Фінансова грамотність. Навчальний посібник

Розділ 7. Депозити

§ 12. Банківські депозити

Ви ознайомитеся із сутністю банківських депозитів, їхніми різновидами, особливостями поточних і строкових депозитів, правилами укладення депозитного договору; зрозумієте залежність процентної ставки за депозитом від терміну, будете вміти розрахувати суму доходу за депозитом.

Ключові тези

1. Банки у своїй діяльності використовують здебільшого залучені кошти. Одним з основних джерел таких коштів є заощадження населення.

2. Населення може розміщувати тимчасово вільні кошти на банківські депозити.

3. Залежно від цілей вкладення грошей вкладники можуть обирати різні види депозитів: поточні - якщо гроші вкладаються з метою здійснення безготівкових розрахунків; строкові - якщо гроші вкладаються з метою накопичення та отримання доходу. Депозитні відносини між вкладником і банком оформлюються депозитною угодою.

4. Процентна ставка за депозитом залежить від багатьох чинників, проте основну роль серед них відіграють термін і цілі вкладення грошей.

5. Для гарантування поверненості коштів вкладників банків у більшості країн створено системи страхування депозитів, що забезпечують відшкодування втрачених коштів вкладникам збанкрутілих банків.

Що таке банківські депозити

Банківські депозити (вклади) є одним із найпоширеніших інструментів заощаджень і відіграють важливу роль у формуванні ресурсів банків.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» банківською діяльністю називається залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Тобто приймання вкладів від юридичних і фізичних осіб є однією із трьох основних банківських операцій.

Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду за своїми операціями. Згідно із Законом, банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні, нижчому від собівартості банківських послуг.

Які види депозитів виділено в українському законодавстві

Відповідно до чинної нормативно-правової бази, банки відкривають фізичним особам поточні та вкладні (депозитні) рахунки.

Поточні рахунки призначені для обліку коштів фізичних осіб «до запитання», використовуються ними для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами. Їх відкривають на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і громадянином; картки зі зразком підпису, який надається у присутності працівника банку і він же його засвідчує. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у готівковій і безготівковій формах.

Вкладні рахунки відкривають на підставі договору про відкриття вкладного рахунку з видаванням вкладникові вкладного документа. Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред'явника) або інший, виданий банком документ, що засвідчує укладення договору. Вкладні рахунки призначені для обліку коштів, внесених на визначений у договорі строк. Кошти на ці рахунки можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку або з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

Проте на практиці існує набагато більше ознак, за якими можна класифікувати депозити населення. Одні з ознак з’явилися давно, пройшли певну апробацію практикою і стали класичними для більшості банків країн із розвиненою ринковою економікою, інші - виникли недавно, у зв'язку з розвитком і вдосконаленням банківської практики. За незначних змін умов уже відомих, класичних видів депозитів з’являються нові їх види, які повніше враховують потреби вкладників (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

Класифікація банківських депозитів фізичних осіб

Класифікаційні ознаки

Види депозитів

Призначення депозиту

Поточний (до запитання)

Строковий

Ощадний

Оформлення депозиту

Угода

Ощадний (депозитний) сертифікат

Ощадна книжка

Розпорядження депозитом

Іменний

Анонімний

Кодований

Закінчення табл. 12.1

Класифікаційні ознаки

Види депозитів

Валюта депозиту

У національній валюті

В іноземній валюті

Оподаткування процентів

Оподатковуваний

Неоподатковуваний

Можливість капіталізації процентів

Без капіталізації процентів

З капіталізацією процентів

Періодичність виплати процентів

З періодичною виплатою (щомісячно, щоквартально, щорічно)

З авансовою виплатою

З виплатою на вимогу

Нарахування процентів

Безпроцентні

З фіксованою процентною ставкою

З плаваючою процентною ставкою

Спосіб вилучення

З попереднім повідомленням про вилучення

Без попереднього повідомлення про вилучення

З обмеженнями у вилученні коштів

Можливість одержання додаткових послуг

Без додаткових послуг

З правом одержання пільгового кредиту

З правом одержання безоплатних послуг

З правом одержання додаткових пільг

Визначальним критерієм у наведеній класифікації є призначення депозиту. Всі інші класифікаційні ознаки тією чи іншою мірою переплітаються з поділом депозитів на поточні, строкові та ощадні.

