Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Філіпенко - Нова програма

РОЗДІЛ IV

НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

§ 15. Цивільна правоздатність і дієздатність

Поміркуйте!

Г. Сковорода про вміння користуватися можливостями, які випадають нам за життя:

«Щасливий, хто мав змогу знайти щасне життя. Але ще щасливіший той, хто вміє ним користуватися».

• Чи знаєте ви свої цивільні права та обов’язки?

• Чи вмієте ви користуватися ними?

1. Цивільна правосуб’єктність

Цивільні правовідносини - це майнові або особисті немайнові відносини, урегульовані нормами цивільного права, що виникають між автономними і рівноправними суб’єктами, наділеними суб’єктивними правами та обов’язками.

Кожні правовідносини передбачають наявність низки обов’язкових елементів, без яких вони не можуть існувати. Вони виникають між певними учасниками - суб’єктами стосовно майнового або немайнового блага - об’єкта. Крім того, важливим елементом будь-яких цивільних правовідносин є зміст, відображений у конкретних суб’єктивних правах і обов’язках учасників правовідносин.

Особливістю правового статусу суб’єктів цивільного права є те, що вони наділяються цивільною правосуб’єктністю, яка включає два елементи: цивільну правоздатність та цивільну дієздатність.

Характеризуючи суб’єктів цивільного права, розрізняють фізичних та юридичних осіб. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Юридичною особою є організація (установа, заклад), створена і зареєстрована в установленому законом порядку.

2. Цивільна правоздатність

Цивільна правоздатність - це здатність особи мати цивільні права та обов’язки.

Це означає, що фізичні особи мають здатність бути суб’єктом цивільних прав і обов’язків, мати будь-яке право чи обов’язок із тих, що надаються чи допускаються законом. Цивільна правоздатність є невід’ємною від особи незалежно від віку, стану здоров’я чи інших характеристик людини.

Цивільний кодекс України

Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи

1. Здатність мати цивільні права і обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.

2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

3. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов’язки може пов’язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.

4. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Стаття 80. ... Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Правоздатність і дієздатність юридичної особи виникають одночасно - у момент її державної реєстрації і внесення її до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Цивільна правосуб’єктність держави України, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування визначається Конституцією і законами України. Наприклад, відповідно до ст. 13 Конституції України органи державної влади і місцевого самоврядування здійснюють права власника на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси України.

3. Цивільна дієздатність

Цивільна дієздатність - здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Види дієздатності фізичної особи

Недієздатність фізичної особи

Часткова

Неповна

Повна

Обмежена

Статус особи

Малолітня

Неповнолітня

Повнолітня

Обмежує дієздатність тільки суд

Визнає особу недієздатною тільки суд

Причини існування видів дієздатності.

Вік - особа не досягла 14 років.

Особа у віці від 14

до 18 років.

Фізична особа, яка досягла 18 років.

1) Якщо фізична особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій.

2) Якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, азартними іграми і тим ставить себе чи свою сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Якщо фізична особа внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Забезпечення прав та інтересів за відсутності повної дієздатності.

З метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав малолітніх встановлюється опіка.

З метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав неповнолітніх встановлюється піклування.

З метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав обмежено дієздатних встановлюється піклування.

3 метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав недієздатних встановлюється опіка.

Відповідальність

Не несе відповідальності за завдану нею шкоду.

Несе відповідальність за порушення договору, за шкоду, завдану нею. Якщо в неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування, додаткову відповідальність несуть її батьки.

Самостійно несе відповідальність.

Самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі.

Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун.

Цивільна дієздатність залежить від віку і психічного стану фізичної особи. Цивільний кодекс України виділяє часткову, неповну, повну або обмежену дієздатність. Фізична особа, що страждає на хронічний, стійкий психічний розлад і не здатна усвідомлювати своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням суду може бути визнана недієздатною.

Таким чином, обмеження цивільної правосуб’єктності можливе виключно за рішенням суду. Судом також ці обмеження скасовуються в разі зміни психічного стану на краще (припинення зловживання спиртними напоями, видужання).

Цивільний кодекс України

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність

2 У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності

1. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.

2. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

...5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

4. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх

Обсяг цивільної дієздатності неповнолітніх осіб є досить широким. Вони можуть набувати цивільні права та обов’язки як самостійно - у визначених законом випадках, так і за згодою батьків (усиновлювачів).

У неповнолітніх власників залишаються ті самі права, які вони мали як малолітні, а саме:

• самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість;

• здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Крім правочинів, які має право здійснювати малолітня особа, фізична особа у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право:

• самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

• самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;

• бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;

• самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, унесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).

Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування відповідно до закону.

За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права.

Цивільний кодекс України

Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи

1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону.

2. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки або піклувальник.

Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Серед запропонованих ситуацій укажіть ті, у яких потрібна згода батьків для розпорядження власністю або для здійснення неповнолітніми правочинів.

А 14-річний Андрій бажає подарувати своїй тітці автомобіль, який він отримав у спадок від діда.

Б 15-річний Данило, отримавши стипендію, хоче купити мобільний телефон.

В 16-річний Артем на отримані за винахід гроші має намір купити квартиру.

Г 14-річна Наталя бажає зняти з банківського рахунку, який відкрила на її ім’я рідна тітка, кошти на придбання спортивного спорядження.

Ґ 17-річна Олена має намір відкрити кафе «Солодка випічка».

Д 15-річна Світлана хоче віддати гроші, подаровані їй, у Фонд допомоги країнам Африки.

2. Установіть відповідність між цивільними правами і віковим статусом фізичної особи.

1 Самостійно укладати договір банківського вкладу

2 Здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності

3 Самостійно вчиняти дрібні побутові правочини

4 Самостійно розпоряджатися своїм заробітком

А Малолітня особа

Б Неповнолітня особа

3. 15-річному Данилові відмовили у придбанні моторного човна. На які законні підстави спиралися працівники закладу торгівлі, мотивуючи відмову?

А Відсутність паспорта у 15-річного Данила

Б Недостатній обсяг дієздатності

В Відсутність правоздатності

Г Відсутність водійських прав у Данила

II. Порівняйте пари понять.

• Цивільна правоздатність - Цивільна дієздатність.

III. Заповніть пропуски в таблиці.

Вид дієздатності

Повна дієздатність

Характеристика особи

Малолітня особа (віком до 14 років)

Які права має особа даного виду дієздатності?

• ______

• ______

• ______

• ______

• ______

• ______

• ______

Наведіть два приклади використання такого права

1)

2)

1) Отримавши стипендію, 16-річний Василь купив лижне спорядження.

2)

1)

2)

IV. Запитання для самоперевірки.

1. Дайте визначення понять «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність».

2. Охарактеризуйте обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб.

3. Наведіть приклади застосування вами правових знань щодо використання цивільних прав.