Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 4. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД

1. Цивілізаційний підхід до типології держав

Кожному типу суспільства, виробничих відносин відповідає історичний тип держави і права з характерними рисами та особливостями.

Історичний тип держави - це сукупність найсуттєвіших ознак, притаманних державам у різні періоди історії, які проявляються в єдності закономірностей розвитку, ґрунтуванні на однакових економічних, культурних відносинах.

Існує декілька підходів до історичної типологізації держав.

За цивілізаційним підходом в основу типової класифікації держав покладено поняття «цивілізація», її рівень, якого досягли ті чи інші народи. Прихильники цивілізаційного підходу (Арнольд Тойнбі, Самуель Гантінгтон та інші) співвідносять державу насамперед з духовно-моральними і культурними чинниками суспільного розвитку. На думку англійського історика А. Тойнбі, існує 21 цивілізація. Він розуміє під цим поняттям відносно замкнений стан суспільства, яке вирізняється спільністю культурних, економічних, географічних, релігійних, психологічних та інших ознак.

Первинним цивілізаціям притаманна командно-адміністративна організація державної влади. Держава забезпечує як політичне, так і господарське функціонування суспільства, а не визначається ними. З первинних цивілізацій збереглися лише ті, що спромоглися послідовно розвинути духовно-культурні засади в усіх видах діяльності людини (єгипетська, китайська, мексиканська, західна, православна, арабська та ін.).

Вторинні цивілізації (держави Нового й Новітнього часу, сучасні держави) тяжіють до ринкового устрою, громадянського суспільства й правової організації. Держави Північної Америки сприйняли й розвинули цю спрямованість європейських держав.

Цивілізаційний підхід дозволяє бачити в державі не лише інструмент політичного панування експлуататорів над експлуатованими, але й найважливіший чинник духовно-культурного розвитку суспільства.

2. Інші класифікації історичних типів держави

Класифікацію держав за типами можна здійснити за іншими критеріями:

За радянських часів домінував формаційний підхід до типології держав. З точки зору цієї теорії перехід від однієї суспільно-економічної формації до іншої відбувається внаслідок зміни таких, що віджили, типів виробничих відносин і заміни їх новим економічним ладом.

Таким чином, ідеї про історичні типи держави і права дають ключ для розуміння процесу природно-історичного розвитку держави. Зміна історичних типів держави є одним з вузлових, найважливіших історичних моментів, без урахування якого неможливо правильно зрозуміти ні розвиток їхньої сутності, ні соціально-політичний зміст і призначення, ні зміну їхніх форм, функцій і ролі в структурі політичної системи суспільства.