Які види депозитів можна виділити за призначенням

Поточні депозити (вклади до запитання) призначені для здійснення розрахунків, є високоліквідними, розміщуються в банках на поточних і контокорентних рахунках та можуть у будь-який час на вимогу клієнта бути поповнені або вилучені, причому як частково, так і повністю, у безготівковій чи готівковій формі. Кошти, розміщені на поточному рахунку, вкладник може вилучити в межах кредитового залишку, а розміщені на контокорентному рахунку - не лише вилучити, а отримати ще й банківський кредит. Нестабільність вкладів до запитання обмежує можливість використання їх банками, тому депозитний процент власникам таких вкладів виплачується низький або не виплачується зовсім. Для покриття своїх витрат, пов’язаних із веденням поточних рахунків, банк може стягувати з клієнта комісійну винагороду, яка може утримуватися з депозитного процента. Деякі банки не стягують комісії з безпроцентних поточних рахунків за умови зберігання на них стабільного залишку не нижче від обумовленого рівня. Незважаючи на те, що кошти до запитання дуже ліквідні, їх сумарні стабільні залишки на поточних рахунках дають банкам змогу користуватися ними з вигодою для себе. Стимулюючи приріст вкладів до запитання, банки підвищують якість обслуговування клієнтів і пропонують їм додаткові послуги. Це досягається різними шляхами, зокрема: придбанням власниками коштів до запитання ощадних сертифікатів чи банківських векселів; застосуванням пластикових карток і заставних депозитів; інформаційно-консультаційним обслуговуванням клієнтів, розробленням і реалізацією «продуктів» фінансового інжинірингу.

Строкові депозити можуть бути двох видів:

 • власне строкові депозити, коли кошти повертаються вкладникові тільки після закінчення встановленого строку, до цього вони перебувають у повному розпорядженні банку;
 • депозити з попереднім повідомленням про вилучення коштів. Вони передбачають надходження до банку повідомлення вкладника про дострокове вилучення коштів. Строк надання повідомлення заздалегідь обумовлюється в угоді між вкладником і банком. У такому разі депозитний процент може знижуватися до рівня, передбаченого за вкладами до запитання.

Ощадні депозити призначені для нагромадження і вкладення грошових заощаджень. Для них характерним є повільне, плавне зростання, а також те, що використання цих депозитів здебільшого відбувається через тривалий проміжок часу. Вони не мають фіксованого строку зберігання, не призначені для поточних розрахунків або із самого початку вкладені не на заздалегідь обумовлений строк. Інша особливість цих депозитів - видача власникові іменного свідоцтва (наприклад, у формі ощадної книжки). Вилучення коштів з ощадного депозиту регламентується в депозитному договорі, можливе після подання вкладником до банку попереднього повідомлення. Строк повідомлення про вилучення коштів може визначатися законодавчо або в індивідуальному порядку в депозитній угоді.

Від чого залежить процентна ставка за депозитом

Існує прямо пропорційний зв'язок між строком вкладення грошей на депозит і величиною процентної ставки. Наприклад, якщо розмістити строковий депозит у гривнях у банку терміном на 3 місяці, то можна отримати 12% річних. Якщо ж розмістити депозит на 12 місяців, то ставка зросте до 15% річних.

Слід розуміти, що величина процентної ставки здебільшого визначається на строк 1 рік. Тобто вклавши на депозит 1 000 грн строком на 1 рік під процентну ставку 15%, по закінченні терміну дії депозитної угоди ви отримаєте вкладені вами кошти і 150 грн процентів. У разі, коли кошти вкладені на період три місяці (за тієї же величини процентної ставки), сума процентів буде визначена пропорційно терміну депозиту - оскільки вашими коштами банк користувався 1/4 року, то й сума процентів становитиме 1/4 від річної (150/4 = 37,5 грн).

