Всесвітня історія: Підручник для 7 класу "Гісем 2015" - Нова програма

Практичне заняття «Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення середньовічної Європи»

Мета: визначити особливості й прояви впливу Візантії, імперії Карла Великого і перших Арабських халіфатів на становлення Середньовічної Європи.

Завдання до практичного заняття: підготуйте повідомлення (за однією із запропонованих тем). Визначте вплив на становлення Середньовічної Європи:

1) Візантії;

2) імперії Карла Великого;

3) перших Арабських халіфатів.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об’єднайтеся в малі групи за темами підготовлених повідомлень й обговоріть результати, які ви отримали під час роботи.

2. Розгляньте в атласі карти «Франкське королівство», «Імперія Карла Великого», «Візантійська імперія», «Виникнення ісламу. Арабський халіфат» та визначте:

1) які регіони світу охопили своїм впливом три найбільші держави Раннього Середньовіччя (Візантійська імперія, імперія Карла Великого, Арабський халіфат);

2) які регіони були перетином їхніх інтересів (впливу);

3) яка з імперій проіснувала найдовше.

3. Чи можна вважати конфлікт між імперіями релігійним? Свою думку обґрунтуйте.

4. Які архітектурні пам’ятки можна вважати символом Візантійської імперії, імперії Карла Великого, Арабського халіфату?

5. Як три великі держави Раннього Середньовіччя вплинули на подальший розвиток: 1) релігії; 2) державотворення; 3) соціальних відносин?

6. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.

Узагальнення за розділом I «Перші середньовічні держави»

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для цього періоду всесвітньої історії. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: «Велике переселення народів», «варварське королівство», «Каролінгське відродження», «халіфат», «іслам», «Коран», арабо-мусульманська цивілізація», «василевс», «імперія».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів, із якими ви познайомилися впродовж вивчення розділу. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію?

4. Виконайте завдання за історичною картою:

1) простежте напрями переселень і походів народів під час Великого переселення народів;

2) покажіть території варварських королівств та назвіть їх;

3) визначте країну франків у другій половині V ст. й території, приєднані до Франкського королівства за правління Хлодвіга;

4) покажіть території, завойовані Карлом Великим, і кордони Франкської імперії у 814 р.;

5) простежте, як змінювалася територія Візантійської імперії від доби Юстиніана до кінця правління династії Комнінів;

6) покажіть, із ким боролася Візантія, і назвіть, коли це було;

7) покажіть державу Мухаммада в 632 р.;

8) простежте, які території й коли були завойовані арабами.

5. Порівняйте Франкську та Візантійську імперії як державні утворення.

6. Порівняйте культуру перших середньовічних держав. Які з їхніх культурних досягнень мали, на вашу думку, найважливіше значення? Чому?

7. Визначте наслідки:

1) Великого переселення народів;

2) виникнення імперії Карла Великого;

3) розпаду імперії Карла Великого;

4) виникнення ісламу;

5) арабської експансії.

Тестові завдання для тематичного контролю за розділом I «Перші середньовічні держави»

1. Якими є хронологічні межі історії Середніх віків?

А 375 р. — кінець XIII ст.

Б 395 р. — кінець XIV ст.

В 410 р. — кінець XV ст.

Г 476 р. — кінець XV ст.

2. Хто був засновником Франкського королівства?

А Теодоріх

Б Хлодвіг

В Карл Мартелл

Г Карл Великий

3. У якій битві франки зупинили просування арабів у Європу?

А на Косовому полі

Б під Пуатьє

В на Каталаунських полях

Г під Аугсбургом

4. Якою була головна причина здійснення Карлом Мартеллом бенефіціальної реформи?

А прагнення усунути від влади «лінивих королів» із династії Меровінгів

Б необхідність створення постійно діючої, добре озброєної кінноти для боротьби з арабами

В прагнення здобути підтримку католицької церкви

Г необхідність протидіяти нападам слов’янських, болгарських і аварських племен

5. Проти кого Карл Великий вів найтриваліші та найважчі війни у 772—804 рр.?

А сакси

Б авари

В слов’яни

Г баварці

6. Коли відбувся Верденський з’їзд?

А 751 р.

Б 754 р.

В 800 р.

Г 843 р.

7. За своїми повноваженнями у Візантійській імперії синкліт був:

А вищим законодавцем країни

Б дорадчим органом при імператорі

В урядом Візантії

Г вищою судовою установою

8. За правління якого імператора у Візантії розпочався рух іконоборців?

А Юстиніан I Великий

Б Лев III Ісавр

В Василій I Македонянин

Г Олексій I Комнін

9. За правління якого імператора було збудовано храм Святої Софії у Константинополі?

А Юстиніан I Великий

Б Лев III Ісавр

В Василій I Болгаробійця

Г Олексій I Комнін

10. Який з арабських халіфів відвоював у Візантії Сирію, Палестину, Єгипет і Лівію?

А Муавія

Б Алі

В Осман

Г Омар

11. Яке місто було столицею Арабського халіфату за Аббасидів?

А Багдад

Б Мекка

В Медина

Г Кордова

12. Що в Арабському халіфаті називали джизією?

А земельний податок

Б десятину, що надходила в розпорядження халіфа

В подушне, що сплачували немусульмани

Г початок нової ери в мусульманському літочисленні