Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Гільберг - Нова програма

ДОРОГІ ДРУЗІ!

У цьому навчальному році ви вивчатимете курс «Географія: регіони і країни». Він інтегрує знання про природу й суспільство, здобуті під час вивчення фізичної та соціально-економічної географії. Знання про країни й регіони допоможуть вам розуміти й оцінювати систему взаємозв’язків між людьми, територією та природним середовищем.

Курс «Географія: регіони і країни» тісно пов’язаний з географією «Україна і світове господарство» та є його логічним продовженням на рівні регіонів і країн світу.

Підручник починається зі вступу, у якому розкрито особливості формування політичної карти світу, проаналізовано ключові проблеми й тенденції міжнародних господарських процесів. Подано основні терміни і поняття країнознавства.

Основна частина підручника присвячена розкриттю особливостей економічної і соціальної географії окремих країн, на прикладі яких розглядаються закономірності та особливості сучасного соціально-економічного розвитку світу. Економіко-географічна характеристика окремих країн і регіонів спирається на географічні методи. Зокрема, на аналіз географічного положення та природних умов, демографічних особливостей та економічного розвитку, що визначає стан і місце країни в системі міжнародного поділу праці. Подано відомості щодо лідерства країн світу.

У розділах І—V основну увагу приділено економіко-географічному вивченню регіонів світу й окремих країн, найбільш типових або тих, які визначають господарський розвиток того чи іншого регіону. Розкрито особливості розвитку провідних країн світу.

У розділі VI «Україна в міжнародному просторі» подано характеристику економічної структури світу, визначено місце України на політичній карті, окреслено основні вектори сучасної вітчизняної геополітики, її міжнародні економічні зв’язки з регіонами та країнами світу, участь держави у процесах європейської інтеграції та реалізації стратегії сталого розвитку.

Підручник має практичне спрямування. Різноманітні рубрики й завдання передбачають розгляд найскладніших тем курсу за допомогою виконання практичних робіт, досліджень, проведення дискусій, обговорень, розроблення власних проектів, а також самостійної роботи з літературою, інтернет-ресурсами, економічними, політичними та фізичними картами, обробки й аналізу статистичних і картографічних матеріалів.

Для кращого засвоєння матеріалу, крім підручника, передбачено використання атласу, контурних карт і практикуму, що відповідають цілям і завданням курсу. Атлас містить комплект карт, кожна з яких наочно висвітлює теми підручника. Контурні карти призначені для виконання практичних завдань і досліджень. Вони розвивають практичні навички та сприяють формуванню міцних знань.

Набуті знання та навички допоможуть вам розібратись у поточних подіях, явищах і сприятимуть їх використанню у практичній діяльності.

Як працювати з підручником

Текст підручника поділено на параграфи, а параграфи — на пункти. Для зручності орієнтування у тексті й для чіткішого розуміння структури кожного параграфа основні терміни виділено жирним курсивом. Нові терміни й поняття, передбачені навчальною програмою, подано також у «Словнику юного економгеографа». Світлим курсивом позначено програмову географічну номенклатуру.

Карти, таблиці, схеми, статистичні дані, світлини надають додаткову інформацію та ілюструють описане у тексті, а також допоможуть вам відповісти на поставленні запитання. У підручнику використано останні на момент створення офіційні опубліковані відкриті дані. Однак необхідно пам’ятати, що статистика швидко змінюється, тому доцільно використовувати ресурси Інтернету, звертатись до довідників і карт.

Коли будете працювати з підручником, вам траплятимуться такі рубрики:

— запитання перед кожним параграфом, які допоможуть пригадати вивчене з попередніх курсів географії або інших предметів, налаштуватися на опанування нового матеріалу. Ця рубрика підводить до тих питань, на які потрібно звернути особливу увагу під час вивчення теми, а також активізує процес навчання.

— запитання до тексту або ілюстрації, які потребують вашої відповіді під час вивчення матеріалу параграфа, аналізу його інформації, власних суджень, виконання завдань, що допоможуть зрозуміти тему.

Візитівка країни — найзагальніші відомості про країну.

Цілісний світ — інформація про політичну, економічну, культурну, науково-освітню взаємодію країн, їхню єдність у розв’язуванні глобальних проблем і впровадження ідей сталого розвитку.

Велич столиці — особливості головного міста країни, його туристичні принади, розташовані в ньому об’єкти ЮНЕСКО тощо.

Гордість країни — головні компанії країни.

Унікальний досвід — досягнення у впровадженні інноваційної економічної діяльності, інформація про нові господарські об’єкти та їхнє значення в розвитку країн.

Дізнайтеся більше — інформація, яка має пізнавальне й виховне значення.

Стисло про головне — узагальнена інформація після кожного параграфа, що відображає основний зміст і головну ідею теми уроку. Сприятиме повторенню й запам’ятовуванню вивченого матеріалу.

