Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 21. Небанківські фінансові установи

Ви ознайомитеся зі специфікою діяльності кредитних спілок, ломбардів та лізингових компаній.

Ключові тези

1. Кредитна спілка - неприбуткова громадська організація, що діє на кооперативних засадах з метою соціального захисту своїх членів шляхом здійснення взаємокредитування за рахунок акумульованих ними заощаджень.

2. Кредитні спілки надають позички своїм членам на підставі укладеної кредитної угоди, в якій мають бути викладені стандартні для угод такого виду умови: дата і місце укладення угоди; назва сторін; предмет, ціна, термін і порядок виконання угоди; відповідальність, реквізити сторін тощо.

3. Ломбард - небанківська кредитно-фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент, зберігання речей та надання супутніх послуг, пов'язаних із діяльністю ломбарду.

4. Ломбарди можуть надавати фінансові кредити та супутні послуги. Фінансовий кредит ломбарду - це надання ломбардом фізичним особам у позику коштів, забезпечених заставою, на визначений строк і на умовах платності. До супутніх послуг ломбарду належать оцінка заставленого майна і майнових прав; надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави; купівля у фізичних осіб виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інші.

5. Лізинг - господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, у тому числі машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка тощо. Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг.

Що таке кредитні спілки

Кредитна спілка - це неприбуткова громадська організація, що діє на кооперативних засадах з метою соціального захисту своїх членів шляхом здійснення взаємокредитування за рахунок залучених ними заощаджень. Неприбутковість кредитної спілки полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам.

Як регулюється діяльність кредитних спілок

Діяльність кредитних спілок регулюється Законом України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року № 2908-ІІІ і ґрунтується на таких головних принципах:

 • добровільність вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
 • рівноправність членів кредитної спілки, у тому числі в разі голосування на загальних зборах, незалежно від обсягу пайового та інших внесків;
 • самоврядування. Згідно з цим принципом забороняється будь-яке втручання інших органів у діяльність кредитної спілки;
 • неприбутковість, яка полягає в тому, що діяльність кредитної спілки спрямована не на отримання прибутку, а на надання фінансових послуг та одержання доходів членами спілки;
 • гласність, а це означає, що кредитна спілка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань власної діяльності.

Кредитна спілка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи та ліцензії Держфінпослуг із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Регулювання діяльності кредитних спілок здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) згідно із законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки».

Які умови членства у кредитній спілці

Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути меншою ніж 50 осіб, які можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак:

 • мають спільне місце роботи чи навчання;
 • належать до однієї професійної спілки чи об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації;
 • проживають в одному населеному пункті.

При вступі до кредитної спілки всі її члени сплачують вступний та обов'язковий пайовий внески. Тому членство у кредитній спілці настає з дня сплати вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, визначеному статутом кредитної спілки. Насамперед сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено в різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.

Що таке «кредитна політика кредитної спілки»

Специфікою кредитної діяльності спілок є те, що вони, зазвичай, надають кредити, які за своїми сумами є значно меншими порівняно з банківськими кредитами та під нижчий відсоток. Однак діяльність окремих спілок у цій сфері суттєво розрізняється, оскільки кожна спілка реалізує власну кредитну політику, закріплену в спеціальному документі, який називається «Кредитна політика кредитної спілки». У цьому документі викладено засади та правила, за якими повинні діяти кредитний комітет і правління спілки в разі видачі кредитів, нарахування відсотків, забезпечення своєчасного повернення кредитів, організації заставного забезпечення тощо. Загальним підходом до розробки та реалізації кредитної політики кредитної спілки повинно бути максимально повне врахування інтересів кредиторів і позичальників. У положенні про кредитну політику кредитної спілки правління спілки визначає:

 • види позичок, які надає кредитна спілка відповідно до їх цільового призначення;
 • мінімальний, максимальний розміри позичок кожного виду і питому вагу окремих видів позичок у кредитному портфелі спілки;
 • мінімальний і максимальний терміни для позичок кожного виду;
 • вимоги за рівнем забезпеченості позичок кожного виду;
 • порядок нарахування відсотків і основної суми позички кожного виду з урахуванням їхнього можливого розміру і терміну;
 • метод надання основної суми позички кожного виду;
 • можливість зміни рівня відсотків за користування позичками кожного виду;
 • додаткові умови за окремими позичками та можливість застосування штрафних санкцій щодо позичальників, які не належним способом виконують свої зобов'язання за кредитними угодами, а також види та розміри таких санкцій.

Які умови отримання позички кредитної спілки

Позичку надають членові кредитної спілки на підставі укладеної кредитної угоди, в якій мають бути викладені стандартні для угод такого виду умови: дата і місце укладення угоди; назва сторін; предмет, ціна, термін і порядок виконання угоди; відповідальність, реквізити сторін тощо.

Для отримання позички потрібні такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, довідка з місця роботи (із зазначенням посади, яку обіймає, розміру заробітної плати за останні шість місяців), копія трудової книжки, завірена печаткою і підписом директора організації.

Що таке ломбард

Ломбард - це небанківська кредитно-фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент, зберігання речей та надання супутніх послуг, пов'язаних із діяльністю ломбарду.

Ломбардний кредит є одним із найстаріших видів кредитування населення, яке пережило різні економічні устрої та політичні режими. У разі виникнення у громадян термінових потреб у невеликих сумах грошей на короткі періоди така форма кредитування населення є однією із найпростіших і найзручніших, а тому виявилася стійкою в конкурентній боротьбі з банками та кредитними спілками і має таку тривалу історію.

Як регулюється діяльність ломбардів

Регулювання діяльності ломбардів, нагляд і контроль за їхньою діяльністю здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

Надання фінансових послуг ломбардом можливо за умов:

 • відповідності вимогам законодавства про фінансові послуги;
 • внесення до Державного реєстру фінансових установ;
 • наявності ліцензії на надання певних видів фінансових послуг;
 • наявність затверджених в установленому порядку внутрішніх правил або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових і супутніх послуг.

У чому полягає специфіка ломбардної діяльності

Для ломбарду характерним є надання необхідних громадянам коштів швидше, порівняно з банком, а також можливість прийняття під заставу такого майна, яке, зазвичай, не беруть банківські установи. Мікрокредитування населення через мережу ломбардів здійснюється виключно на споживчі цілі. Однак цей вид кредитування є значно дорожчим, порівняно з банківським.

Основним видом діяльності ломбардів є надання миттєвих і короткострокових позик на власний ризик під заставу майна споживачів цих послуг. Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб, оскільки вони орієнтовані на видачу невеликих та короткострокових кредитів. Середня сума ломбардного кредиту коливається в рамках 300-480 грн, а середній строк кредиту - 10-12 днів. Процентні ставки коливаються від 0,3 до 1% за день.

Що належить до фінансових послуг ломбарду

У сучасних умовах, відповідно до чинного законодавства України, до фінансових послуг ломбардів належить надання фізичним особам фінансових кредитів за рахунок власних і залучених коштів, а також окремих супутніх послуг (рис. 21.1).

Рис. 21.1. Фінансові послуги ломбарду

Яку структуру має договір кредиту ломбарду

Кредит ломбарду - це надання ломбардом фізичним особам у позику коштів, забезпечених заставою, на визначений строк та на умовах платності (під процент). Надання ломбардом кредиту здійснюється відповідно до укладеного в письмовій формі договору, який повинен відповідати вимогам законодавства (табл. 21.1).

Таблиця 21.1

Елементи договору кредиту ломбарду

Істотні умови

Характеристика

Реквізити сторін

Найменування, місцезнаходження та реквізити - для ломбарду; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дані про місце проживання та ідентифікаційний код - для фізичних осіб

Предмет договору

Надання на певних умовах кредиту під заставу предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелірних виробів; під заставу транспортних засобів; під заставу цінних паперів; під заставу майнових прав; іпотечні позички. Понад 50% кредитів надається під заставу виробів із дорогоцінних металів та каміння

Розмір кредиту

Розмір кредиту визначається відповідно до розроблених ломбардом і затверджених у встановленому порядку положень. Середня сума ломбардного кредиту коливається в рамках 300-480 грн

Дата надання і строк користування кредитом

Фактичним терміном користування кредитом є період з дати отримання коштів позичальником до дати повернення кредиту та сплати процентів за ним або звернення ломбардом стягнення на предмет застави. Середній строк кредиту становить 10-12 днів

Підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору

Продовження строку договору кредиту може здійснюватися за умови повної сплати процентів, визначених таким договором, якщо інше не передбачено договором. У разі невиконання позичальником будь-яких своїх зобов'язань перед кредитором кредитор набуває право задовольнити свої вимоги до позичальника шляхом звернення до суду з вимогою звернути стягнення на предмет застави, прийняття предмета застави у власність у рахунок виконання забезпеченого зобов'язання; шляхом продажу предмета застави

Права і обов'язки сторін

Кредитор надає, а позичальник одержує в день укладення сторонами договору кредит готівковими грошовими коштами. Істотні умови надання, забезпечення, користування та повернення кредиту повинні бути зафіксовані сторонами в додатку до договору, який є невід’ємною його частиною.

Позичальник зобов'язується повернути кредиторові всю суму кредиту і сплатити проценти за користування кредитом не пізніше від зазначеного в договорі терміну

Які види кредитів надають ломбарди

Надання кредитів під заставу предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелірних виробів.

У процесі оформлення договору про надання кредиту під заставу предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелірних виробів їх вартість визначається за згодою сторін. Вартість виробів із дорогоцінних металів і каміння розраховується на підставі чинних цін, затверджених Міністерством фінансів України відповідно до проби та цінності ювелірних виробів і монет із дорогоцінних металів.

Згідно із чинним законодавством ломбардам заборонено приймати під заставу предмети виробничо-технічного призначення із золота, платини, срібла (лабораторний посуд, дріт, пластини). Вироби із дорогоцінних металів і каміння приймають під заставу лише від осіб, яким виповнилося 18 років.

Надання кредитів під заставу транспортних засобів. Надання кредитів під заставу транспортних засобів багато в чому схоже із наданням аналогічних кредитів банками. Однак є і деякі відмінності. Так, з метою визначення реальної вартості транспортних засобів ломбард їх оцінює на основі аналізу технічного стану та ринкового попиту. Договір застави транспортних засобів потребує нотаріального засвідчення і, як правило, підлягає реєстрації в Державному реєстрі застав рухомого майна.

Розмір позички коливається в межах 50-60% від вартості транспортного засобу, визначеної в договорі про його заставу.

Надання кредитів під заставу цінних паперів полягає в такому:

 • розмір кредиту залежить від вартості цінних паперів та їхньої ліквідності;
 • за угодою сторін цінні папери, надані під заставу, можуть бути передані на збереження державній нотаріальній конторі, приватному нотаріусу або банку.

Однак на практиці в разі надання кредиту ломбарди приймають цінні папери не під заставу, а на відповідальне зберігання зі стягненням певної плати за таке зберігання, визначеної за згодою сторін у договорі.

Надання кредитів під заставу майнових прав і надання іпотечних кредитів. Ці види надання кредитів за умовами багато в чому схожі з наданням аналогічних кредитів банками. Специфікою надання ломбардом кредиту під заставу майнових прав є те, що заставодавець може укласти договір застави належних йому прав вимоги за зобов'язаннями, за якими він є кредитором. При цьому заставник зобов'язаний повідомити свого боржника про заставу ним майнових прав.

Що таке супутні послуги ломбарду

Супутні послуги ломбарду - це послуги, які є передумовою надання кредиту або випливають з його надання.

До супутніх послуг ломбарду належать:

 • оцінка заставленого майна і майнових прав;
 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентської угоди зі страховою компанією;
 • купівля у фізичних осіб виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • прийом на відповідальне зберігання будь-якого рухомого і нерухомого майна;
 • виготовлення, ремонт і переробка ювелірних виробів і виробів із дорогоцінних металів;
 • оптова торгівля ювелірними виробами і предметами застави.

Що таке лізинг

Лізинг - господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачеві майна.

Основою будь-якої лізингової угоди є фінансова послуга: лізингодавець купує майно у власність для наступного надання його в користування лізингоодержувачу, який за рахунок періодичних лізингових внесків відшкодовує його вартість. Отже, лізингу присутні ознаки, властиві кредиту, - терміновість, платність, матеріальне забезпечення.

