Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 7. ПРАВОВА ДЕРЖАВА

1. Правова держава

Уявлення про державу як про організацію, що здійснює свою діяльність на основі закону, почали формуватися вже на ранніх етапах розвитку людської цивілізації. З ідеєю правової держави пов’язувалися пошуки більш досконалих і справедливих форм життя. Мислителі античності (Сократ, Демокрит, Платон, Арістотель, Цицерон) намагалися виявити такі зв’язки між правом і державною владою, що забезпечували б гармонійне функціонування суспільства. Правові ідеї Стародавньої Греції та Стародавнього Риму помітно вплинули на становлення й розвиток подальших учень про правову державу.

У період розпаду феодалізму ідеї правової держави виклали прогресивні мислителі того часу Н. Макіавеллі і Ж. Боден. Н. Макіавеллі вбачав мету держави в можливості вільного користування майном і гарантуванні безпеки кожної людини. Ж. Боден визначав державу як правове керування багатьма сімействами.

Філософське обґрунтування ідеї правової держави традиційно пов’язують з ім’ям Іммануїла Канта. Згідно з визначенням І. Канта, держава - це поєднання безлічі людей, підпорядкованих правовим законам.

Термін «правова держава» запровадили в науковий і політичний обіг німецькі вчені XIX ст. Карл-Теодор Велькер і Роберт фон Моль. За визначенням останнього, правова держава - це конституційна держава, заснована на закріпленні в конституції прав і свобод громадян.

Ідея правової держави отримала розвиток у працях відомого українського юриста Богдана Кістяківського: «У конституційній державі влада перестає бути фактично пануванням людей і перетворюється на панування правових норм».

Ідею правової держави закріплено в сучасній Конституції України.

Ознаками правової держави є:

• верховенство права у сфері регулювання суспільних відносин та управління державними справами. Право - це загальна міра свободи, рівності й справедливості в суспільстві, що й визначає зміст чинних законів, інших нормативних актів. Стаття 8 Конституції України прямо зазначає: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права»;

• верховенство закону в усіх сферах життя суспільства. У системі правових цінностей вищою формою вираження, організації і захисту свободи людей є закон. У законах держава встановлює загальнообов’язкові правила поведінки, які повинні максимально враховувати потреби суспільного розвитку на началах рівності і справедливості. Саме тому закон має вищу юридичну силу. Верховенство закону, і передусім конституції, створює міцний режим правової законності і стабільності;

• взаємна відповідальність особистості і держави. Відносини між державою як носієм політичної влади і громадянином повинні будуватися на началах рівності і справедливості;

• система поділу влади в державі. Ідея поділу влади, яку висунули ще античні мислителі, була розвинута в епоху буржуазних революцій. «У кожній державі, - писав ПІ. Монтеск’є, - є три види влади: законодавча, виконавча, що відає питаннями міжнародного права, і виконавча, що відає питаннями права цивільного». Автор вважав, що перша влада покликана створювати закони, друга відає зовнішніми відносинами й гарантує безпеку, до повноважень третьої влади відносив покарання злочинців і вирішення спорів між приватними особами. Цю владу можна інакше іменувати судовою. У сучасній правовій науці принцип поділу влади відносять до основ демократичного конституційного ладу. Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову означає, що кожна гілка влади діє самостійно й не втручається в повноваження іншої;

• закріплення широкого спектра прав і свобод особи, гарантованих і забезпечуваних державою, рівність громадян перед законом, доступність правового захисту для кожного громадянина, обмеження втручання держави у сферу приватної ініціативи. Громадяни діють за принципом: «дозволено все, що не заборонено законом»;

• демократичний, легальний спосіб формування влади. Органи влади правової держави формуються шляхом виборів, а призначення на державні посади здійснюються з дотриманням законної процедури;

• провідна роль суду у вирішенні спірних питань і конфліктних ситуацій;

• ефективна діяльність інших правоохоронних органів у забезпеченні законності й правопорядку;

• високий рівень правосвідомості та правової культури громадян, професіоналізму працівників правоохоронних органів тощо;

• високий рівень якості правових актів і безпосередньо процесу правотворчості.

Наведений перелік ознак держави не є вичерпним.

Правова держава - це політична форма організації суспільного життя, у якій реально забезпечено максимальне здійснення та захист прав і свобод особистості, а державна влада базується на праві та здійснюється у правових формах.

2. Громадянське суспільство

Поняття «громадянське суспільство» відрізняється від поняття «суспільство». Суспільство як властивий тільки людині механізм спілкування і колективної діяльності виникло задовго до появи держави. Громадянське суспільство - це якісний стан суспільства, що склалося в деяких державах у Новий час.

Громадянське суспільство - це спільнота всіх громадян, їх вільних об’єднань, пов’язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею.

Основними рисами громадянського суспільства є:

• наявність демократичної державності;

• самоврядування індивідів, добровільних організацій громадян;

• різноманітність форм власності, ринкова економіка;

• плюралізм (принцип, який сприяє існуванню різноманіття політичних сил, а також конкуренції між ними) ідеологій і політичних поглядів, багатопартійність;

• доступ усіх громадян до участі в державних і суспільних справах;

• взаємна відповідальність держави та громадян щодо виконання демократично ухвалених законів;

• наявність розвиненої соціальної структури;

• розвинена громадянська політична культура та свідомість;

• контроль суспільства за діяльністю державних органів. Громадянському суспільству відповідає тип держави, яку називають правовою. У правовій державі існує система органів та інститутів, які гарантують і захищають нормальне функціонування громадянського суспільства. Контроль громадянського суспільства над державою здійснюється за допомогою політичних партій, засобів масової інформації, демократичних виборів. Конфронтація інтересів держави й громадянського суспільства є показником неефективності державного управління та самого механізму держави.