Географія. 6 клас. Гільберг

§ 50. Ґрунт

 • З чого складається ґрунт? Що таке вивітрювання? Що визначає головну властивість ґрунту? Які організми живуть у ґрунтовому середовищі?

Ґрунт і його утворення. Ґрунт — це верхній родючий шар поверхні, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, клімату, рельєфу, організмів протягом тривалого часу.

Ґрунти нашої планети унікальні. Вони утворюють ґрунтову оболонку — особливу природну «плівку», що регулює взаємодію біосфери, гідросфери й атмосфери Землі. Крім того, ґрунт — середовище проживання більшості живих істот (мікроорганізмів, тварин і рослин).

Утворення ґрунтів починається з вивітрювання гірських порід. Під час вивітрювання вони розтріскуються й розсипаються. На цій породі розселяються спочатку лишайники та мохи. У результаті їх життєдіяльності з’являється шар темного порошкоподібного матеріалу — дрібнозему. Він заповнює тріщини в брилах, у яких укорінюються «скельні» рослини.

Поступово, протягом тисячоліть, однорідна гірська порода перетворюється на особливе природне тіло — ґрунт, розділений на горизонтальні шари. Ґрунтовий покрив — це сукупність ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості.

Родючість — основна властивість ґрунту. Найважливіша складова частина ґрунту — перегній (гумус). Від цієї органічної речовини залежить родючість ґрунту, тобто здатність забезпечувати рослини поживними речовинами та вологою.

Поживні речовини накопичуються під час розкладання рослинних залишків під дією тепла та вологи. Чим більше гумусу в ґрунті, тим він родючіший. Гумус — речовина темного кольору, тому чим темніший ґрунт, тим він родючіший.

Якщо ґрунт сухий, усі поживні речовини знаходяться в ньому у твердому стані, і коріння не може їх засвоїти. Під часу поливу вода розчиняє ці речовини й переводить їх у поживний розчин, який і попадає в організм рослин через коріння. Тому вода є ще однією необхідною умовою родючості ґрунту. І звичайно, корінню рослин потрібне повітря.

Найродючішими ґрунтами вважаються чорноземи, верхній шар яких раніше міг перевищувати 100 см і містити до 10-12 % перегною.

У ґрунті визначають три основних шари: 1) поверхневий — максимально насичений корінням, збагачений органічними речовинами, багатий життям; 2) перехідний; 3) нижній, підґрунтовий (ґрунтоутворюючий) (мал. 132).

Неправильно було б думати, що родючість ґрунту визначається властивостями тільки поверхневого шару. Родючість залежить від усіх шарів ґрунту.

Карта ґрунтів. Неоднорідність ґрунтового покриву Землі вимагає врахування своєрідності ґрунту для того чи іншого виду землекористування. Карта ґрунтів сприяє плануванню й розвитку сільського господарства. Наявність карти ґрунтів створює можливість визначати способи вирощування культурних рослин, шляхи поліпшення властивостей ґрунту й застосування мінеральних та органічних добрив.

Карта ґрунтів — це графічне зображення в певному масштабі просторового розміщення різних фунтів території. На ній відтворено фунти з притаманними їм властивостями. Карта ґрунтів узагальнює результати ґрунтових досліджень; вона має бути точною, тому що від цього залежить ефективність її використання. До основних способів зображення ґрунтів відноситься забарвлення, штрихування, індекси (мал. 133).

Мал. 132. Етапи формування ґрунту: 1 — поверхневий; 2 — перехідний; 3 — підґрунтовий.

Мал. 133. Карта ґрунтів України

Першу карту ґрунтів світу (Північної півкулі) склав Василь Докучаєв, вона була представлена на Всесвітній виставці в м. Парижі в 1900 р. Карта ґрунтів відображає їх поширення на поверхні Землі.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ суходолу й океану. З давніх-давен люди вирощували сільськогосподарські рослини, полювали на тварин, ловили рибу, тобто впливали на тваринний світ і рослинність. Тоді цей вплив був незначним. Із зростанням кількості населення, з розвитком науки й техніки цей вплив зріс.

Сучасна людина інтенсивно розвиває свою господарську діяльність. Для забезпечення населення планети продовольством необхідно вирощувати дедалі більше зерна, овочів, розводити свійських тварин. Вирощування сільськогосподарських культур і розведення свійських тварин пов’язане з посиленим використанням ґрунтового покриву. Постійне розорювання ґрунтів веде до збіднення їх природних властивостей і зниження родючості. Отже, люди мають дбати про поліпшення родючості ґрунтів, боротися з їх ерозією, проводити меліоративні роботи.