Після кожного параграфа вміщено блок перевірочних запитань і завдань. Він має рубрики: «Знаю і вмію обґрунтувати», «Працюю з картою», «Шукаю в інтернеті», «Генерую ідеї», містить прості й складніші запитання, творчі завдання. Відповідь на прості запитання потребує вашої уваги на уроці або під час самостійного опрацювання параграфа. Для відповіді на складніші запитання вам знадобляться вміння працювати з картами, графіками, діаграмами, схемами. Творчі завдання передбачають знання з інших предметів, використання життєвого досвіду, уміння знаходити й аналізувати додаткові джерела інформації, статистичні дані, пропонувати шляхи розв’язання проблеми, робити самостійні висновки, висловлювати власну думку.

У підручнику подано алгоритм виконання практичних робіт, тематику досліджень. Ці матеріали знадобляться вам для виконання практичних робіт, досліджень, реалізації проектів, формування висновків, доведення власної точки зору під час дискусій тощо. Вивчення кожного розділу завершується дискусійними завданнями, рольовими й діловими іграми, груповою роботою, які розміщені в рубриці «Академія нестандартних рішень». Підсумовує курс «Географія: регіони і країни» блок запитань «Міцні знання — стратегічне мислення».

Така структура підручника допоможе реалізувати на уроці компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання, а також зробить навчання цікавим, ефективним і корисним.

Висловлюємо надію на те, що підручник вам сподобається, стане вашим помічником під час вивчення географії й дасть можливість отримати нові знання про Україну і світ.

Успіхів вам!

ВСТУП

Немає необхідності в жодних універсальних постулатах, крім загального закону географії, який говорить, що всі регіони унікальні.

Ричард Гартшорн (США)

§ 1. Що вивчає географія регіонів і країн

Пригадайте, що вивчає фізична та економічна й соціальна географія. Які методи дослідження застосовують економгеографи? Що таке глобалізація? Який вплив на розвиток світової економіки мають ТНК?

ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ І КРАЇНИ». Наука, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності, називається країнознавство. Виділяють три напрями країнознавства: фізико-географічний, економіко-географічний, соціально-політичний.

Розрізняють різні види країнознавства (мал. 1), кожний з яких має свій об’єкт та предмет дослідження.

Мал. 1. Основні види країнознавства

Назвіть і покажіть на карті материки та частини світу. Чим вони відрізняються?

Об’єктом вивчення країнознавства є країни як основні одиниці сучасної організації світу, а також їхні великі частини (регіони та провідні міста) і різні міждержавні регіональні та глобальні угруповання.

Предметом країнознавства є країни й регіони світу, що складаються з різнорідних, але взаємопов’язаних елементів, і які діють на світовій політичній арені. Країнознавство інтегрує в собі знання про країни, відображає економіко-соціально-політичну організацію світу.

РЕГІОНИ СВІТУ (ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ООН). З курсу географії материків ви знаєте, що на території планети виділяють такі великі фізико-географічні регіони, як материки і частини світу.

Кожна частина світу — особливий історико-географічний регіон з характерними природними умовами й ресурсами, спільним історичним минулим і тісними господарськими зв’язками. Він може змінюватися із часом, відображаючи особливості історичного розвитку суспільства.

Таблиця 1. Приклади історико-географічних регіонів світу

Скандинавські країни

Балканські країни

Ісландія, Данія, Норвегія, Швеція, Фарерські о-ви

Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Греція, Македонія, Румунія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Хорватія

Регіон (лат. regio — «царство») — територія, що володіє певною цілісністю і зв’язком її складових елементів. Країни, які входять до того чи іншого регіону, можуть з’являтися і зникати, але склад регіону від того майже не змінюється. Можуть лише змінитись його межі (табл. 1).

Користуючись малюнком 2, назвіть субрегіони Європи. До якого з них входить Україна?

ООН розроблено схему, за якою країни світу утворюють регіони та субрегіони (мал. 2). Виділяють такі макрорегіони світу: Європа, Азія, Океанія, Америка, Африка. (Покажіть їх на карті.)

Мал. 2. Субрегіони світу за класифікацією ООН

Також важливою є регіональна класифікація Світового банку та МВФ.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ. Термін «глобалізація» пов’язаний з виникненням великої кількості різноманітних міжнародних відносин й організацій, які відіграють дедалі більшу роль у світовій економіці та політиці.

Дізнайтеся більше

Державні кордони щодоби «перетинають» кілька трильйонів доларів США. У часи глобалізації гроші «мандрують світом» частіше в електронному, ніж у готівковому вигляді.

Вплив на регіональні й навіть світові процеси мають транснаціональні компанії (ТНК). На них припадає майже 50 % світового промислового виробництва. Вони забезпечують більше 70 % світової торгівлі. Серед 100 провідних економічних структур сучасного світу 52 — ТНК, інші — країни.

Одним з найважливіших наслідків глобалізації є формування глобального громадянського суспільства — організоване у світовому масштабі об’єднання людей, які, незалежно від національної приналежності або громадянства, поділяють загальнолюдські цінності. Ці люди проявляють активність у розв’язанні проблем світового розвитку.

Глобалізація — інтеграція економік і суспільств. Під глобалізацією світового господарства розуміють процес його перетворення в єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили та технологій. Розрізняють три основні форми глобалізації: економічну, політичну, культурну.

