Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 56. ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ

Завдання для контролю знань і вмінь

1 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, для яких норм характерні загальнообов’язковість і формальна визначеність.

А Моралі

Б Права

В Звичаїв

Г Релігійних

2. Позначте структурні елементи норми права.

А Загальна і особлива

Б Правило та виняток

В Гіпотеза, диспозиція, санкція

Г Теза, аргумент, висновок

3. Установіть відповідність між видом юридичної відповідальності й діянням.

1. Кримінальна відповідальність

2. Адміністративна відповідальність

3. Цивільно-правова відповідальність

4. Дисциплінарна відповідальність

А Невиконання договору

Б Крадіжка

В Прогул

Г Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння

Д Невиконання партійного доручення

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

А Подія

Б Необережність

В Гіпотеза

Г Інститут права

1. Частина правової норми, у якій зафіксовано умови, обставини, з настанням яких здійснюється диспозиція.

2. Точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених соціальними нормами правил поведінки.

3. Різновид юридичних фактів, які виникають незалежно від волі суб’єктів правовідносин.

4. Одна з форм вини.

5. Система юридичних норм, що регулює певну групу однорідних суспільних відносин у рамках галузі права.

II рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.

Людське суспільство із часу виникнення до створення держави виробило соціальні норми - звичаї, правові норми, релігійні, моральні, корпоративні норми - для регулювання суспільних відносин. Створення держави зумовило встановлення нових соціальних норм - традицій, основним джерелом виникнення яких на першому етапі був правовий прецедент. За допомогою традицій у країні визначається певний суспільний порядок.

Традиційно у світовій практиці норми права поділяються на публічні та особисті. Реалізація норм права може здійснюватися у формі використання, виконання, доповнення та застосування.

III рівень (2 бали). Порівняйте поняття.

• Правовий прецедент - нормативно-правовий акт.

• Суспільний порядок - публічний порядок.

IV рівень (3 бали). У тексті визначте правовідносини та розкрийте їх склад. Схарактеризуйте підстави виникнення цих правовідносин.

Сьогодні в Артема день народження. Його привітали батьки та друзі. Найближчий друг Марко подарував збірку фільмів Інгмара Бергмана для його колекції світової класики кіно. Артем дуже зрадів подарунку.

2 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Склад правопорушення - це:

А Статті Кримінального кодексу України

Б Юридичні акти та юридичні вчинки

В Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона

Г Наміри та дії правопорушника

2. До якої групи можна віднести указ про відзначення громадянина України державною нагородою?

А Нормативно-правовий акт

Б Індивідуально-правовий акт

В Змішано-правовий акт

Г Загальноправовий акт

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

А Делікт

Б Систематизація законодавства

В Правовий звичай

Г Проступок

1. Вчинене у формі протиправної дії або бездіяльності правопорушення, яке посягає на громадський порядок.

2. Точне, своєчасне й неухильне додержання встановлених соціальними нормами правил поведінки.

3. Санкціоноване й забезпечене державою правило поведінки, що склалося в результаті тривалого повторення людьми дій.

4. Будь-яке правопорушення.

5. Засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньо узгодженої системи.

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

А Інститут права

Б Протиправна поведінка

В Правоздатність

Г Чинність закону

1. Обов’язковість виконання закону, обмежена певним часом, простором і колом осіб, на яких він поширюється.

2. Можливість для особи власними діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов’язки.

3. Різновид правової поведінки, що характеризується як соціальне відхилення від норм, зловживання.

4. Закріплена в законодавстві й забезпечена державою можливість суб’єкта мати права і обов’язки.

5. Система юридичних норм, що регулює певну групу однорідних суспільних відносин у рамках галузі права.

II рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.

Держава для регулювання відносин між людьми встановлює соціальні норми - правові і моральні, підтримання яких покладається на громадські органи. Правовим нормам властиві такі ознаки, як нормативність, формальна визначеність, індивідуальність, системність, відповідність ідеалам справедливості і свободи.

Об’єктивно зумовленою внутрішньою організацією права є система права. Вона залежить від волі законодавця. Норми права закріплюються в законах та інших нормативно-правових актах. Уся система чинних нормативно-правових актів, що взаємодіють, утворює систему правознавства. За юридичною силою нормативно-правові акти поділяють на закони та підзаконні акти.

III рівень (2 бали). Порівняйте поняття.

• Правова ідеологія - правова психологія.

• Дисциплінарна відповідальність - адміністративна відповідальність.

IV рівень (3 бали). Визначте об’єкти, суб’єкти та юридичний зміст правовідносин. Визначте юридичні факти, які стали підставою виникнення правовідносин.

1. Купівля автомобіля. 2. Поїздка в громадському транспорті. 3. Заняття в платній спортивній секції.