Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 6. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

1. Поняття функцій держави

Функції держави - це основні напрями її діяльності на певних етапах розвитку. У функціях виражається сутність і призначення держави.

Функції обумовлені потребами суспільства, вони встановлюються залежно від основних завдань держави на певному етапі розвитку. Зміст завдань держави зумовлюється різними внутрішніми та зовнішніми чинниками.

В умовах науково-технічної революції, яка набрала глобальних масштабів, держава спрямовує свою діяльність на підтримку натуральних умов існування людського суспільства. Це і необхідність підтримання екологічної рівноваги, і охорона довкілля, і боротьба з хворобами, і міжнародна науково-технічна співпраця щодо вирішення загальнолюдських проблем тощо.

Отже, з розвитком і вдосконаленням суспільних відносин, підвищенням продуктивності праці та консолідації населення сутність держави поступово змінюється в бік гуманістичних тенденцій, що, у першу чергу, виявляється в зміні її функцій.

2. Види функцій держави

Функції держави можна поділити на такі види:

• За соціальною значущістю - основні та неосновні.

Основні функції - найзагальніші та найважливіші комплексні напрями діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань і цілей, що стоять перед нею у конкретний історичний період. До них відносять функції оборони, підтримання зовнішніх відносин, охорони правопорядку, регулювання економіки, гарантування екологічної безпеки, підтримки і розвитку культури і забезпечення освіти населення та ін.

Неосновні функції - напрями діяльності держави зі здійснення конкретних завдань у другорядних сферах суспільного життя. До них належать управління персоналом, матеріально-технічне забезпечення та управління державним майном, збирання й розповсюдження необхідної для управління інформації тощо.

• Залежно від територіальної спрямованості - внутрішні та зовнішні.

Внутрішні функції - такі напрями діяльності держави, у яких конкретизується внутрішня політика стосовно економічних, ідеологічних, екологічних, культурних та інших аспектів життя суспільства. До таких належать функції регулювання економіки, підтримки та розвитку культури, охорони та захисту всіх форм власності, соціального захисту населення, гарантування екологічної безпеки, охорони правопорядку та ін.

Зовнішні функції - основні напрями діяльності держави за її межами у взаємовідносинах з іншими державами, світовими громадськими організаціями й світовим співтовариством у цілому. Такими функціями є організація співробітництва з іншими суб’єктами міжнародних відносин, захист державного суверенітету, підтримка миру в регіоні, культурний та освітній обмін тощо.

• За часом здійснення - постійні та тимчасові.

Постійні функції - напрями діяльності держави, що здійснюються на всіх етапах її розвитку. Більшість здійснюваних державою функцій є постійними.

Тимчасові функції - напрями діяльності держави, що обумовлені конкретним етапом історичного розвитку суспільства. Прикладом тимчасових можуть бути функції стабілізації економіки в перехідний період, подолання наслідків аварії на ЧАЕС чи повені в Закарпатті.

• За сферами суспільного життя - гуманітарні, економічні, політичні, соціальні, культурні, екологічні та ін.

Гуманітарні функції: забезпечення, охорона та захист основних прав людини; охорона природного середовища; охорона й відновлення здоров’я; соціальне забезпечення; освіта, виховання, розвиток культури тощо. У міжнародній сфері - участь у міжнародному забезпеченні та захисті прав людини; допомога населенню інших країн (у разі стихійного лиха тощо).

Економічні функції: створення умов для розвитку виробництва на основі рівноправного визнання і захисту різних форм власності на засоби виробництва; програмування та організація виробництва на державних підприємствах, розпорядження об’єктами державної власності; організація та стимулювання наукових досліджень. У міжнародній сфері - участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці.

Політичні функції: створення демократичних умов, інститутів для вільного виявлення й врахування інтересів різних соціальних груп суспільства, зокрема для діяльності різноманітних політичних партій та інших громадських об’єднань; забезпечення умов для збереження й розвитку національної самобутності корінної та всіх інших націй, що проживають на території держави; охорона й захист державно-конституційного ладу, законності та правопорядку. У міжнародній сфері - організація, підтримка й розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних принципів міжнародного права.

Порівняно новим явищем є закріплення екологічної функції у нормативно-правових актах держави. Екологічна функція з’являється в середині XX ст. і пов’язана з глобальними впливами людини на природу, унаслідок чого виникла загроза існуванню людини. Зокрема, в Конституції України зазначено, що гарантування екологічної безпеки, підтримка екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду українського народу є обов’язком держави.