Глобалізація — неминуче явище в історії людства, яке полягає в тому, що світ у результаті обміну товарами і продуктами, інформацією, знаннями та культурними цінностями стає взаємозалежним. Важлива роль у цьому процесі належить міжнародним економічним організаціям, які сприяють вільному переміщенню товарів, послуг і капіталів.

Цілісний світ

Останню хвилю глобалізації зумовили поєднання досягнень у технологіях транспорту і зв’язку, а також дії великих країн, що розвиваються, які намагались залучити іноземні інвестиції шляхом відкриття своїх економік.

Глобалізація прискорює розвиток людства і є його наслідком. Надшвидкі темпи змін можуть набути загрозливого характеру, і більшість країн намагаються їх контролювати.

Критики глобалізації відзначають, що нерівність у нинішній глобальній системі торгівлі негативно позначається на країнах, що розвиваються, і водночас сприяє розвиненим країнам. Зокрема, переважно африканські країни не отримали жодної користі від глобалізації. Їхній експорт, як і раніше, зводиться до обмеженого переліку основних видів сировини. Прихильники глобалізації вважають, що проведення політики відкритої економіки в таких країнах, як В’єтнам, Індія, Китай, дало змогу значною мірою скоротити масштаби бідності в них.

Унікальний досвід

Реформи в Китаї сприяли бурхливому економічному розвитку.

Для того щоб усі країни могли отримувати вигоду від глобалізації, міжнародному співтовариству потрібно продовжити роботу з ліквідації перешкод у міжнародній торгівлі.

Навіть найрозвиненіші країни залежать від політичних та економічних процесів, які відбуваються у різних частинах планети. Наприклад, утворення світового фінансового ринку робить уразливими всі країни до глобальних фінансових криз. Формування загального міграційного простору сприяє поширенню міжнародного тероризму. Розвиток масової глобальної культури призводить до втрат традицій.

СВІТОВЕ МІСТО — місто, яке інтегроване у світове господарство та є його важливим елементом.

Таке місто зазвичай має ключове значення для певного регіону світу, значний політичний, економічний, культурний вплив. Для нього характерні певні ознаки (мал. 3.).

Мал. 3. Основні ознаки світового міста

Розрізняють три групи світових міст: альфа — провідні; бета — головні; гамма — другорядні (мал. 4.).

Мал. 4. Географія провідних світових міст (альфа-міста)

У світі налічується більше 150 світових міст різних рангів. Географічно вони розташовані в усіх регіонах світу, але найбільша їхня кількість — у Європі, Північній Америці та Азії.

ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ КРАЇНОЗНАВСТВА У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Роль країнознавства в суспільстві визначається насамперед його просвітницьким і світоглядним значенням.

Глобальні проблеми людства неможливо розв’язати без країнознавчого підходу. Розширюються світові економічні зв’язки (торгівля, туризм, інвестиції). Збільшуються потоки людей у міжнародному сполученні.

Важливою функцією країнознавства є інформаційна. Вона полягає у збиранні, збереженні й наданні можливостей використання даних про країни та її регіони й міста.

Комплексні характеристики країн і регіонів використовують в управлінні соціально-економічним розвитком. Особливо актуальним є створення мережі автоматизованих географічних інформаційних систем як комплексу найрізноманітніших, але взаємопов’язаних джерел інформації про природні, економічні, соціальні, політичні, культурологічні явища і процеси країн.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

• Країнознавство — наука, яка комплексно вивчає країни й регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності.

• Географічне країнознавство базується на сучасних тенденціях: глобалізації та інтернаціоналізації світового господарства.

• Під глобалізацією світового господарства розуміють процес його перетворення в єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили та технологій.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Які нові й потрібні знання та навички ви отримаєте під час вивчення курсу «Географія: регіони і країни»?

2. Відвідайте сайти вищих навчальних закладів (ВНЗ) і дізнайтеся, студенти яких спеціальностей вивчають курс «Країнознавство». Наведіть приклади використання знань цього курсу в повсякденному житті.

3. Яке значення мають географічні дослідження в житті нашої країни?

4. Наведіть приклади світових міст. Схарактеризуйте їхнє значення для регіонів світу.

5. Схарактеризуйте роль міжнародних фінансових організацій у процесі глобалізації.

6. Назвіть позитивні й негативні наслідки глобалізації. Наведіть приклади-докази, використовуючи ЗМІ та інтернет-ресурси.

Працюю з картою

Користуючись атласом, нанесіть на контурну карту регіони світу (за класифікацією ООН) та найбільші світові міста.

Шукаю в Інтернеті

Відвідайте сайт ООН UN Volunteer, де отримайте інформацію про наявні у світі можливості волонтерської діяльності, спрямованої на сприяння сталому розвитку.

Генерую ідеї

Представник Світового банку Девід Доллар порівнює глобалізацію зі швидкісним потягом, у який країни можуть потрапити тільки, якщо вони «побудують платформу». Що, на вашу думку, означає «побудувати платформу»? Чи створена вона в Україні? Як ви вважаєте, що для цього потрібно зробити?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка