Географія. 6 клас. Гільберг

§ 12. Географічні карти

  • Як часто вам доводиться користуватися картами? Яку інформацію ви можете з них дізнатися?

Особливості географічної карти. Географічна карта має багато спільних ознак та особливостей із планом місцевості, але має й принципові відмінності.

Карта, як і план, — зменшене зображення земної поверхні.

Друга важлива особливість — умовність зображення, тобто, як і на плані місцевості, усі об’єкти та явища показано на карті умовними знаками. Умовні знаки поділяються на масштабні, позамасштабні й лінійні. Позамасштабних знаків на географічній карті значно більше, ніж на плані, їх кількість зростає із зменшенням масштабу.

Третя особливість — це генералізація зображення. Генералізація — це процес відбору й узагальнення змісту карти відповідно до її призначення, теми та масштабу. Пригадайте особливості зображення поверхні на фото- й аерознімку. Одним з основних недоліків цих зображень є їх перевантаження дрібними, другорядними об’єктами, що ускладнює роботу з ними. На плані місцевості другорядних об’єктів немає, бо під час складання теж застосовують відбір та узагальнення. Оскільки карти охоплюють дуже великі території, без відбору загальних і найважливіших об’єктів створити придатну для використання карту неможливо. Щоб проілюструвати цю властивість, порівняйте зображення однієї місцевості на картах, що мають різні масштаби.

  • Порівняйте зображення річки Дніпра та кількість позначених міст на карті півкуль і карті України.

При складанні географічних карт також виникає проблема переходу від сферичної поверхні Землі до площини.

Мал. 32. Розрізання глобуса на смужки для створення карти

Навіть якщо порізати глобус на смужки, то помітимо розриви, не заповнені зображенням поверхні Землі місця (мал. 32). Оскільки основною вимогою до карти є її безперервність і єдність, то ми змушені розтягнути зображення біля полюсів, щоб заповнити розриви. Воно буде викривлене, тобто спотворене. Зображення з поверхні сфери переносять на площину за допомогою спеціальних математичних способів. Його намагаються зробити якомога точніше, але всі карти мають ті чи інші спотворення: площ, кутів, форм. Вони призводять до неточностей у результатах виміряних відстаней і кутів напрямків.

Отже, географічна карта — це зменшене узагальнене (генералізоване) зображення Землі та її частин, виконане за допомогою умовних знаків і математичних законів.

Умовні знаки. Основою змісту будь-якої карти є умовні знаки, за допомогою яких визначають, які географічні об’єкти знаходяться в тих або інших місцях. Карту неможливо прочитати, не знаючи умовних знаків.

Кількість і набір, використаних на карті умовних знаків, залежать від її змісту та масштабу.

Систему умовних позначень, використаних на карті, з текстовими поясненнями до них називають легендою карти.

  • Які групи умовних знаків використовують для складання планів?

Картографічні умовні позначення — це позначення на картах різних об’єктів та їх якісних і кількісних відмінностей. До них належать умовні знаки, підписи, буквені та цифрові позначення, а також способи картографічного зображення. Розрізняють кілька видів умовних знаків.

Масштабні (або контурні) умовні знаки передають дійсні розміри об’єктів, які виражаються в масштабі карти. Такими знаками є контури лісу, буків, болота, озера тощо. Позамасштабними умовними знаками позначають об’єкти, які не можна показати в масштабі карти. Наприклад, аеродроми, пам’ятники, колодязі, дерева, населені пункти (значкові, точкові). Пояснювальні умовні знаки доповнюють характеристику об’єкта. Наприклад, стрілка біля знака річки показує напрямок її течії. Графічний символ умовного позначення формується різними зображувальними засобами. Найпростіші з них — точки, лінії, штрихи, колір. З них складаються графічні символи, різні за складністю рисунка й особливостями використання: а) значкові; б) лінійні; в) заповнювальні; г) буквені та цифрові (мал. 33).

Мал. 33. Зображувальні засоби: значкові (а), лінійні (б), заповнювальні (в), буквені й цифрові (г)

ПОВТОРИМО ГОЛОВНЕ

  • Географічна карта — зменшене узагальнене зображення поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків у масштабі з урахуванням форми Землі.
  • Процес відбору й узагальнення змісту карти відповідно до її призначення, теми та масштабу називають генералізацією.
  • Графічні символи, якими на карті позначають певні об’єкти, їх розташування, форму, площу, характеристики, називають картографічними умовними знаками.
  • Систему умовних позначень, використаних на карті, з текстовими поясненнями до них, називають легендою карти.

Ключові терміни і поняття

Географічна карта, генералізація, картографічні умовні позначення, легенда карти.

Запитання та завдання

  • 1. Розгляньте фізичну карту України. Визначте масштабні, позамасштабні та лінійні умовні знаки.
  • 2. До якої групи умовних знаків можна віднести позначення маршрутів експедицій мандрівників?
  • 3. Які групи умовних знаків використовують під час складання карти лісів, карти корисних копалин?

Позначте на контурній карті світу Україну та вашу область. Який спосіб зображення ви виберете?