Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 66. ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ

1. Основоположні права та свободи людини

Головним елементом правового статусу людини є права та свободи. У правах та свободах не лише фіксуються стандарти поведінки, які вважаються обов’язковими, корисними, доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства, а й розкриваються основні принципи взаємовідносин держави і особи.

Права людини - це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид і міру своєї поведінки з метою задоволення різнобічних матеріальних і духовних потреб людини шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами.

Поняття «свобода» пов’язане з характеристикою таких діянь особи, які визначають сферу її самостійності, захисту від втручання в її внутрішній світ (свобода думки, свобода світогляду і віросповідання тощо).

Основні права людини становлять певну систему та класифікуються за різними підставами:

За суб’єктом права

• Права людини

• Права громадянина

За черговістю включення до правових документів

• Права першого покоління

• Права другого покоління

• Права третього покоління

• Права четвертого покоління (на етапі становлення)

За генезисом (розвитком)

• Природні (природжені)

• Похідні від природних

За змістом

• Особисті (громадянські) права і свободи

• Політичні

• Соціально-економічні та інші

Відповідно до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що була ратифікована Україною, основоположними правами і свободами визнаються:

• право на життя;

• заборона катування;

• заборона рабства і примусової праці;

• право на свободу та особисту недоторканність;

• право на справедливий суд;

• ніякого покарання без закону;

• право на повагу до приватного та сімейного життя;

• свобода думки, совісті та релігії;

• свобода вираження поглядів;

• свобода зібрань та об’єднання;

• право на шлюб;

• право на ефективний засіб юридичного захисту;

• заборона дискримінації.

2. Покоління прав людини

Щодо класифікації прав, свобод та обов’язків за черговістю включення до конституції та міжнародних правових документів, перше покоління включає проголошені буржуазними революціями (XVII-XVIII ст.) громадянські й політичні права, які отримали назву «негативних», тобто таких, що виражають незалежність особистості від держави, позначають межі її втручання у сферу свободи людини (право на життя, недоторканність житла).

Друге покоління стосується соціальних, економічних і культурних прав, що дістали закріплення в міжнародно-правових документах і конституціях багатьох країн до середини XX ст. Цю групу прав інколи називають «позитивними», оскільки їх реалізація вимагає «позитивного втручання» держави, створення відповідних механізмів реалізації. Це — право на відпочинок, на соціальне забезпечення, на освіту.

До третього покоління належать солідарні або колективні права, існування яких пов’язане з глобальними проблемами людства і які належать більше націям, народам чи територіальним громадам, ніж окремим індивідуумам. Це право на мир, безпечне довкілля, місцеве самоврядування, територіальну цілісність, суверенітет. Становлення цієї групи прав почалося після Другої світової війни. Основи цих прав закладено в міжнародних документах (Статуті ООН, Загальній декларації прав людини, Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., Міжнародних пактах 1966 р. тощо). На думку деяких учених, третє покоління охоплює права тих категорій громадян (дітей, жінок, молоді, людей похилого віку, людей з інвалідністю, біженців та ін.), які із соціальних, політичних, фізіологічних та інших причин не мають рівних можливостей з іншими громадянами щодо здійснення загальних для всіх людей прав і свобод і через це потребують певної підтримки з боку держави та міжнародної спільноти.

Четверте покоління прав людини почало формуватися в 1990-х роках. Звертаючись до зарубіжного досвіду, слід відзначити таку новаційну категорію Хартії Європейського Союзу про основні права, як «право на цілісність особи». Пункт 1 ст. 3 встановлює, що кожна людина має право на власну фізичну і душевну цілісність, а п. 2 конкретизує: застосовуючи досягнення медицини і біології, необхідно особливо дотримуватися таких вимог: 1) добровільна і належним чином оформлена згода зацікавленої особи відповідно до правил, встановлених законом; 2) заборона застосування євгеніки, особливо тієї її частини, що має на меті селекцію людей; 3) заборона використання людського тіла і його частин як джерела прибутку; 4) заборона відтворення людини за допомогою клонування. Щодо змісту цього покоління прав і свобод людини одностайна думка поки що відсутня.

Ці права є результатом втручання у психофізичну сферу життя людини: право людини на штучну смерть (евтаназію); право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім’ї; вирощування органів людини з її стовбурових клітин.

Права людини третього і четвертого поколінь відрізняються від прав двох попередніх поколінь тим, що перебувають у стадії юридичного оформлення і не мають обов’язковості. Вони містяться тільки в резолюціях міжнародних організацій.

Перше покоління

Друге покоління

Третє покоління

Четверте покоління

• Право на життя

• Право на свободу

та особисту недоторканність

• Право на відпочинок

• Право на освіту

• Право на соціальне забезпечення

• Право створювати профспілки

• Право на мир

• Право на незалежність

• Право на безпечне довкілля

• Право на інформаційний простір

• Право людини на штучну смерть (евтаназію)

• Право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім’ї

3. Гарантії та механізми захисту прав людини: поняття і види

Поняття «механізм» розкривається як система правових засобів, метою яких є захист прав людини. Необхідними умовами забезпечення діяльності механізму захисту прав людини є гарантії основних прав і свобод людини.

Гарантії прав і свобод людини і громадянина - це умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кожною людиною і громадянином.

Розрізняють соціально-економічні, політичні, ідеологічні та юридичні гарантії.

Соціально-економічні гарантії передбачають наявність відповідного середовища та матеріальної основи, які забезпечили б реалізацію прав, свобод і обов’язків, наприклад, соціальної стабільності, динамічної економіки, належної інфраструктури.

Політичні гарантії - це відповідним чином орієнтована політика держави, що включає народовладдя, багатопартійність, гласність політичного життя, підконтрольність державних органів громадянам та їх об’єднанням.

Ідеологічні гарантії - це загальна, політична і правова культура суспільства та посадових осіб держави.

Юридичні (спеціальні) гарантії охоплюють усі правові засоби, які забезпечують реалізацію прав, свобод і обов’язків людини.

До них належать:

• право на судовий захист. Кожна людина має право оскаржити в суді рішення і дії органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб;

• право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування завданої людині матеріальної і моральної шкоди;

• право знати свої права та обов’язки;

• право на правову допомогу. Правова допомога надається як державними органами, так і недержавними інститутами, серед яких перше місце посідає адвокатура. У визначених законом випадках надання такої допомоги здійснюється безоплатно;

• право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази;

• презумпція невинуватості. Особа вважається невинною і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено. Обвинувачений не повинен доводити свою невинуватість, навпаки, тягар доведення вини лежить на державі;

• право не свідчити проти себе і своїх близьких. Ця конституційна норма є своєрідним продовженням презумпції невинуватості. Вона покликана усунути моральний конфлікт між обов’язком особи казати правду і обов’язком перед членами своєї родини, рідними та близькими.

Для надійного захисту прав людини важливе значення має співробітництво держав у цій галузі та створення системи міжнародного контролю за втіленням у життя взятих ними юридичних зобов’язань.

Сучасний міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини охоплює міжнародні організації та установи, що безпосередньо розглядають питання, пов’язані з порушенням прав і свобод людини, а саме:

Центр з прав людини Економічної і соціальної ради ООН

Рада ООН з прав людини

Спеціальні органи ООН (наприклад, Комітет з прав дитини)

Верховний комісар ООН з прав людини

Європейський Суд з прав людини