Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Гільберг - Нова програма

СЛОВНИК ЮНОГО ЕКОНОМГЕОГРАФА

Аеропорт-хаб — центральний аеропорт у системі «втулка (власне цей аеропорт) — спиці» (рейси від другорядних аеропортів).

Аквакультура — сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування водних організмів (риб, ракоподібних, молюсків, водоростей) у природних і штучних водоймах, а також на спеціально створених морських плантаціях.

Акваторія держави включає всі води внутрішніх річок і озер, заток і проток, якщо ширина останніх не перевищує 24 морські милі.

Аридні області — пустельні й напівпустельні області з посушливим або сухим кліматом.

Біженці — особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебувають за межами своєї країни.

Відтворення населення — сукупність процесів народжуваності, смертності та природного приросту, що забезпечує безперервну зміну поколінь.

Глобалізація — неминуче явище в історії людства, яке полягає в тому, що світ у результаті обміну товарами і продуктами, інформацією, знаннями та культурними цінностями стає взаємозалежним.

Глобалізація світового господарства — процес його перетворення в єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили та технологій.

Глобальне громадянське суспільство — організоване в глобальному масштабі об’єднання людей, які, незалежно від національної приналежності або громадянства, поділяють загальнолюдські цінності.

Густота населення — відношення кількості населення певної території до її площі, що обчислюється у кількості осіб/км2.

Демографічна політика — система соціальних, економічних, юридичних та інших заходів держави щодо регулювання народжуваності в бажаному напряму.

«Демографічний вибух» — зростання кількості населення стрімкими темпами.

Депопуляція — зменшення кількості населення країни внаслідок стійкого перевищення смертності над народжуваністю.

Держава — суверенне політичне утворення, яке має свою територію, на якій діють її органи влади.

Державна територія — частина поверхні земної кулі, яка перебуває під владою (суверенітетом) певної держави.

Джентрифікація — реконструкція міської забудови задля відновлення якості життя в них та заміни соціальної групи, яка там мешкала, на багатший прошарок суспільства.

Еміграція — виїзд з однієї країни до іншої на постійне місце проживання.

Залежні території (колонії) — країни, що перебувають під владою іноземних держав. Вони позбавлені політичного суверенітету.

Імміграція — в’їзд до країни на постійне місце проживання.

Іригація — один із видів меліорації, що передбачає підведення води до полів, які відчувають дефіцит вологи, з метою збільшення її запасів та підвищення родючості ґрунту.

Кількісні зміни політичної карти — зміни меж і розмірів держав, пов’язаних зі зменшенням чи збільшенням кількості країн унаслідок війн, національно-визвольних рухів, розпаду країн тощо.

Кластер — багатоядерний індустріальний округ, де значна частина зайнятих зосереджена у малих і середніх (за кількістю працюючих) промислових підприємствах, які активно впроваджують інновації у виробництво готової продукції.

Країна — заселена територія з визначеними кордонами, яка в політико-географічному аспекті може мати державний суверенітет або бути залежною.

Країнознавство — наука, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності.

Лісистість — відношення площі, що зайнята лісами, до загальної площі території. Вимірюється у відсотках.

Марикультура — промислове розведення та вирощування морських водних ресурсів (риб, безхребетних, водних рослин) або інших продуктів у спеціальних господарствах на відкритих ділянках океану, у його прибережних районах, у резервуарах, ставках, водогонах, що заповнені морською водою.

Міграція населення — фізичне переміщення населення з одних місць проживання в інші.

Мікронезія розміщена між північним тропіком і екватором у західній частині Тихого океану.

Меланезія — група островів у західній частині Тихого океану в Південній півкулі.

Монархія — форма правління, за якої верховна влада в державі належить одній особі (монарху), зосереджена в її руках і передається у спадок. Монархії бувають абсолютними, конституційними, теократичними.

Полінезія — найвіддаленіша від усіх материків частина Океанії.

Природні ресурси — сукупність компонентів навколишнього середовища, які людина може використовувати в господарській діяльності на відповідному етапі розвитку науки і техніки.

Регіон — територія, що володіє певною цілісністю і зв’язком її складових елементів.

Реіндустріалізація — відновлення тих виробництв, які використовують висококваліфіковану місцеву робочу силу для кінцевого виробництва нових промислових виробів (насамперед у новітніх підвидах машинобудування).

Республіка — форма правління, за якої верховна влада в державі належить виборчим представницьким органам.

Рівень урбанізації — покажчик частки міського населення певної території, що вимірюється у відсотках.

Рурбанізація — поширення міського способу життя в сільській місцевості.

Світове місто — місто, яке інтегроване у світове господарство та є його важливим елементом.

Субурбанізація — процес розвитку передмістя великих міст.

Територіальні води — смуга вздовж усіх морських берегів держави завширшки 12 морських миль (1 морська миля — 1852 м).

Унітарна держава — єдина цілісна держава, що не має у своєму складі автономних територіальних одиниць.

Урбанізація — зростання ролі міст у розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

Федеративна держава — форма державного устрою, за якої вищі територіальні одиниці держави мають певну юридично визначену політичну самостійність, чим відрізняються від простих адміністративно-територіальних одиниць.

Чеки рисові — ділянки ріллі для вирощування рису чи напівводних культур, які залиті водою й огороджені валами, що утримують цю воду.

Якісні зміни політичної карти — зміни, пов’язані з внутрішніми подіями в житті країни, які змінили її саму, але не її розміри та кордони.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка