Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 39. ЗАКОНИ І ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Закон: поняття та види

Нормативно-правові акти поділяють на закони й підзаконні нормативно-правові акти.

Закон - це нормативний акт вищої юридичної сили, що ухвалюється законодавчим органом і регулює найважливіші суспільні відносини в державі.

Основні ознаки закону:

• ухвалюється лише законодавчим органом представницького характеру або населенням держави в порядку референдуму, що забезпечує певний рівень демократизму процесу правотворчості;

• у межах своєї дії регулює найважливіші суспільні відносини, що зумовлює його високу ефективність;

• має найвищу юридичну силу в системі нормативних актів країни. Будь-який інший правовий акт ухвалюється на основі, на виконання і відповідно до закону;

• має загальний характер;

• як різновид нормативних актів установлює загальнообов’язкові правила поведінки, має належну форму, породжує юридичні наслідки та гарантується державою.

• є стабільним нормативним актом. У разі необхідності може доповнюватися, змінюватися або скасовуватися в певному порядку;

• має відповідну структуру, тобто організацію змісту;

• ухвалюється з додержанням особливої законодавчої процедури, яка називається законодавчим процесом;

• охороняється та гарантується державою.

Особливе місце серед правових актів посідають декрети. Декрет - це правовий акт, постанова органу влади або посадової особи, що має силу закону.

Право на видання декретів орган виконавчої влади отримує як тимчасово делеговану йому органом законодавчої влади частину своїх повноважень у зв’язку з особливими обставинами. Наприклад, у зв’язку з надзвичайною економічною ситуацією, яка склалася в Україні в 1992 році, Верховна Рада делегувала Кабінету Міністрів право видавати декрети.

2. Конституція: ознаки та види

Термін «конституція» у різні часи використовувався в різних значеннях. Уважається, що слово constitution як нормативно-правовий термін уперше з’явилося в актах Стародавнього Риму. Вони починалися зі словосполучення Rem Publicus Constituere... що означає - «Римський народ установлює...» («римський народ» - тут: офіційна назва держави). «Батьком» нормативно-правового терміна «конституція» в його сучасному значенні вважають Шарля Монтеск’є (1689-1755), який використовував його для характеристики державного ладу тогочасної Великої Британії.

Конституція - Основний закон держави, що ухвалюється в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини.

Ознаки конституції

За більш як 300-річну історію сучасного конституційного розвитку було створено велику кількість конституцій.

3. Підзаконні нормативно-правові акти та їх види

Підзаконні нормативно-правові акти - це результат нормотворчої діяльності компетентних органів держави (їх посадових осіб), уповноважених на те державою, з установлення, зміни і скасування нормативних документів, що розвивають або деталізують окремі положення законів.

Ієрархія підзаконних нормативно-правових актів залежно від суб’єктів, що їх видали, така:

• постанови парламенту;

• укази і розпорядження президента;

• постанови та розпорядження уряду;

• накази, статути, положення та інструкції міністерств та відомств;

• розпорядження голів і накази керівників підрозділів місцевих державних адміністрацій; рішення місцевих рад та їх виконкомів.

4. Акти органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, ухвалюють рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території. Це статути громад, рішення, ухвалені на місцевих референдумах, регламенти місцевих рад, рішення рад, розпорядження сільських, селищних, міських голів, рішення виконавчих комітетів рад, договори про розмежування предметів відання місцевих рад та органів місцевої виконавчої влади тощо. Реалізація права їх видавати є засобом саморегуляції життєдіяльності громади, системи місцевого самоврядування.

Рада в межах своїх повноважень ухвалює нормативні та інші акти у формі рішень. Загалом рішення ухвалюється на пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. Під час установлення результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Рішення ради ухвалюється відкритим або таємним голосуванням.

Місцева рада може ухвалювати рішення у формі:

• ухвали - рішення ради, ухваленого в межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричиняє юридичні наслідки. Ці рішення є обов’язковими до виконання на території, підвідомчій раді;

• доручення - рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження одноразової дії;

• звернення - рішення ради, зверненого до непідпорядкованих їй суб’єктів із закликом до певних дій або ініціатив;

• заяви - рішення ради, що містить позиції ради з певних питань;

• процедурного рішення - рішення, ухваленого радою з процедурних питань (про перерву в засіданні, проведення додаткової реєстрації, перерахунок голосів).

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, ухвалені в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.