрання митрополитом був архімандритом Києво-Печерської лаври

7 Визнав право московського патріарха на Київську митрополію