Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Немає людини, яка б не любила свободу; але справедлива людина вимагає її для всіх, а несправедлива - лише для себе.

Людвіг Берне, німецький публіцист і письменник

§ 69. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

1. Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина

Визнання і захист прав людини - головний обов’язок держави. Держава не наділяє особу правами, а лише визнає їх існування. Ухваливши Конституцію, Україна визнала й узяла під свій захист права людини.

Поняття «права людини» складне й багатогранне. Сутність цього поняття проявляється в таких аспектах:

• права з’являються в людини від моменту народження як невід’ємні умови фізичного й соціального існування та розвитку і водночас як засіб і мета життя;

• за змістом права людини - це такі соціальні можливості людини, які пов’язані з конкретно-історичними умовами, економічним і культурним рівнем життя суспільства;

• права людини - це категорія можливої поведінки людини; їх реалізація залежить від бажання конкретної людини, а держава не може і не повинна примушувати до використання прав;

• права людини мають універсальний характер, неподільні, взаємопов’язані та взаємообумовлені, є надбанням кожної людини.

Поняття «свобода» пов’язане з характеристикою таких діянь особи, які визначають сферу її самостійності, захисту від втручання в її внутрішній світ (свобода думки, свобода світогляду і віросповідання тощо).

Свобода - це суб’єктивне право особи, яке проявляється в способах її можливої поведінки.

Забезпечуючи права і свободи людини, держава вимагає від неї певної поведінки, що формулюється в системі юридичних обов’язків.

Основи правового статусу особи визначають лише права, свободи та обов’язки людини і громадянина, які отримали конституційне закріплення і, завдяки цьому, називаються основоположними правами, свободами та обов’язками людини і громадянина.

2. Гарантії конституційних прав і свобод

Найвищою гарантією прав і свобод людини і громадянина є конституційний лад України, заснований на неухильному дотриманні Конституції України та законів України, принципах і нормах міжнародного права.

Суб’єктом, на якого покладають обов’язки щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, є держава. Роль держави як головного гаранта прав і свобод випливає зі змісту статей Конституції України.

Конституція України

Ст. 3. ...Права і свободи людини та їх гаранти визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Ст. 22. ...Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Функція держави як головного гаранта прав і свобод реалізується за допомогою різних правових засобів через усю систему органів державної влади.

Президент України

• Гарант прав і свобод людини і громадянина (ст. 102 Конституції України)

Верховна Рада України

• Здійснює захист прав і свобод через відповідну законодавчу діяльність (ст. 92 Конституції України), призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ст. 101 Конституції України)

Кабінет Міністрів України

• Уживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини громадянина (ст. 116 Конституції України)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

• Здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина

Суди

• Згідно зі ст. 55 Конституції України права людини захищаються судом

• Судовий захист здійснюють як суди загальної юрисдикції, так і Конституційний Суд України

3. Омбудсман

Омбудсман (від швед, ombudsman - уповноважений) - це посадова особа, на яку покладаються функції контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб.

Офіційні назви посади в різних країнах розрізняються. На сучасному етапі посада омбудсмана існує в понад 100 країнах світу. В Україні посада омбудсмана існує з 1998 р. і називається «Уповноважений Верховної Ради України з прав людини».

У Конституції України в ст. 101 передбачено створення нового конституційного органу - Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина. Ст. 55 Конституції України проголошує право кожного звертатися до Уповноваженого з прав людини за захистом своїх прав. Уповноважений з прав людини є невід’ємним елементом конституційної системи захисту прав і свобод людини і громадянина.

Конституція України та ухвалений на її основі 1997 р. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» передбачають створення «сильної» моделі омбудсмана, яка характеризується такими особливостями:

• високим конституційним статусом Уповноваженого з прав людини;

• незалежністю Уповноваженого від будь-якого органу державної влади або місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

• широкою юрисдикцією Уповноваженого, яка поширюється як на органи державної влади, включаючи суди, так і на органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

• правом ініціювати обов’язкові для розгляду подання з викладенням рекомендацій щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини;

• значними повноваженнями щодо проведення перевірок для виявлення випадків порушень прав людини та здійснення постійного моніторингу за станом дотримання прав і свобод людини.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини обирається на посаду Верховною Радою України шляхом таємного голосування, що забезпечує йому легітимність, а також є гарантією незалежності від усіх гілок державної влади, включаючи законодавчу. Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені, обмежені в разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску, введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи окремих місцевостях.

Під час здійснення своїх посадових обов’язків Уповноважений без згоди Верховної Ради не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий, заарештований, підданий обшуку, а також особистому огляду. Кримінальну справу проти Уповноваженого може порушити тільки Генеральний прокурор України.

Сфера компетенції українського омбудсмана є досить широкою. Предметом його контролю є діяльність усіх посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Для виконання передбачених законом функцій Уповноваженого наділено широким комплексом прав, а саме правом:

• невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради, Прем’єр-міністром, Головами Конституційного, Верховного Судів України, Генеральним прокурором України, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

• безперешкодного відвідування будь-якого з органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, у тому числі місць утримання затриманих, установ пенітенціарної системи, психіатричних лікарень;

• ознайомлення з документами, у тому числі таємними, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах;

• бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошується закритим.

Здійснивши провадження, Уповноважений має право направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого в разі виявлення порушень прав і свобод людини для вжиття цими органами заходів у місячний термін.