Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 33. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ТА ГАЛУЗЬ ПРАВА

1. Поняття предмета і методу правового регулювання

Основою побудови системи права зазвичай вважають два основних критерії - предмет і метод правового регулювання. Предметом правового регулювання є та сфера суспільних відносин, яку регулює певна галузь.

Наприклад:

Цивільний кодекс України

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, майновій самостійності їх учасників.

У структуру предмета входять: суб’єкти та їх поведінка, явища навколишнього світу та соціальні цінності, з приводу яких люди вступають у правовідносини. Іншими словами, це сфера, на яку право поширює свою дію.

Метод правового регулювання - це засоби і способи впливу права на суспільні відносини. Наприклад, для методу правового регулювання в цивільному праві характерна рівність учасників правовідносин, тобто диспозитивний метод.

Серед інших конкретних методів правого регулювання назвемо заохочувальний, рекомендаційний, метод автономії і рівності сторін, метод переконання і примусу. Наприклад, метод автономії та рівності сторін типовий для процесуальних галузей права, де позивач і відповідач, інші учасники судового розгляду знаходяться в однаковому процесуальному становищі один перед одним, перед законом і судом. Метод заохочення властивий переважно трудовому праву, де діють пільгові системи, спрямовані на стимулювання моральної та матеріальної зацікавленості робітників.

Усі вказані методи правового регулювання взаємопов’язані між собою і, як правило, використовуються в поєднанні один з одним.

2. Правовий інститут

Галузі права є структурними елементами системи права, тому вони складаються з правових інститутів.

Інститут права - це відокремлена група взаємопов’язаних правових норм (приписів), складова частина галузі права, що регулює певний вид суспільних відносин і утворює самостійний елемент системи права.

До ознак інституту права належать:

• наявність сукупності нормативних приписів;

• юридична однорідність названих приписів;

• об’єднання правових норм стійкими зв’язками, які відбиваються в юридичних приписах.

Наприклад, галузь цивільного права України включає такі інститути, як інститут права власності, інститут зобов’язального права, інститут спадкування та інші.

Інститути поділяються на галузеві та міжгалузеві, прості та складні, регулятивні та охоронні.

3. Галузь права

Центральною ланкою системи права є галузь права.

Галузь права - це упорядкована сукупність правових норм, що становлять самостійну частину системи права та регулюють певну сферу суспільних відносин.

З позиції вищеназваних критеріїв розподілу на галузі права розрізняють:

• державне (конституційне) право - урегульовує відносини, які складаються у процесі організації й здійснення державної влади та місцевого самоврядування;

• цивільне право - регулює майнові й особисті немайнові відносини, що пов’язані як з майновими, так і не пов’язані з ними;

• кримінальне право - визначає діяння, які визнаються злочинами, і міри покарання, які належить застосовувати до осіб, що їх скоїли;

• адміністративне право - регулює відносини, які складаються у сфері управлінської діяльності державних органів, та визначає діяння, що визнаються адміністративними правопорушеннями;

• фінансове право - регулює відносини, які складаються у процесі фінансової діяльності державних органів;

• трудове право - урегульовує відносини, у які вступають особи з приводу праці;

• сімейне право - урегульовує шлюбно-сімейні та прирівняні до них відносини;

• земельне право - урегульовує відносини, які складаються у процесі використання землі;

• екологічне право - регулює відносини, які складаються у процесі природокористування.

Галузі права можна класифікувати не тільки залежно від предмета й методу правового регулювання, а й за іншими підставами.

4. Публічне та приватне право

У світовій практиці правові норми поділяють на норми публічного права та норми приватного права.

Публічне право - це система норм, що врегульовують відносини між державними органами та між державою й особою (суспільством). Саме тому до публічного права належать такі галузі права, як конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне та деякі інші.

Приватне право — це система норм, що врегульовують відносини між приватними фізичними й юридичними особами. Це такі галузі права, як цивільне, трудове, сімейне тощо.