Під впливом діяльності людини в біосфері постійно відбуваються зміни. Багато видів рослин і тварин знищуються. Щороку вирубується майже 150 тис. км2 лісів. Особливо швидко вирубуються тропічні ліси. Це призводить до наступу пустелі на ці території.

Від стану атмосфери Землі залежить стан усіх природних систем, особливо рослин нашої планети.

Забруднення повітря призводить до виникнення так званих кислотних дощів. У диму, що утворюється під час спалювання вугілля, бензину тощо, містяться гази — двоокис сірки та двоокис азоту. Розчиняючись у крапельках атмосферної води, ці гази утворюють слабкі розчини кислот, що потім випадають на землю з дощем. Кислотні дощі завдають великої шкоди природному середовищу: ґрунтам, рослинному покриву.

Утворення кислотних дощів можна обмежити ощадливим використанням палива, спорудженням очисних споруд на заводах, зменшенням кількості автомобілів.

Знищення лісів і трав’янистої рослинності, глибока оранка призводять до ерозії ґрунтів — руйнування їх структури, змивання родючого шару водою та розвіювання вітром.

Нині ерозія ґрунтів стала всесвітньою проблемою. Ґрунти забруднюються шкідливими речовинами з промислових підприємств, отрутохімікатами, мінеральними добривами, які використовують у сільському господарстві. Значні площі сільськогосподарських земель руйнуються під час видобування корисних копалин.

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

 • Василь Докучаєв у 1883 р. назвав ґрунт «особливим тілом природи». З цього часу бере початок наука про ґрунти — ґрунтознавство.
 • Ґрунт складається з трьох основних шарів — поверхневого, перехідного й підґрунтового.
 • Наукове вивчення ґрунту дало змогу виявити особливу речовину — гумус, яка визначає родючість ґрунту. Розвиток ґрунту забезпечується мікроорганізмами та ґрунтовими тваринами.

Ключові терміни та імена

В. Докучаєв, ґрунти, гумус, родючість, ґрунтовий покрив, карта ґрунтів, кислотні дощі, ерозія ґрунтів.

Запитання та завдання

 • 1. Що таке ґрунт? Розкажіть про склад ґрунту.
 • 2. Чому В. Докучаєва вважають засновником науки про ґрунти?
 • 3. У результаті яких процесів із гірських порід утворюються ґрунти?
 • 4. Що таке родючість ґрунту? Від чого вона залежить?
 • 5. Як відбувається забруднення ґрунтів?
 • 6. Що таке кислотні дощі? Яку загрозу вони несуть природному середовищу?
 1. Розгляньте карту ґрунтів України. Назвіть послідовно з півночі на південь типи ґрунтів, що сформувалися на рівнинній частині України.
 2. Визначте типи ґрунтів, що знаходяться на території вашої області, користуючись географічним атласом.

Дослідіть, які є джерела забруднення ґрунтів у вашій місцевості.

СКАРБНИЧКА ДОСЛІДНИКА

Великими трудівниками називають дощових черв'яків, яких на полях стає все менше. Вони знаходяться в постійному русі, проникають на глибини до 1,5-2 м. Тривалість життя дощових черв'яків 3-5 років, хоча деякі види живуть до 10 років. Пересуваючись у товщі ґрунту, вони пронизують її мережею ходів, сприяючи проникненню в ґрунт вологи й коренів. Харчуючись, дощові черв'яки разом з органічними речовинами, які розкладаються, пропускають крізь кишечник велику кількість ґрунтової маси, виділяючи її у вигляді особливої речовини, найбільш сприятливої для розмноження ґрунтових мікроорганізмів. Отже, дощові черв'яки прискорюють розкладання органічних речовин і впливають на родючість ґрунту.

Якщо ґрунт позбавити щорічного надходження відмираючих рослинних залишків, мікроорганізми негайно перейдуть на живлення гумусом і швидко знищать його запас. Це одна з великих проблем землеробства.

Щороку на Амазонській низовині в результаті заготівлі деревини, прокладання доріг вирубують великі лісові масиви. Якщо й надалі темп вирубування лісів не зменшиться, то, на думку вчених, через 100 років у Бразилії не залишиться тропічних лісів.