Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 26. Відповідальність позичальника

Ви будете знати, у чому полягає відповідальність позичальника і вміти визначати розмір майнової відповідальності за прострочення виконання грошових зобов'язань.

Ключові тези

1. Відповідальність позичальника настає лише за умов порушення договірних обов'язків.

2. Відповідальність позичальника за порушення умов кредитного договору має характер майнової відповідальності, тобто така відповідальність має для позичальника економічно невигідні наслідки.

3. Притягнення позичальника до відповідальності за порушення кредитного договору не звільняє його від обов'язку виконувати саме зобов'язання.

4. Застава є одним із поширених засобів забезпечення виконання договорів. У разі порушення кредитного договору позичальник може залишитися без заставленого майна.

5. Коли позичальник добровільно не виконує свої зобов'язання за кредитним договором, до нього можуть бути застосовані заходи примусового характеру. Примусове виконання судового рішення здійснює спеціальний державний орган - державна виконавча служба України.

Що є підставою відповідальності позичальника

Як правило, людина, яка отримала кредит, виконує свої зобов'язання добровільно відповідно до умов кредитного договору і своєчасно погашає кредит та сплачує відсотки за користування ним.

Іноді позичальник неналежно виконує свої зобов'язання за договором, така поведінка є порушенням домовленостей із кредитором. Порушення зобов'язання може виступати у формі невиконання зобов'язання або неналежного виконання кредитного зобов'язання. Під невиконанням зобов'язання слід розуміти невиконання позичальником жодної дії, передбаченої договором. Наприклад, позичальник не здійснює погашення кредиту та відсотків за користування ним.

Що таке юридична відповідальність і які форми вона має

Юридична відповідальність - це міра впливу на особу за неналежну поведінку. Цивільно-правова відповідальність - вид юридичної відповідальності, встановлений за невиконання чи неналежне виконання особою своїх зобов'язань. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов'язань за кредитним договором виступає у формі майнового впливу на позичальника і передбачає відшкодування збитків, яких зазнав кредитор, або сплати неустойки та її різновидів: штрафів і пені (рис. 26.1).

Рис. 26.1. Основні форми відповідальності позичальника

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, якщо в позичальника (боржника) немає грошей, це не звільняє його від відповідальності.

Що таке застава як вид забезпечення виконання зобов'язань позичальником

Застава - самостійний вид забезпечення кредиту. Заставою може виступати будь-яке цінне майно (речі). Наприклад, автомобіль, квартира, будинок, гараж тощо.

Як правило, коли кредит оформляють для купівлі автомобіля чи квартири, то таке майно, куплене за кредитні кошти, стає заставним.

У такому разі майно перебуває в користуванні позичальника і членів його сім'ї, а власником автомобіля чи квартири є кредитор. У разі, коли фізична особа має у власності квартиру чи машину і передає його в заставу для забезпечення кредиту, то таке майно залишається у власності позичальника, але не може бути проданим (подарованим). Правила про заставу регулюються статтями 572-593 Цивільного кодексу України. У законі визначено, що кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна.

Наприклад, заставою за кредитним договором оформлено квартиру. Позичальник справно три роки погашав кредит, однак виникли фінансові труднощі і він перестав платити гроші банку. У такому разі банк має право «забрати» квартиру.

Як відбувається звернення стягнення на майно боржника

Розглянемо заходи примусового стягнення боргу (рис. 26.2).

Рис. 26.2. Заходи примусового стягнення боргу за кредитним договором

Перш за все стягнення звертається на кошти та інші цінності (боржника). Готівку, яка є в боржника, вилучають.

У разі відсутності в боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог кредитора (стягувача), стягнення звертається на майно боржника. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначає державний виконавць.

Арештом майна є накладення обмеження розпоряджатись (продавати, дарування) майном боржника. При проведенні процедури арешту майна на підставі винесеної постанови державний виконавець проводить опис майна боржника і складає відповідний акт.

Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.

ПІДСУМКИ

1. Відповідальність боржника - це негативні наслідки для позичальника за порушення умов кредитного договору. Ця відповідальність має майновий характер.

2. У кредитному договорі визначаються розміри грошових стягнень (неустойка, штраф, пеня) за неналежне виконання умов договору.

3. Зміст кредитного договору - це права і обов'язки сторін (умови договору). Усі умови кредитного договору мають однакову юридичну силу й обов'язкові до виконання.

4. У разі невиконання зобов'язань за кредитним договором, який забезпечений заставою, кредитор має право на звернення стягнення на заставу.

5. Якщо в боржника немає коштів, іншого майна, то стягнення здійснюється за рахунок нерухомого майна (будинок, квартира тощо).

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

  • 1. Коли дії позичальника вважаються неналежним виконанням зобов'язання?
  • 2. Що є підставою юридичної відповідальності позичальника?
  • 3. Що таке відповідальність позичальника? Які види відповідальності ви знаєте?
  • 4. Поясніть відмінність неустойки, штрафу та пені?
  • 5. Що таке застава?
  • 6. Як відбувається примусове стягнення боргів із боржника?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. У чому полягає відповідальність позичальника за невиконання умов кредитного договору?
  • 2. Охарактеризуйте зміст відповідальності позичальника.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Арешт майна - накладення обмеження розпоряджатись (продавати, дарування) майном боржника.

Борг - гроші, які позичальник зобов'язаний передати кредиторові. Застава - спосіб забезпечення зобов'язань матеріальними цінностями. Збитки - втрати, яких зазнав кредитор.

Майнова відповідальність - покладення на особу додаткових несприятливих майнових наслідків.

Порушення зобов'язання - невиконання або виконання з порушенням умов договору (неналежне виконання).

Прострочення - несвоєчасне виконання зобов'язання.

Стягнення - міра покарання за порушення зобов'язання.

Юридична відповідальність - міра впливу на особу за неналежну поведінку.