Лізинг виник на основі розвитку орендних відносин, що обумовлює спрощене сприйняття лізингу як форми довгострокової оренди основних фондів, які передають у тимчасове користування на платній основі і на визначений угодою строк. Разом з тим існують певні відмінності між поняттями «лізинг» та «оренда». Зокрема, у більшості лізингових операцій, на відміну від оренди, передбачається участь третьої сторони - продавця (постачальника) майна, оскільки при укладенні лізингового договору лізингодавець, як правило, ще не є власником майна, на нього тільки покладається обов'язок придбати його у власність.

Хто може бути суб'єктом лізингу

Суб'єктами лізингу можуть бути:

 • лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачеві;
 • лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;
 • продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачеві.

Що є предметом лізингу

Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, у тому числі машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка тощо, не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передання його в лізинг.

Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їхні відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

Які існують види лізингу

Законодавство України визначає два основні види лізингу: оперативний і фінансовий, які мають спільні і відмінні риси (табл. 21.2).

Таблиця 21.2

Спільні і відмінні риси оперативного і фінансового лізингу

Оперативний лізинг

Фінансовий лізинг

Спільні ознаки

• строковий і платний характер;

• предметом лізингу є неспоживна річ, віднесена відповідно до законодавства України до основних фондів;

• участь у лізингових операціях, на відміну від оренди, третьої сторони - продавця (постачальника) майна (для фінансового і непрямого оперативного лізингу)

Відмінності

передбачає значно менший, аніж нормативний строк служби, термін експлуатації майна лізингоодержувачем

лізингоодержувач користується предметом лізингу протягом більш тривалого періоду (не менше ніж один рік)

сума лізингових платежів за період дії лізингового договору забезпечує відшкодування лізингодавцю шляхом нарахування амортизації вартості об'єкта лізингу лише частину його початкової (відновлюваної) вартості

за період дії лізингового договору амортизується вся або більша частина вартості майна

після закінчення дії договору оперативного лізингу предмет лізингу підлягає поверненню лізингодавцю та може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачеві або договір може бути продовжено

після закінчення строку дії договору фінансового лізингу право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача за умови укладення відповідного договору купівлі-продажу

предмет лізингу не обліковується на балансі лізингоодержувача

предмет фінансового лізингу обліковується на балансі лізингоодержувача і ним амортизується, що дозволяє оптимізувати податкову базу

Відповідно до законодавства України фінансовою послугою вважається лише фінансовий лізинг.

Що таке договір лізингу

Під договором лізингу (лізинговим контрактом) розуміють укладену в письмовій формі угоду між лізингодавцем і лізингоодержувачем, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків у зв'язку з предметом лізингу.

Предметом договору є зобов'язання лізингодавця надати лізингоодержувачу за плату в тимчасове володіння та використання майно, придбане ним за договором купівлі-продажу у власність у продавця (постачальника) з метою одержання прибутку, доходу або досягнення іншого корисного ефекту.

Договір лізингу, який регулює правовідносини між суб'єктами лізингу, укладається в письмовій формі та містить інформацію про таке:

 • найменування сторін;
 • предмет лізингу (склад і вартість майна),
 • умови та строки його поставки;
 • строк дії договору;
 • розмір, склад і графік сплати лізингових платежів;
 • умови реєстрації предмета лізингу, його експлуатації та технічного обслуговування, модернізації;
 • надання інформації щодо його технічного стану;
 • умови страхування;
 • умови повернення або викупу після закінчення дії договору, дострокового розірвання договору;
 • відомості про фінансовий стан лізингоодержувача;
 • інформація про відповідальність сторін;
 • дата і місце укладення договору та інші положення за згодою сторін.

Найбільш поширеними термінами фінансового лізингу є угоди на строк до п'яти років. Значно рідше укладаються угоди на 10 і більше років.

Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше ніж 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку. Крім того, лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, сплачених лізингодавцю до такої відмови. У свою чергу, лізингодавець також має право відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або в повному обсязі, та прострочення сплати становить більше ніж 30 днів.

Як здійснюється надання фінансового лізингу

Взаємодія основних учасників під час укладення і реалізації договору фінансового лізингу здійснюються в певній послідовності, яку схематично представлено на рис. 21.2.

