Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Гільберг - Нова програма

§ 5. Населення Європи

Народи якої мовної групи переважають серед корінного населення Європи?

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Населення Європи є дуже різноманітним. Тут мають місце складні міграційні процеси, що спричинюють зміни в демографічній поведінці населення, розселенні різних етносів, носіїв мов і віруючих. Великий вплив на ці процеси має державна політика.

Більша частина території Європи має сприятливі для поселення людей природні умови. (Назвіть їх.)

Тривалий розвиток великої промисловості зумовив зосередження значної частини населення Європи у великих урбанізованих районах. Також цьому сприяла жвава міжнародна торгівля й розвиток від другої половини ХХ ст. широкомасштабної рекреації та туризму. (Пригадайте визначення цих понять.) Тому чисельно міське населення переважає в більшості країн цієї частини світу. Усе це зумовило значні міграційні потоки між країнами Європи та іншими частинами світу.

У Європі проживає 10 % населення планети.

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ. В Європі відбувається різке скорочення природного приросту населення, що вплинуло на зміну його статево-вікового складу (мал. 13).

Мал. 13. Статево-вікова піраміда Європи, 2017 р.

Доступність якісного медичного обслуговування в більшості розвинених країн цієї частини світу зумовило збільшення частки осіб літнього віку серед загальної кількості населення. В окремих країнах Європи частка осіб віком від 65 років становить понад 20 % і рік у рік зростає. Старіння населення зумовлює суттєві соціально-економічні зміни. Зокрема, виникає потреба в пошуках додаткових джерел для забезпечення пенсійних виплат, утримання спеціалізованих закладів для людей похилого віку, соціальних служб тощо. Такі зміни потребують значної кількості молоді, яка мала б відповідну підготовку з догляду й надання медичної допомоги особам літнього віку. Такі робочі місця є малопривабливими для місцевого корінного населення. У них переважно задіяні іноземці й іммігранти. Так, наприклад, українки становлять значну частину доглядальниць і медсестер для осіб похилого віку в країнах Південної Європи.

До якого типу відтворення населення належить Європа?

Середня тривалість життя населення в розвинених країнах постійно зростає. Наприклад, у Швейцарії вона становить 80,2 року. На Сході Європи ситуація дещо інша. Наприклад, у Молдові середня тривалість життя становить 68,2 року. Водночас має місце значне безробіття серед молоді. Тому підвищується вік народження першої дитини, а отже, малоймовірне створення багатодітних родин. Вони притаманні віруючому населенню, а також представникам окремих народів-іммігрантів.

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА у країнах Європи спрямована насамперед на підтримку народжуваності та багатодітних сімей. З метою збільшення кількості дітей серед населення окремі країни Європи (наприклад, Швеція) спеціально відкрили квоти для молодих іммігрантів із країн з високим природним приростом населення.

РЕЛІГІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ЄВРОПИ представлена переважно різними напрямами християнства. Християнство в Європі представлено такими великими конфесіями, як католицизм, православ’я, протестантизм. Кожна з них має свої традиційні ареали поширення. Католицизм є панівною релігією Південної, протестантизм — Північної, а православ’я — Східної Європи.

Католицизм сповідує 39,9 % віруючого населення Європи. Є панівною релігією серед вірян таких країн: Бельгія, Ірландія, Італія, Іспанія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Словенія, Угорщина, Франція, Чехія, Хорватія. (Покажіть їх на карті Європи.) Католицька віра визнана державною у Ватикані, Ліхтенштейні, Мальті, Монако.

Православ’я сповідує 24,6 % віруючого населення Європи. Є панівною релігією в таких країнах: Білорусь, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Греція, Македонія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Україна, Чорногорія. (Покажіть їх на карті Європи.)

Православ’я складається з переважно національних незалежних (автокефальних) і автономних церков.

