Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 71. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

1. Політичні права і свободи

Політичні права - це можливості громадянина брати участь у громадському та державному житті, вносити пропозиції про поліпшення роботи державних органів, безпосередньо брати участь у різних об’єднаннях громадян.

Політичні права і свободи, як і особисті, називають негативними, маючи на увазі те, що держава не зобов’язана вживати якихось позитивних дій для їх забезпечення, а повинна утриматися від зазіхань на права і свободи, які входять до цих двох груп, тобто вони розглядаються як свобода людини від держави, право людини на невтручання держави.

Конституція України

Ст. 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом.

Ст. 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Ст. 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Ст. 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

2. Право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації

Свобода об’єднань - це одне з ключових політичних прав людини, яке дає їй можливість вільно об’єднуватися з іншими людьми для реалізації своїх прав і свобод.

Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини (ст. 20), гарантується Конституцією України.

На основі цього права громадяни мають можливість об’єднуватися в політичні партії та громадські організації. Ці права закріплено Законами України «Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання».

Політична партія - це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має на меті сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їхні програмні цілі або дії спрямовано:

• на ліквідацію незалежності України;

• на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

• на порушення суверенітету та територіальної цілісності України;

• на підрив безпеки держави;

• на незаконне захоплення державної влади;

• на пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;

• на посягання на права і свободи людини;

• на посягання на здоров’я населення;

• на пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки. Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.

Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.

Громадське об’єднання - це добровільне об’єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадська організація - це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка - це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Право на об’єднання в політичні партії та громадські об’єднання громадяни реалізують винятково добровільно. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян або обмежений у праві добровільного виходу з нього.