Географія. 7 клас. Гільберг

Тема 2. Материки й океани — великі природні комплекси географічної оболонки

§ 5. Походження материків і океанів

Пригадайте: 1. Що таке материк? Скільки материків на поверхні нашої планети? 2. Що таке Світовий океан? На які частини його поділяють?

Походження материків і океанічних западин. Увижається, що майже 200 млн років тому на Землі існував єдиний суперматерик — Пангея. Він уключав усі сучасні материки, однак поступово почав розколюватися. Спочатку — на два материки: Лавразію (у її складі була сучасна Північна Америка та Євразія) і Гондвану (вона включала Африку, Південну Америку, Індостан, Австралію та Антарктиду). За наступні мільйони років материки поступово набули сучасних обрисів і розташування, однак вони не припинили свого руху.

Літосфера за своєю будовою неоднорідна й складається із земної кори та верхньої частини мантії Землі. Земну кору поділяють на океанічну й материкову.

Земна кора складається з величезних цілісних блоків — літосферних плит, які розбиті велетенськими тріщинами (рифтами). Літосферні плити знаходяться в постійному русі, наче пливуть по м’якому шару мантії. Ця гіпотеза була підтверджена А. Вегенером. Вони можуть розходитися, сходитися чи рухатися одна вздовж іншої. Швидкість їх руху становить 1-6 см за рік, помітити це можна лише за допомогою спеціальних приладів.

Нині вчені визначають вісім великих літосферних плит: Північноамериканську, Південноамериканську, Євразійську, Африканську, Індо-Австралійську, Аравійську, Антарктичну й Тихоокеанську (мал. 10). Очевидно, рух літосферних плит відбувається через циркуляцію розпеченої мантії нашої планети й триватиме до повного її охолодження.

Геологічна історія формування рельєфу материків. Сучасне географічне положення материків і океанів, особливості їх рельєфу — це результат тривалого геологічного розвитку Землі. Найбільшим проміжком геологічної історії Землі вчені умовно стали вважати ери, які діляться на періоди. Геологічна ера — це один із найбільших відрізків часу (понад сотні мільйонів років) в історії розвитку Землі.

Мал. 10. Літосферні плити

Геологічна ера — це час утворення гірських порід, що належать до певної групи. В історії геологічного розвитку Землі визначають такі ери: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. У назвах ер віддзеркалюються етапи життя на Землі. Архей — період найдавнішого життя, протерозой — період раннього життя, палеозой, мезозой і кайнозой — відповідно ери давнього, середнього й нового життя. В історії розвитку Землі виокремлюють п’ять епох горотворення, серед яких — байкальська, каледонська, герцинська, мезозойська, альпійська (табл.2).

Залишки живих організмів у вигляді скам’янілих решток знаходяться в осадових гірських породах. На основі знань про розвиток живих організмів за їх рештками можна визначити вік гірських порід. Рештки живих організмів та історію життя на Землі вивчає наука палеонтологія.

Таблиця 2

Геохронологічна шкала

Геологічна ера

Геологічні періоди

Епоха горотворення

Гірські породи

Розвиток життя

Кайнозойська KZ

(67 млн років — дотепер)

антропогеновий

альпійська

буре вугілля, торф, кухонна сіль, піски, руди алюмінію, морена

панування квіткових рослин, птахів і ссавців; поява людини

неогеновий

палеогеновий

Продовження табл. 2

Геологічна ера

Геологічні періоди

Епоха горотворення

Гірські породи

Розвиток життя

Мезозойська MZ

(67-240 млн років тому)

крейдовий

мезозойська

крейда, фосфорити, нафта, горючі сланці, руди золота, міді

панування голонасінних, плазуни (динозаври), перші птахи й ссавці

юрський

тріасовий

Палеозойська PZ

(240-570 мли років тому)

пермський

герцинська

кам’яне вугілля, нафта, піски, глини, вапняки

мохи, папороті, риби, земноводні, велетенські

комахи

кам’яновугільний

девонський

силурійський

каледонська

піски, глини, вапняки, солі

життя у воді: водорості, медузи, молюски, ракоподібні

ордовицький

кембрійський

Протерозойська PR

(570 млн — 2 млрд років тому)

докембрій

байкальська

базальти, лабрадорити, граніти, залізні й уранові руди

бактерії, водорості, гриби, одноклітинні

тварини

Архейська AR

(2-4 млрд років тому)

зародження життя на мілководді

Уважно розглянувши таблицю 2, можна дізнатися, які гірські породи утворилися в різні геологічні ери та періоди.

Запитання та завдання

  • 1. Яку будову має літосфера?
  • 2. Поясніть причини руху літосферних плит.
  • 3. Поясніть, з чого складається земна кора. Які типи земної кори існують?
  • 4. Визначте, користуючись таблицею 2, у які геологічні ери відбувався процес розвитку Землі.
  • 5. Розгляньте карту літосферних плит (мал. 10). Де на вашу думку, у далекому майбутньому на Землі можуть утворитися нові океани? Нові материки? Поясніть, чому.
  • 6. Що вивчає наука палеонтологія?
  • 7. За змістом таблиці проаналізуйте розвиток життя на Землі.

Працюємо з картою та атласом

Позначте на контурній карті світу межі літосферних плит, використовуючи карту атласу «Будова земної кори».

Цікавий факт

Ще в античні часи вчені прагнули пояснити походження нашої планети. Найпоширенішою є гіпотеза О. Шмідта. За його припущенням, Земля утворилася з холодної газопилової хмари. Частини хмари, рухаючись навколо Сонця, з’єднувалися між собою, утворюючи згустки, які постійно збільшувалися до величезних розмірів.