Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Розділ II. ПРАВО

Тема 1. Право як особливий вид соціальних норм

Право є свободою, саме тією свободою, яку залишає нам громадянський закон.

Томас Гоббс, англійський філософ

§ 28. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

1. Система соціальних норм

Для того щоб забезпечити найбільш доцільне й гармонійне функціонування, суспільство виробило певні правила поведінки, які називаються соціальними нормами. У сукупності існуючі норми представляють єдину систему соціального регулювання, у якій ефективність кожного виду норм найбільшою мірою виявляється лише у взаємодії з іншими елементами цієї системи.

Види соціальних норм

Крім того, соціальні норми поділяються на усні та письмові, свідомі та стихійні. Можна також виділити соціальні норми, що притаманні певним історичним епохам (суспільно-економічним формаціям, цивілізаціям тощо).

Усі перераховані норми мають певні ознаки, зумовлені особливостями їх формування, методами впливу на поведінку суб’єктів, але кожній з них притаманні загальні для всіх соціальних норм ознаки:

• є загальними правилами (діють безперервно в часі, наділені багаторазовою дією і звернені до невизначеного кола осіб);

• виникають унаслідок свідомо-вольової діяльності людей;

• регламентують форми соціальної взаємодії людей, тобто спрямовані на регулювання суспільних відносин, поведінки в суспільстві;

• виникають у процесі історичного розвитку і функціонування суспільства;

• відповідають типу культури та характеру соціальної організації суспільства.

Соціальні норми - це правила поведінки загального характеру, що складаються у відносинах між людьми в суспільстві у зв’язку з проявом їх волі (інтересу) і забезпечуються різними засобами соціального впливу.

2. Місце та роль права в системі соціальних норм

Право посідає провідне місце в системі соціальних норм, але правові норми не завжди є найдоцільнішими засобами соціального регулювання. Іноді краще застосувати моральні, релігійні або інші норми (особливо у сфері особистих людських стосунків). Звісно, усі ці норми взаємодіють з нормами права і не повинні їм суперечити. Водночас норми моралі, релігійні норми, звичаї знаходять у праві одну з необхідних форм свого існування, тобто низка цих норм стає правовою. Наприклад, сьогодні ми офіційно відзначаємо релігійні свята - Різдво Христове, Великдень, Трійцю тощо. Правові норми мають моральний зміст, а тому все право в широкому значенні - це моральне явище.

Право, у свою чергу, впливає на норми моралі, релігійні норми, норми-звичаї. У процесі формування основ правової держави в регулюванні суспільних відносин зростає значення моральних вимог, у яких знаходять відображення загальнолюдські цінності. Правова вимога зміцнення законності та правопорядку водночас є й важливою вимогою моралі, яка характеризує моральні якості особи, її чесність, совість, обов’язок.

Найбільшої ефективності право досягає у разі збігу його вимог і вимог, що формулюються в моральних нормах.

Право та мораль мають такі спільні риси:

• є різновидом соціальних норм;

• існують у реальній поведінці суб’єктів, установлюючи її еталони;

• мають єдиний об’єкт регулювання - суспільні відносини;

• мають нормативний зміст;

• певним чином установлюються, закріплюються та гарантуються.

Відмінні риси права та моралі

Критерій порівняння

Норми права

Норми моралі

1

Походження

Установлюються державою

Складаються в суспільстві на основі уявлень про добро і зло, совість і справедливість

2

Обов’язковість

Після вступу в дію стають обов’язковими для всіх осіб, що перебувають у сфері їхньої дії

Стають обов’язковими для виконання після визнання більшістю членів суспільства і виконуються у випадку авторитетності норм для конкретного суб’єкта

3

Існування в історичному просторі

Існують тільки в соціально неоднорідному суспільстві

Існують як в державному, так і недержавному суспільстві

4

Форма вираження

Отримують утілення в офіційних державних актах - законах, указах та ін.

Не закріплюються в особливих актах, існують у свідомості людей

5

Механізм реалізації

Реалізуються за допомогою спеціальних органів держави

Реалізація забезпечується внутрішнім переконанням людини, а також публічною думкою

6

Відповідальність за порушення норм

Застосування засобів державного примусу у вигляді юридичної відповідальності

Застосування засобів громадського впливу, які не мають примусового характеру

Отже, правові норми є різновидом соціальних норм. Правові норми мають усі ознаки соціальних норм, але характеризуються особливими рисами.