Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 46. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ

1. Правосуб’ектність

У межах однієї галузі права виділяють загальні та спеціальні суб’єкти, які вирізняються такими соціально-юридичними властивостями, як правоздатність, дієздатність, угодоздатність, деліктоздатність та правосуб’єктність.

Суб’єктами правовідносин є особи, які мають правоздатність та дієздатність.

Правоздатність - це здатність суб’єкта права бути носієм суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

Дієздатність - це здатність особи своїми діями набувати та реалізовувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки.

Дієздатність пов’язана з психічними та віковими властивостями людини. Правоздатність реалізується завдяки дієздатності.

Дієздатність включає в себе угодоздатність і деліктоздатність. Угодоздатність - це здатність особи укладати договори.

Деліктоздатність - це здатність особи нести юридичну відповідальність за вчинене правопорушення, за невиконання чи неналежне виконання обов’язку.

Сукупність правоздатності та дієздатності утворює правосуб’єктність особи.

Правосуб’єктність - це здатність (можливість) особи бути учасником правовідносин. Правосуб’єктність настає в певний момент, пов’язана з віком для фізичної особи, реєстрацією для юридичної особи. Правосуб’єктність характеризує особу як суб’єкта права.

2. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність

Виникнення та обсяг правоздатності та дієздатності дещо різні у фізичних і юридичних осіб.

Правосуб’єктність юридичних осіб (державних і громадських підприємств, установ чи організацій) визначається змістом їх компетенції, тобто сукупністю закріплених у нормах права повноважень, які надаються для забезпечення виконання покладених на них функцій.

Правоздатність і дієздатність юридичної особи набуваються одночасно в момент її державної реєстрації і припиняються з її ліквідацією.

Правосуб’єктність юридичної особи носить спеціальний характер, тобто юридична особа має лише ті права та обов’язки, які відповідають її діяльності. Цілі та види діяльності юридичної особи визначаються рішенням її засновників і закріплюються установчими документами (установчими договором чи статутом). Для здійснення деяких видів діяльності юридична особа отримує ліцензію (спеціальний дозвіл на здійснення такого роду діяльності, як, наприклад, надання освітніх послуг, виготовлення ліків тощо). Дієздатність юридичної особи здійснюється через органи управління. Дії органів управління юридичної особи є діями самої юридичної особи - тобто вони здійснюються без будь-якої на те довіреності.

Деліктоздатність юридичної особи виявляється в тому, що юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке належить їй на правах власності.

Правосуб’єктність фізичної особи - складніше явище. Правоздатність і дієздатність фізичної особи має універсальний характер, тобто фізична особа може набувати й реалізовувати будь-які суб’єктивні права та юридичні обов’язки (набувати майно, виконувати роботу на замовлення, брати участь у виборах, платити податки тощо).

Правоздатність фізичної особи виникає з моменту народження, а припиняється зі смертю. Правоздатність буває загальною, галузевою та спеціальною (здатність мати права і обов’язки, що виникають з факту обіймання певної посади).

Дієздатність фізичної особи залежить від низки факторів:

• віку (повна дієздатність настає з 18 років);

• стану психічного здоров’я;

• рівня освіти (наприклад, обіймати посаду судді може людина, що має вищу юридичну освіту).

За загальним правилом, повна дієздатність настає з досягненням повноліття. Особа, що страждає на психічну хворобу або недоумство, за рішенням суду може бути визнана недієздатною. Недієздатні особи можуть бути носіями прав і обов’язків, але їх реалізацію здійснюють інші особи (опікуни).