Рис. 21.2. Схема взаємодії основних учасників фінансового лізингу

Послідовність дій основних учасників під час укладення і реалізації договору фінансового лізингу:

 • 1) потенційний лізингоодержувач, зацікавлений в одержанні конкретних видів майна, самостійно, на підставі наявної інформації та досвіду обирає зацікавленого у продажу постачальника (продавця) потрібного йому майна;
 • 2) лізингоодержувач звертається до потенційного лізингодавця, який має необхідні кошти або доступ до кредитних ліній, із проханням узяти участь у лізинговій угоді;
 • 3) лізингодавець перевіряє відповідність ціни на майно , що погодив лізингоодержувач, ринковому рівню та укладає з постачальником (виробником) договір купівлі-продажу;
 • 4) лізингодавець вирішує питання фінансування та купує необхідне лізингоодержувачеві майно в постачальника у власність;
 • 5) лізингодавець передає куплене майно лізингоодержувачеві в тимчасове користування на умовах, погоджених у договорі лізингу, з правом можливого викупу такого майна після закінчення терміну дії договору;
 • 6) лізингодавець здійснює контроль за використанням переданого лізингоодержувачеві майна, своєчасністю сплати лізингових платежів, урегульовує претензії тощо;
 • 7) після закінчення дії договору фінансового лізингу відповідно до його умов предмет лізингу за залишковою вартістю переходить у власність лізингоодержувача.

ПІДСУМКИ

1. Кредитна спілка є формою самоорганізації людей, які, об'єднавшись власними силами, створюють для самих себе можливість задоволення своїх потреб у фінансуванні. Специфікою кредитної діяльності спілок є те, що вони, зазвичай, надають позички, які за своїми сумами є значно меншими порівняно з банківськими кредитами та під нижчий відсоток.

2. Кредитна спілка може надавати своїм членам фінансові позички та приймати від них кошти на депозитні рахунки. Особливості надання фінансових послуг кредитними спілками суттєво відрізняються, оскільки кожна спілка реалізує власну кредитну політику, закріплену в спеціальному документі, який називається «Кредитна політика кредитної спілки».

3. Для ломбарду характерним є надання необхідних громадянам коштів швидше, порівняно з банком, а також можливість прийняття під заставу такого майна, яке, зазвичай, не беруть банківські установи. Мікрокредитування населення через мережу ломбардів здійснюється виключно на споживчі цілі. Однак цей вид кредитування є значно дорожчим, порівняно з банківським.

4. Лізинг - один із найпоширеніших у світовій практиці метод фінансування технічного оснащення та оновлення виробництва. Основою будь-якої лізингової угоди є фінансова послуга: лізингодавець купує майно у власність для наступного надання його в користування лізингоодержувачеві, який за рахунок періодичних лізингових внесків відшкодовує його вартість. Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, у тому числі машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка тощо. Законодавство України визначає два основні види лізингу: оперативний і фінансовий.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке кредитна спілка і які кредитні та депозитні послуги вона надає?
 • 2. Що таке ломбард і які фінансові послуги він надає?
 • 3. Що таке лізинг?
 • 4. Розкрийте порядок надання послуги фінансового лізингу.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Хто може бути членом крединої спілки?
 • 2. Яка відмінність фінансових послуг кредитних спілок і ломбардів від аналогічних послуг банків?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Вступний внесок у кредитну спілку - обов'язковий незворотний внесок, який член кредитної спілки вносить одноразово в момент вступу до спілки у фіксованому розмірі.

Договір лізингу (лізинговий контракт) - укладена в письмовій формі угода між лізингодавцем і лізингоодержувачем, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків у зв'язку з предметом лізингу.

Кредит ломбарду - надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк і під процент.

Кредитна спілка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Лізинг - господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.

Ломбард - небанківська кредитно-фінансова установа, яка надає послуги на власний ризик за рахунок власних або залучених коштів.

Обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, який він вносить при вступі до кредитної спілки. Він спрямовується на надання позичок членам кредитної спілки, є власністю члена кредитної спілки і в разі припинення членства в ній має бути повернутий власникові.

Супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або впливають на його надання.

Фінансовий лізинг - господарська операція, унаслідок якої лізинго-одержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший ніж один рік.