Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 6. Народовладдя в Україні

Демократія - це політична форма, яка дає можливість людині самій виробити свою свободу як відповідальність, виходячи з того, що існують речі, за які варто страждати.

Вацлав Гавел, чеський політик

§ 80. РЕФЕРЕНДУМ

1. Народне волевиявлення

Ст. 5 Конституції України визначає дві форми народовладдя - безпосередня (пряма) і представницька демократія.

Форми безпосередньої демократії - це способи і засоби безпосереднього здійснення влади народом або його частиною (територіальною громадою), які унеможливлюють передання владних повноважень будь-яким органам чи особам.

Конституція України

Ст. 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Представницька демократія - це засіб реалізації волі народу через представників, обраних ним до органів влади: насамперед, народних депутатів, Президента, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів органів місцевого самоврядування.

2. Референдум: види, порядок призначення (проголошення) та проведення

Референдум - це важлива форма безпосередньої демократії, що полягає у проведенні голосування, шляхом якого ухвалюють рішення з будь-яких питань державного або самоврядного характеру, за винятком тих, які згідно із законом не можуть бути винесені на референдум.

Правова регламентація питань організації та проведення референдумів в Україні здійснюється Конституцією України (статті 72-74) та Законом України «Про всеукраїнський референдум». З ухваленням Закону України «Про всеукраїнський референдум» втратив чинність попередній Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми». Тому залежно від території проведення законодавство України до ухвалення нового закону про місцеві референдуми окреслює дію винятково всеукраїнського референдуму.

Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає в ухваленні (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, установленому Законом.

За предметом всеукраїнський референдум може бути:

• про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум);

• про зміну території України {ратифікаційний референдум);

• щодо ухвалення чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України (законодавчий референдум);

• з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Предметом референдуму є питання, що виноситься на референдум, або сукупність запропонованих варіантів кількох питань.

Конституція України

Ст. 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Ст. 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Організація референдуму та голосування на ньому подібні до виборів, за винятком того, що виборець голосує не за кандидата або список кандидатів, а за пропозицію, яка містить проект рішення з певного питання.