Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Філіпенко - Нова програма

РОЗДІЛ III

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

§ 10. Поняття Основного закону держави

Поміркуйте!

Філософі правознавець XIX - початку XX ст. Б. Кістяковський: «Сучасна держава заснована на компромісі, і конституція кожної окремої держави є компромісом, що примирює різні погляди найбільш впливових соціальних груп в конкретній державі».

• Коли було ухвалено сучасну Конституцію України?

• Чи є Конституція України політичним компромісом? Відповідь обґрунтуйте.

• Яке значення має Конституція України для життя кожного громадянина?

1. Поняття Основного закону держави

Термін «конституція» у різні часи використовувався в різних значеннях.

Вважається, що слово constitution як нормативно-правовий термін уперше почало вживатися в актах Давнього Риму (вони починалися зі словосполучення «Rem Publicus Constituere...», що означає — «Римський народ установлює...» — у цьому випадку «римський народ» - як офіційна назва держави).

З історії стародавнього світу залишилося багато прикладів уживання терміна «конституція» (давньогрецька назва - «політія») для позначення актів важливого державного значення. Зокрема, до наших днів дійшла «Афінська політія» (відомо, що в бібліотеці Арістотеля зберігалося більше ніж 150 подітій грецьких міст-держав). У середньовічній Європі конституціями називали акти, у яких закріплювалися привілеї та вольності феодалів (наприклад, Велика хартія вольностей 1215 р. в Англії).

Утім, ні в античному світі, ні в Середні віки конституції в її сучасному розумінні не існувало.

«Батьком» нормативно-правового терміна «конституція» у його сучасному значенні був французький мислитель Шарль Монтеск’є (1689-1755), який, зокрема, використовував його для характеристики державного ладу тогочасної Великої Британії.

Конституція - Основний закон держави, нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що приймається в особливому порядку та регулює найважливіші суспільні відносини.

Конституція характеризується такими властивостями:

Конституціоналізм в Україні має давні традиції, а час його зародження пов’язується з Гетьманською державою (середина XVII - кінець XVIII ст.).

В Україні перший документ, що містив у назві слово «конституція», підписав Іван Виговський 1658 р. — відомий як Гадяцький трактат. Цей документ написаний латиною. Буквальний переклад назви — «устрій», тобто конституція. Відома Конституція Пилипа Орлика, ухвалена 5 квітня 1710 р., як договір - зобов’язання гетьмана перед козацтвом у разі обрання його на найвищу посаду. Цей документ, повна назва якого - «Пакти та Конституції законів і вольностей Війська Запорозького», наголошував на неприпустимості чинити здирництва та пригнічення, ураховував інтереси козацьких удів та сиріт.

XX століття стало найбільш плідним на шляху створення Основного закону. Незалежність Української Народної Республіки в 1918 році проголошувалася IV Універсалом Центральної Ради. За Радянської України було ухвалено чотири Конституції. У 1991 р. Україну проголошено незалежною державою. Почався сучасний етап державотворення.

Початок сучасного конституційного процесу пов’язується з проголошенням Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., де утверджувалося здійснення українським народом його невід’ємного права на самовизначення та проголошувалися принципи правового статусу людини і громадянина.

На час проголошення Незалежності України була чинна Конституція УРСР 1978 р. Стрімкий розвиток суспільних і політичних відносин в Україні вимагав не просто внести зміни й доповнення в Конституцію 1978 р., а й докорінно змінити або прийняти новий Основний закон України.

Сучасну Конституцію України ухвалено 28 червня 1996 р.

2. Структура Конституції України

Конституція України 1996 р. за своєю структурою складається з преамбули та п’ятнадцяти розділів.

Розділ І. Загальні засади. Цим розділом визначаються засади конституційного ладу України. До них належать народовладдя; державний суверенітет і незалежність України; республіканська форма правління; унітарний устрій України; визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвердження і забезпечення її прав і свобод; статус української мови як державної; поділ влади та інші засади.

Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини й громадянина. Другий розділ Конституції України закріплює правовий статус людини і громадянина, системоутворюючим елементом якого є права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Конституція України

Стаття 21. Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах. Права \ свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Розділ III. Вибори, референдум. Конституція України визначає дві форми народовладдя - безпосередня (пряма) і представницька демократія. При цьому пріоритетною формою визнається безпосередня демократія, яку можна визначити як пряме волевиявлення народу України.

Конституція України

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Розділи Конституції України

3. Повноваження Конституційного Суду України

У XII розділі Конституції України йдеться про Конституційний Суд України. Це незалежний від законодавчої та виконавчої гілок влади спеціальний судовий орган, який здійснює перевірку нормативних актів щодо їх відповідності Конституції України способом конституційного судочинства.

Порядок формування й діяльності, завдання, повноваження Конституційного Суду України визначаються Конституцією України (Розділ XII) та Законом України «Про Конституційний Суд України».

Конституційний Суд України

• Складається з 18 суддів Конституційного Суду України

• Президент України, Верховна Рада України та З’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України

Стаття 149 Конституції України

Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України

Конституція України

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;

актів Президента України;

актів Кабінету Міністрів України;

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2) офіційне тлумачення Конституції України;

3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.

Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. У якому розділі Конституції України потрібно шукати таку статтю: «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою»?

А У розділі «Президент України»

Б У розділі «Місцеве самоврядування»

В У розділі «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»

Г У розділі «Загальні засади»

2. Яка з ознак нормативно-правового акта НЕ є ознакою Конституції?

А Має найвищу юридичну силу

Б Виступає базою поточного законодавства

В Має установчий характер

Г Ухвалюється на підставі й відповідно до Закону

3. Укажіть, у якому випадку справу буде розглядати Конституційний Суд України.

А Справу за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів» вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Б Справу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

В Справу про визнання договору дійсним та визнання права власності на квартиру.

Г Справу щодо адміністративного позову фізичної особи до Управління Пенсійного фонду України в Марийському районі про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.

II. Підготуйте тези для захисту своєї позиції в дискусії за одним з трьох висловів відомих мислителів чи історичних діячів.

1. «Пишіть коротко й незрозуміло» (з настанови Наполеона І авторам Конституції Франції).

Тема дискусії: «Чи повинна Конституція бути зрозумілою громадянам?».

2. «Щоб вона була ще гіршою, Конституцію потрібно постійно поліпшувати» (Мечислав Шарган).

Тема дискусії: «Чи потрібно вносити зміни до Основного закону держави?».

3. «Конституція держави повинна бути такою, щоб не порушувати конституцію громадянина» (Станіслав Єжі Лец).

Тема дискусії: «Що є більш пріоритетним: інтереси держави чи права громадянина?».

III. Запитання для самоперевірки.

1. Назвіть основні ознаки Конституції.

2. Дайте визначення поняття «конституція».

3. Які повноваження має Конституційний Суд України?

4. Яке значення для конкретної людини і суспільства в цілому має Конституція України?