Величина процентної ставки може також залежати і від багатьох інших чинників, серед яких слід виділити і ризик вкладення грошей. Традиційно банки, які здійснюють більш ризиковані операції, пропонують своїм клієнтам вищий дохід за депозитами. У той же час банки, що проводять менш ризиковану політику, високі ставки за депозитами не встановлюють. Оцінимо рівень ставок за депозитами на прикладі окремих банків (табл. 12.2).

Таблиця 12.2

Приклад процентних ставок українських банків за депозитами у гривнях строком на один рік

Назва банку

Процентна ставка (% річних)

Мінімальна сума депозиту (грн)

Актив-банк

16,5

5 000

Дельта-банк

15,5

1 000

Піреус-банк

13,25

1 000

Промінвестбанк

12,6

5 000

Джерело. finance.ua.

За даними таблиці видно, що при вкладенні коштів на депозит терміном на один рік різниця у процентних ставках може сягати 4% річних. Тому вкладникові, перед тим як обрати банк для вкладення грошей, слід проаналізувати середній рівень процентних ставок за депозитами на ринку і прийняти зважене рішення.

Як відкрити депозит у банку

Потрібні документи для відкриття депозиту - паспорт (або документ, що його замінює) і довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. Депозитні відносини між вкладником і банком оформлюються шляхом укладення депозитного договору. У ньому відображається:

 • предмет договору (сума коштів, термін, процентна ставка тощо);
 • обов'язки вкладника;
 • обов'язки банку;
 • права вкладника і банку;
 • інші умови;
 • юридичні адреси сторін.

Під час укладення депозитного договору слід звернути увагу на такі моменти:

 • перевірити дати, зазначені в договорі: з якого числа відкривається депозит і коли закінчується його термін;
 • перевірити, щоб обіцяна прибутковість відповідала тій, на яку ви розраховуєте. Якщо укладено строковий договір, змінювати ставку в односторонньому порядку банк не може. Вас повинні повідомити про намір змінити ставку, а ваше право - прийняти нові умови або ж забрати свої гроші, отримавши визначений відсоток за весь термін використання вкладу;
 • обов'язково поцікавитися, чи стягує банк комісійні за відкриття та ведення рахунку, і якщо так - уточнити, як це відіб'ється на підсумковому проценті, отриманому вами після закінчення строку вкладу. За зарахування безготівкових коштів при видачі готівкою та за переказ банк може утримати комісію за затвердженими тарифами. Найчастіше це повідомляється дрібним шрифтом або взагалі відсутнє в договорі, і тоді потрібно дивитися додаткові документи;
 • обов'язково прочитати всі додатки до договору, зокрема, ті, що стосуються обслуговування карткового рахунку (досить часто при укладенні депозитного договору банки «бонусом» оформлюють платіжні та кредитні картки). За користування платіжних карток банк може вводити додаткові тарифи, про які має бути інформація в додатках;
 • ретельно ознайомитися з інформацією про штрафні санкції за дострокове вилучення депозиту;
 • звернути увагу на термін повернення депозиту в разі розірвання договору (у більшості банків він займає від двох до п'яти робочих днів);
 • при відкритті валютного депозиту слід поцікавитись, у якій валюті та за яким курсом будуть виплачуватися проценти;
 • визначити, чи є в депозитному договорі пункт щодо автопролонгації - автоматичного продовження договору на чинних на поточний момент умовах. Окремі банки вимагають від клієнта за декілька днів до закінчення терміну дії договору написати заяву про намір забрати кошти з депозиту;
 • переконатися, що на вашому примірнику договору банківського вкладу стоїть кругла печатка, інакше документ автоматично втрачає юридичну силу.

Що таке страхування депозитів

Банки та інші фінансові установи стикаються у своїй роботі з різними ризиками і, як наслідок, виникає необхідність розроблення належних механізмів забезпечення стабільності фінансових систем. Однією з основних форм захисту на сьогодні є програми страхування депозитів. Страхування депозитів - надзвичайно корисний інструмент, що може протистояти банківським кризам як на макро-, так і на мікрорівні.

