Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Гайдамака - Нова програма

VI розділ. Європейський культурний регіон

Європейська культура і мистецтво - вагома складова всесвітнього культурного процесу Спираючись на римсько-еллінську традицію, європейське мистецтво у своєму розвитку пройшло декілька великих періодів - Середньовіччя, Відродження, Реформація, Просвітництво і Новітні часи, - що обумовило появу і розквіт великих європейських стилів - романського, візантійського, готичного, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму, імпресіонізму тощо, По суті, зміна художніх стилів - це трансформація світогляду людини, її поглядів на світ і людину в той чи той час, Кожен стиль, самоцінний та самодостатній, був продуктом свого часу, відображаючи його світогляд, Зміна художнього стилю відбувалася в різних європейських країнах не одночасно (що залежало від різних об'єктивних чинників), іноді стилі співіснували паралельно, І тому, розглядаючи будь-які варіанти періодизації культури й мистецтва, слід завжди пам'ятати про умовність хронологічних меж, особливо коли це стосується складних і неоднозначних художніх явищ, що не завжди повністю збігаються з періодами загальної історії.

Розвиток художніх стилів у деяких європейських країнах

ВЕЛИЧНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. АНТИЧНІСТЬ

Досягнення античної цивілізації становлять підґрунтя розвитку європейського мистецтва. Мистецтво Античності - це мистецтво Давньої Греції та Давнього Риму, яке безпосередньо пов’язане з античною філософією та міфологією. До наших часів дійшли чудові пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, які й нині викликають захоплення своєю неповторною красою та досконалістю. Давні греки, які відкрили поняття гармонії, тісно пов’язували його з поняттям міри. «Міри у всьому дотримуйся», - радили давньогрецькі мудреці. Міра примушувала постійно виявляти внутрішні зв’язки через симетрію, пропорції, ритм - основні поняття у природі, мистецтві. Це відобразилося щонайперше в архітектурі Давньої Греції, якій була властива збалансованість композиції та рівновага всіх частин. Саме в давньогрецькій архітектурі було вироблено сувору систему, засновану на пропорційному співвідношенні всіх частин будівлі. Художньо оформлена стійко-балкова конструкція отримала назву ордер (від лат. ордо - «порядок», «лад»). Склалися три класичних ордери (доричний, іонічний і коринфський), які продовжують застосовуватися й понині. Збалансованість архітектурної композиції та рівновага складових частин ордеру відповідали уявленням греків про гармонію. Давньогрецька архітектура була такою цілісною, що сприймалася пізнішими стилями як першоджерело - еталон для наслідування.

Храм Зевса в Афінах. Греція

Храм в Антах. Дельфи. Греція

1 - Афродіта Книдська; 2 - Гера; 3 - Аполлон Бельведерський; 4 - Дискобол

Важливою особливістю давньогрецької скульптури є прагнення майстрів показати досконале людське тіло. Гуманістична грецька міфологія, на якій базувалося мистецтво, вселяла віру в людину, прославляла її велич. На храмі в Дельфах були висічені слова: «Людина - міра всіх речей». Це гасло стосувалося всіх видів давньогрецького мистецтва. Боги в міфах наділені фізичною досконалістю і глибокою людяністю. Театр і музика покликані формувати духовну досконалість людини. Колони архітектурних споруд уподібнювалися людині, вдягненій у хітон, що спадає складками, і втілювали красу та людяність. Образ довершеної людини, гармонійно розвиненої фізично та духовно, був основою давньогрецького образотворчого мистецтва, зокрема скульптури.

Пригадайте здобутки давньогрецького мистецтва.

Пергамський вівтар. Загальний вигляд (реконструкція) та фрагмент

Римські скульптурні портрети

Давні римляни не тільки перейняли спадщину греків, але й розвинули її. До давньогрецького гуманізму римляни додали рис більш розсудливого розуміння світу. Якщо культура греків - піднесено поетична, то в основі культури Давнього Риму лежить сувора проза і практицизм.

Античний Рим дав людству раціонально розплановані, зручні для життя міста з мощеними дорогами, чудовими мостами, будівлями бібліотек, архівів, вілл. Рим збагатив світову культуру арками, склепінням та куполом. Саме давньоримський інженер та архітектор Вітрувій сформулював основні вимоги до архітектурної споруди: користь, міцність, краса, - що застосовують до сьогодення. Ідея величі Риму знайшла своє яскраве втілення в його грандіозних архітектурних пам’ятках (Колізей, Пантеон, тріумфальні арки, колони тощо). Мистецтву Давнього Риму властивий інтерес до особистості окремої людини з її позитивами або негативами, але обов’язково з лише їй властивими рисами. Це особливо розкрилося у скульптурному портреті. Якщо скульптурний образ давніх греків був збірним - це був певний ідеал, приклад для наслідування, то в Римі він був покликаний зображати конкретного громадянина Римської держави як окрему особистість.

Схарактеризуйте римські портрети. Що можна розказати про зображуваних?

Гарський міст

Тріумфальна арка Тита

1 - Настінний розпис будинку в Помпеях; 2 - портрет пекаря Теренція Неона з дружиною

До нашого часу дійшли фаюмські портрети (похоронні маски) - яскраві зразки давньоримського портретного живопису. З появою парадних кімнат у римських будинках і віллах на основі грецької традиції розвивається система високохудожніх розписів. Давньоримський живопис вражає глядача пишністю декоративних композицій, багатством сюжетів, різноманітністю художніх прийомів, освоєнням повітряної перспективи, розгорнутим зображенням навколишнього середовища людини. Улюблені сюжети живопису пов’язані з міфологією, поемами Гомера.

КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ

В атмосферу Давнього Риму занурюють глядача події балету вірменського композитора Арама Хачатуряна «Спартак». Спартак - гладіатор, що прагне свободи й піднімає повстання рабів. Підступність і зрада стають причиною трагічного фіналу цієї історії.

Сцена з балету «Спартак»

Арам Хачатурян. Балет «Спартак». Тріумфальний марш. Варіації Егіни. Танець Фрігії.

Поміркуйте над проблемою довіри між людьми.

Запитання і завдання

1. Пригадайте і назвіть відомі вам пам’ятки архітектури і скульптури епохи Античності. Що вам відомо про «сім чудес світу»?

2. Яке значення надавалося в Давній Греції та Римі іншим видам мистецтва, зокрема музиці, літературі, театру?

3. Подискутуйте над висловами античних філософів. Зробіть висновки.

«Є три види невігластва: не знати нічого, знати погано те, що знають усі, і знати не те, що слід було би знати» (Марк Туллій Цицерон).

«Багато величного є на землі, але немає нічого більш великого, ніж людина» (Софокл).