Протестантизм сповідує 16,2 % віруючого населення Європи. Є панівною релігією серед вірян таких країн: Велика Британія, Естонія, Ісландія, Данія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія. (Покажіть їх на карті Європи.)

Протестантизм складається з багатьох церков і напрямів. У Данії та Швеції діють державні лютеранські церкви, а в Ісландії й Норвегії — національні офіційні церкви.

Серед інших релігій широко поширені в Європі іслам, буддизм і юдаїзм.

Частка прихильників ісламу останніми роками зростає завдяки іммігрантам з країн Азії й Африки, де він є традиційною вірою. Нині найбільше мусульман в Європі мешкає у Великій Британії. (Поясніть чому.)

Дізнайтеся більше

Ватикан має такі особливості:

• найменша за людністю держава світу (921 жителів);

• єдина країна світу, у якій відсутня народжуваність;

• більшість працюючих у цій країні є громадянами Італії (майже 3000 осіб);

• є частиною міської забудови Рима — столиці Італії.

Цілісний світ

Католицька церква є найбільшою у світі за кількістю вірян християнською конфесією — 1,2 млрд осіб, або 17,7 % людства.

На Балканах мусульманство поширене серед албанців і босняків, у Середньому Поволжі — серед башкир і татар. Також іслам є традиційною вірою кримських татар.

Окреме місце посідає буддизм. Окрім традиційного ареалу свого поширення в Калмикії, він має чимало симпатиків серед мешканців країн Західної Європи.

У Європі поширений юдаїзм, який сповідують місцеві євреї. Більшість відповідних вірян проживає на сході цієї частини світу.

ЕТНО-МОВНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ЄВРОПИ відображає її велике різноманіття та давню історію заселення й розселення. Сучасні новітні міграційні процеси суттєво змінюють етно-мовну структуру в окремих районах цієї частини світу.

Майже 90 % населення цієї частини світу належать до індоєвропейських народів. У Європі домінують три мовні групи:

• на півдні живуть романські народи (наприклад, румуни);

• у центрі та на північному заході — германські народи (наприклад, голландці);

• на сході — слов’янські народи (наприклад, білоруси).

Компактно мешкають представники інших мовних груп, таких як кельтська (наприклад, ірландці), фіно-угорська (наприклад, естонці), грецька тощо. Таке значне етнічне різноманіття зумовлене тривалою історією становлення й політичного розвитку цієї частини світу.

Окреме місце в мовному середовищі Європи займають регіональні мови (наприклад, каталонська). Носії відповідних мов переважно не мають власної держави і тому збереження їхніх культури та мови дає змогу зберегти культурне різноманіття цих регіонів.

Поясніть, чому мови європейських народів (мал. 14) поширені в усьому світі.

Мал 14. Найбільш поширені мови світу за носіями й країнами

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ призвели до зростання строкатості в етнічному і мовному складі населення більшості розвинених країн Європи. Наприклад, пакистанці переважно прямують до Великої Британії. Вони мають відмінні від європейської національні культури і мови. Значна частина іммігрантів живе відокремлено на певних вулицях/кварталах західноєвропейських міст. Це є характерним для вихідців із країн Азії (наприклад, для китайців). Водночас має місце активна міграція (особливо молоді) між країнами Європи, а також з них — до країн Північної Америки. Так, наприклад, у 2015 р. 285 тис. італійців виїхали за межі своєї країни в пошуках кращої долі. Натомість до країн Півдня Європи переважно іммігрують з країн Азії й Африки. Особливої драматичності набули численні спроби біженців із Сирії досягти країн-членів ЄС задля отримання притулку. Окреме місце посідають трудові мігранти, серед яких є і українці.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У КРАЇНАХ ЄВРОПИ складається з двох частин — українського за походженням населення, яке проживає в ареалі свого традиційного розселення (наприклад, на півночі Словаччини), та іммігрантів, які покинули Україну в різні часи за різних обставин. Більшу частину становлять трудові іммігранти, які на кілька років виїжджають за межі держави з метою заробітків. Найбільше таких заробітчан працює у країнах Південної Європи та в Росії.

УРБАНІЗАЦІЯ В ЄВРОПІ. В Європі виявлено таку закономірність: що вищим є рівень розвитку країни, то більша частка його населення проживає в містах. Найвищу частку міського населення не лише в Європі, а й у світі зафіксовано в Бельгії (97,9 %). Натомість на сході й частково на півдні Європи збереглись великі ареали переважно сільського розселення населення, де поодинокі міста виконують переважно адміністративні й торговельні функції.

Дізнайтеся більше

Найбільшою серед країн світу є густота населення в Монако — 25 709,4 осіб/км2.

СВІТОВІ МІСТА В ЄВРОПІ, МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ, МЕГАПОЛІСИ. Найбільше зосереджено населення у великих агломераціях, таких як Рандстад (Нідерланди). Він розташований посередині смуги найбільшої концентрації населення в Європі — Лотаринзької осі, яка простяглась від Шеффілдської агломерації (Велика Британія) на півночі до Венеції (Італія) на півдні. Пересічна густота населення тут становить 200 осіб/км2, зростаючи в найбільших міських агломераціях до 500 і більше осіб/км2. Від цієї головної осі тягнеться через всю Німеччину від Дортмунда через Ганновер і Лейпциг до Праги широтна смуга з високою густотою населення.

Переважна більшість населення Європи живе в містах (мал. 15). Вони поєднуються в особливі ареали скупчення міських агломерацій — мегаполіси. В Європі виділяють Лотаринзький мегаполіс, що тотожний однойменній смузі найбільшої концентрації населення в Європі. У складі цього мегаполіса виділяють такі важливі міські агломерації: Бірмінгемська, Ліверпуль-Манчестерська, Лондонська у Великій Британії; Брюссельська в Бельгії; Рандстад у Нідерландах; Великий Лілль у Франції та Бельгії; Рурська, Франкфурт-Майнська, Штутгардська в Німеччині; Цюрихська у Швейцарії; Міланська в Італії.

Головними містами — ядрами провідних за людністю міських агломерацій — є світові міста. Прикладом такого міста є Женева у Швейцарії. Навколо них сформувались відповідні міські агломерації.

Міські агломерації за формами охоплення території поділяють на лінійні (наприклад, Лігурійська в Італії), площинні (наприклад, Празька в Чехії). У разі, коли зливаються в єдине ціле дві й більше міських агломерацій, має місце утворення конурбацій, у яких є не один, а кілька головних міст (наприклад, Рандстад у Нідерландах). Найбільше конурбацій сформувалось у старих промислових районах Європи.

Для всіх міських агломерацій Європи характерні значні щоденні трудові маятникові міграції. Окрему групу становлять особи, які навчаються у ВНЗ центрального міста, приїжджають за покупками й задля відвідання медичних і культурних установ і закладів. Це сприяло формуванню великих за площею зон субурбанізації навколо великих міст (мал. 15, 16).

Мал. 15. Типовий профіль міст Європи

Мал. 16. Субурбанізація в межах Будапештської міської агломерації (Угорщина)

Субурбанізація — процес розвитку передмістя великих міст. Проявляється у створенні нових житлових масивів багатоповерхівок на околиці великих міст, переміщенні промислових підприємств і окремих об’єктів інфраструктури за їхні межі (наприклад, аеропортів), розбудові значної садибної забудови вздовж основних транспортних магістралей (мал. 16). Як наслідок — різко зростає антропогенне навантаження на довкілля, зменшується площа сільськогосподарських угідь, природної рослинності, облаштовуються під місця масового відпочинку наявні в зоні субурбанізації береги річок, озер, ставків, моря, окремі лісові масиви.

