Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 1

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте термін, що означає правила поведінки, які встановлюються і забезпечуються об’єднаннями громадян.

А Право

Б Мораль

В Корпоративні норми

Г Звичаї та традиції

2. Закріплення правових норм у законах, постановах, указах та інших підзаконних нормативно-правових актах - це ознака:

А Нормативності права

Б Системності права

В Формальної визначеності права

Г Загальнообов’язковості права

3. Форма реалізації заборонних норм права - це:

А Дотримання

Б Виконання

В Використання

Г Застосування

4. Позначте один з основоположних принципів ЄС, який означає постійне оцінювання обґрунтованості дій ЄС з огляду наявних можливостей на національному, регіональному та місцевому рівнях.

А Принцип правової визначеності

Б Принцип субсидіарності

В Принцип пропорційності

Г Принцип добросовісності

5. Позначте спеціально-юридичні функції права.

А Гуманітарна та виховна

Б Інформаційна та гносеологічна

В Організаційна та комунікаційна

Г Регулятивна та охоронна

6. Позначте характерну особливість моралі як виду соціальних норм.

А Порушення норм має наслідком застосування засобів громадського впливу

Б Норми встановлюються державою

В Норми існують тільки в соціально неоднорідному суспільстві

Г Норми отримують втілення в офіційних державних актах

II. Порівняйте поняття.

• Право - мораль - звичай.

• Дотримання - виконання - використання норм права.