На макрорівні страхування депозитів дозволяє мінімізувати негативний вплив банківських ризиків і сприяє зміцненню довіри до банківської системи.

Щодо мікрорівня, то страхування депозитів захищає банківські рахунки населення; зберігає конкурентну рівновагу між банками різних потужностей і, загалом, захищає сам банк як посередника.

Перша система страхування депозитів була створена 1933 року у Сполучених Штатах Америки в розпал світової економічної кризи («Великої депресії» 1929-1933 років). Її було започатковано для відновлення довіри до банківської системи, захисту вкладників і забезпечення надійності банківських послуг. У більшості країн Європи такі системи з'явилися у 1980-х роках.

В Україні система страхування депозитів була створена 1998 року - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, які мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність. Статус учасника Фонду підтверджується свідоцтвом.

Серед основних завдань Фонду:

 • забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків, що сплачують внески до Фонду, шляхом відшкодування за рахунок коштів Фонду втрат за вкладами в разі банкрутства банків;
 • здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування втрат;
 • акумуляція коштів, які сплачують банки до Фонду, та інших коштів, призначених для відшкодування вкладникам втрат у разі недоступності вкладів.

Фонд гарантує вклади громадян, які розміщені в банках - учасниках Фонду в національній та іноземній валютах, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше ніж 150 000 грн за вкладами в кожному банку, філії іноземного банку на день настання недоступності вкладів.

ПІДСУМКИ

1. Вкладники можуть вкладати тимчасово вільні кошти на поточні чи строкові банківські депозити.

2. Обираючи банк для вкладення грошей, потрібно звернути увагу не лише на величину процентної ставки за депозитами, але і на надійність і репутацію банку, оскільки банки, що проводять ризиковані операції, часто пропонують своїм вкладникам вищі процентні ставки.

3. Відкриваючи депозит, потрібно уважно прочитати угоду, ознайомитись з усіма додатковими умовами.

4. Запорукою надійності вкладення коштів у банк є його участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, про що банк зобов'язаний поінформувати вкладника.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. Що таке депозит? Чи можемо ми сказати, що все, що ви маєте в банку, є депозитом? Чи є депозитом дебетова картка?
 • 2. Що таке поточний рахунок? Чому можна сказати, що він є видом депозиту? У чому полягає основна мета такого рахунку?
 • 3. Що таке строковий депозит? У чому полягає основна мета такого рахунку?
 • 4. Навіщо банкам залучати депозити? Навіщо їм платити за депозитами? Чому різні банки готові платити різну ціну для залучення депозитів?
 • 5. Що таке процентна ставка?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Як процентна ставка перетворюється на проценти за рахунком? Які інші чинники визначають суму нарахованих процентів?
 • 2. Як ви можете відкрити депозит? Які документи потрібні для того, щоб відкрити депозитний рахунок?
 • 3. Як ви можете забрати свої гроші та відсотки? Які документи вам слід надати?
 • 4. Чи можете ви забрати ваш депозит до настання строку погашення?
 • 5. Що таке страхування депозиту і як воно може вам допомогти? Як виглядає сертифікат участі в системі страхування депозитів, де можна його знайти і як можна переконатися в тому, що він є дійсним?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Депозитний договір - документ, яким оформлюються депозитні відносини вкладника і банку. У ньому відображаються сума депозиту, термін, процентна ставка, права та обов’язки вкладника і банку.

Страхування депозитів - страхування можливих втрат вкладників від неповернення банком їхніх вкладів. У разі настання страхового випадку вкладникам відшкодовують цілком або частково втрачені суми коштів. Таке відшкодування здійснюють системи страхування депозитів, що створені державою чи під її контролем.

Строковий депозит - рахунок, який відкриває банк клієнтові на договірній основі і кошти на який вносяться на обумовлений строк з метою отримання процента.