Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 8. Юридична відповідальність

Краще попереджати злочини, ніж карати за них. У цьому головна мета будь-якого гарного законодавства.

Чезаре Беккаріа, італійський юрист і публіцист

§ 50. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ

1. Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна

Людина формується й розвивається в суспільстві і тому пов’язана певними правилами співжиття, які встановлюються, підтримуються та охороняються самим суспільством, державою та її органами. Крім того, існує відповідальність за їх невиконання або недотримання.

Відповідальність виступає як усвідомлення особою свого місця в суспільстві, своєї ролі в розвитку суспільного прогресу, своєї особистої участі в справах держави. Відповідальність у цьому сенсі є своєрідним моральним, політичним регулятором поведінки людей.

Основи відповідальності як соціального явища закладено ще в моральних нормах первісного ладу. З давніх часів цей термін вживався у значенні «борг», «обов’язок» чи «покарання». В античних філософів ідея відповідальності входила до категорії «справедливість», «розумність» як необхідна поведінка та неухильне слідування законам.

Відповідальність - це обов’язок особи зазнати негативних наслідків за вчинки, які не відповідають установленим суспільством соціальним нормам.

Соціальна відповідальність розглядається в двох аспектах, залежно від того, якою є поведінка особи - соціально корисною чи соціально шкідливою.

У проспективному (перспективному, позитивному) аспекті відповідальність характеризує позитивне ставлення особи до своїх вчинків, тобто розуміння їх важливості для суспільства. Це відповідальність за майбутню поведінку.

У ретроспективному аспекті - це відповідальність за раніше вчинене. Така відповідальність передбачає зовнішній вплив з боку суспільства, держави, інших осіб, також може бути правовою (юридичною) або позаправовою.

Юридична відповідальність є особливим різновидом соціальної відповідальності. Саме належність юридичної відповідальності до соціальних категорій визначає наявність у неї всіх ознак соціальної, адже вона здійснюється в суспільстві, забезпечує суспільний порядок, гарантує захист суспільних інтересів та передбачає наявність суспільних суб’єктів. Однак самостійний характер юридичної відповідальності зумовлює існування й особливих рис, які визначають своєрідність цієї категорії та надають можливість віднести її до правових понять.

2. Поняття, підстави, принципи, цілі й функції юридичної відповідальності

Відповідальність як така - не юридичний термін, а соціологічний. Не можна говорити про відповідальність виключно в негативному значенні. Наприклад, словосполучення «вчинити відповідально», «почуття відповідальності» говорять про те, що в суспільстві формується відповідальна поведінка особи, відбувається соціалізація особистості, її пристосування до життя в сучасному громадянському суспільстві. Але ми не застраховані й від проявів сваволі, нехтування правилами з боку окремих осіб. Тому суспільство і держава виробили механізми протидії правопорушенням. Одним з основних засобів забезпечення правомірної поведінки та боротьби з правопорушеннями є юридична відповідальність.

Юридична відповідальність - це специфічні правовідносини між державою і правопорушником, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб’єкта правопорушення, покладанням на останнього обов’язку зазнати несприятливих наслідків за скоєне правопорушення.

Юридична відповідальність характеризується такими ознаками:

Підстави юридичної відповідальності - це умови, за наявності яких можливе притягнення правопорушника до юридичної відповідальності.

Існують фактична і процесуальна підстави юридичної відповідальності. Фактичною підставою є наявність у діянні особи складу правопорушення, тобто сукупності ознак, що визначають діяння як правопорушення. А процесуальною підставою юридичної відповідальності є факт застосування права уповноваженим органом, тобто вмотивоване рішення цього органу про притягнення конкретної особи до певного виду юридичної відповідальності.

У принципах відповідальності знаходять свій вияв об’єктивно обумовлені начала, відповідно до яких будується система права і відбувається правове регулювання в суспільстві.

Мету юридичної відповідальності в загальному розумінні можна визначити як охорону правопорядку, з одного боку, та як виховання громадян задля попередження правопорушень - з іншого.

Функції відповідальності - це головні напрями впливу як на правопорушника, так і на інших осіб з метою захисту правопорядку та виховання суб’єктів права, які вчинили чи можуть вчинити правопорушення.

Функціями відповідальності є:

• превентивна (запобіжна);

• виховна;

• каральна;

• компенсаційна (поновлююча);

• інформаційна (сигнальна) та ін.

Кінцева мета юридичної відповідальності - це ліквідація правопорушень у державі. Запорукою істинного правопорядку може бути тільки єдність об’єктивно правомірної поведінки всіх членів суспільства з їх глибокою внутрішньою повагою до права, з потребою людей дотримуватися приписів юридичних норм, що виражають суспільно корисні інтереси.