Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 1

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке визначається як історично сформована сукупність індивідів, форма колективного співжиття людей та система різноманітних зв’язків і відносин між людьми.

А Держава

Б Суспільство

В Населення

Г Громада

2. Позначте причину виникнення держави.

А Виникнення патріархальної сім’ї

Б Неспроможність суспільної влади первісного ладу врегульовувати конфлікти

В Три великі суспільні поділи праці

Г Необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загальнообов’язкових соціальних норм

3. Позначте вид соціальних норм, який не був властивий регулюванню суспільних відносин у первісному суспільстві.

А Правові норми

Б Норми моралі

В Звичаї та традиції

Г Релігійні норми

4. Установіть відповідність між характеристикою теорії походження держави та назвою теорії.

1. Держава виникає внаслідок укладення угоди між правителем і народом для забезпечення спільної справедливості.

2. Держава походить від сім’ї та є результатом розростання сім’ї.

3. Держава і право виникли одночасно через появу приватної власності та розшарування суспільства на класи.

4. Головною причиною суспільних процесів, у тому числі й виникнення держави, є зростання народонаселення.

А Теорія географічного детермінізму

Б Демографічна теорія

В Патріархальна теорія

Г Класова теорія

Д Договірна теорія

5. Позначте ім’я одного із засновників цивілізаційного підходу до типологізації держав, який виділив 21 цивілізацію, що вирізняються спільністю культурних, економічних, географічних, релігійних та інших ознак.

А К. Маркс

Б А. Тойнбі

В Г. Спенсер

Г Дж. Фрезер

II. Прочитайте тези з філософських роздумів англійського філософа Т. Гоббса.

• «Людина людині — вовк».

• «Війна всіх проти всіх».

• «Природні закони незмінні та нескінченні. їх дев’ятнадцять: вдячність, справедливість, легке пробачення образ, рівність у користуванні загальними речами, довіра до жеребкування...».

Поясніть ці тези. Яку теорію походження держави ілюструють перші дві думки?

Запропонуйте продовження третьої тези філософа.