Наслідком розвитку субурбанізації є виникнення рурбанізації — поширення міського способу життя в сільській місцевості. Тісні контакти мешканців міст і селян у зоні впливу великих міських агломерацій спричинюють зміни в облаштуванні житлової забудови, об’єктів інфраструктури, якими користується населення. До того має місце переселення частини жителів великих міст у сільську місцевість. Так утворюється єдина цілісна міська агломерація.

У центральних районах міської агломерації також відбуваються зміни, пов’язані з її просторовим розвитком. В окремих районах, що мають вигідне положення в місті, здійснюють реконструкцію міської забудови задля відновлення якості життя в них та заміни соціальної групи, яка там мешкала, на більш багатий прошарок суспільства. Такий процес називають джентрифікацією (мал. 17). Наприклад, квартал Саблон у Брюсселі в 60-і роки ХХ ст. було реконструйовано, у ньому створено антикварні магазини, що привело до повернення в цей квартал буржуа, які витіснили хіпі та малооплачуваних робітників. Це стало можливим через розміщення у столиці Бельгії одночасно кількох органів управління ЄС. Цей ефект центру послугував поштовхом для небувалого розвитку зайнятості у третинному секторі економіки. Сьогодні у Брюсселі у сфері послуг зайнято понад 300 тис. осіб, що більше, ніж у Парижі чи Лондоні.

Мал. 17. Джентрифікація міського кварталу Конфлюянс у Ліоні (Франція)

Розвиток міст залежить від їхньої участі в економічних процесах, які рік у рік дедалі більше глобалізуються. Великого значення в розвинених країнах світу набули мегалополіси, об’єднані в систему метрополітенського архіпелагу світу, у межах якого найінтенсивніше відбуваються сучасні економічні глобалізаційні процеси. Прикладом таких ультрасучасних економічних структур є реконструйовані історичні центри Лондона, Мілана, Страсбурга. (Покажіть їх на карті.)

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• В Європі живе лише 10 % населення планети. У демографічних процесах переважає старіння населення. Демографічна політика більшості країн спрямована на підтримку багатодітних сімей.

• У релігійній структурі Європи переважає християнство.

• Майже 90 % населення цієї частини світу належить до індоєвропейських народів.

• Сучасні міжнародні міграційні процеси спричинили зростання строкатості в етнічному й мовному складі населення більшості країн Європи.

• Українська діаспора у країнах Європи складається з двох частин — українського за походженням населення, яке проживає в ареалі свого традиційного розселення, та іммігрантів, які покинули Україну в різні часи за різних обставин.

• В Європі представлені всі форми розселення — від поодиноких хуторів і ферм у віддалених районах до найбільших за людністю і складністю форм розселення — мегаполісів.

• Що вищим є рівень розвитку країни, то більша частка її населення проживає в містах. У них мають місце процеси: субурбанізації, рурбанізації, джентрифікації.

• Більшість населення Європи мешкає в межах Лотаринзької осі.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Як ви розумієте термін «субурбанізація»?

2. Укажіть основні напрямки міжнародної еміграції до країн Європи.

3. Чому християнство є панівною релігією серед вірян Європи?

4. Чому в Європі найбільше великих міських агломерацій сформувалось у західній її частині?

5. Чому в Європі більшість населення мешкає в межах Лотаринзької осі?

Працюю з картою

За допомогою карт шкільного атласу складіть таблицю кількості міст з населенням 1 млн осіб і більше за субрегіонами Європи та поясніть нерівномірний їхній розподіл.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою матеріалів сайта https://www.populationpyramid.net проаналізуйте зміни статево-вікової піраміди країн Європи, до яких трудова імміграція з України є найбільшою. Чи збережеться в них потреба у вітчизняних працівниках найближчим часом? Ким вони, на вашу думку, будуть працювати?

Генерую ідеї

За допомогою інтернет-джерел з’ясуйте, як міста Європи, що належать до найвищої категорії «світових міст», підтримують свій статус. Які міста України можуть претендувати на відповідний статус? Які питання необхідно їм для цього вирішити? Свою відповідь обґрунтуйте