Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 27. ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ

Завдання для контролю знань і вмінь

1 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твердження, що держава походить від сім’ї й є результатом розростання сім’ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими.

А Теологічна

Б Патріархальна

В Психологічна

Г Органічна

2. Позначте функцію, яку не виконують органи законодавчої влади.

А Представницьку

Б Контрольну

В Правосуддя

Г Законодавчу

3. Установіть відповідність між визначенням поняття та терміном.

1. Іноземний громадянин або особа без громадянства, які внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, національності, ставлення до релігії чи іншими вимушені залишити територію держави, громадянами якої вони є, та щодо яких прийнято рішення про надання їм відповідного статусу.

2. Особа, яка має особливий правовий зв’язок між нею та державою, що породжує для них взаємні права й обов’язки.

3. Особа, яка не перебуває у громадянстві держави, на території якої знаходиться в конкретний час, і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

4. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

А Громадянин

Б Іноземець

В Особа без громадянства

Г Біпатрид

Д Біженець

4. Установіть відповідність між формою державного устрою і конкретною державою.

1 Унітарна держава

2 Федерація

3 Конфедерація

4 Імперія

А Австро-Угорщина

Б Німеччина

В Україна

Г Швейцарія

5. Спосіб організації верховної державної влади, порядок утворення та діяльності державних органів, компетенція та взаємозв’язок між собою, а також взаємовідносини з населенням країни - це: ______

6. Згідно із загальним правовим статусом держава поділяє осіб на: ______

II рівень (3 бали). Знайдіть помилки в реченнях.

1. За первісних форм організації суспільних відносин склалася система загальнообов’язкових правил поведінки (правових норм).

2. Ознаками права є наявність території, яка визначається державним кордоном, існування податкової та правової систем та ін.

3. Уряд, міністерства, відомства та місцеві державні адміністрації складають систему законодавчої влади.

4. Форма правління - це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві.

5. Поняттям «особистість» позначають суб’єкти правовідносин.

6. Спільнота всіх громадян, їх вільних об’єднань, пов’язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею, називається правовою державою.

III рівень (2 бали). Порівняйте поняття.

• Органи законодавчої влади - органи виконавчої влади - органи судової влади.

• Унітарна держава - федеративна держава.

IV рівень (3 бали). Виконайте завдання за алгоритмом:

1. Дайте визначення тоталітарного режиму.

2. Назвіть ознаки тоталітарного режиму.

3. Наведіть приклади країн, яким притаманні (були притаманні) ознаки тоталітарного режиму.

4. Опишіть конкретні прояви тоталітаризму в одній з названих вами країн.

2 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Якій стадії розвитку суспільства притаманна така характеристика: «Удосконалилися знаряддя праці, нагромадився досвід виробничої діяльності, первісне стадо змінилося родовою общиною, виникло первісне самоуправління».

А Дикість

Б Варварство

В Цивілізація

Г Громадянське суспільство

2. Прихильники якої теорії походження держави прагнуть довести, що головною причиною суспільних процесів, у тому числі й виникнення держави, є зростання народонаселення?

А Класової теорії

Б Теорії географічного детермінізму

В Демографічної теорії

Г Теорії насильства

3. Установіть відповідність між визначенням способу набуття громадянства та терміном.

1. Набуття громадянства за народженням.

2. Набуття громадянства за волевиявленням особи.

3. Набуття громадянства шляхом повернення на батьківщину.

4. Обмін населенням між державами, що зумовлює автоматичну зміну громадянства.

А Репатріація

Б Трансферт

В Оптація

Г Філіація

Д Натуралізація

4. Установіть відповідність між формою правління й конкретною державою.

1. Необмежена монархія

2. Конституційна монархія

3. Дуалістична монархія

4. Парламентська республіка

А Італія

Б Бруней

В Оман

Г Іспанія

5. Здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконання, насильства, примусу тощо) називається ______

6. За способом утворення державні органи поділяються на ______ та _______

II рівень (3 бали). Знайдіть помилки в реченнях.

1. З появою держави формуються неписані правила поведінки - звичаї.

2. За сферами суспільного життя функції держави поділяються на внутрішні та зовнішні.

3. Обмежена монархія - це така форма правління, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи, що обираються населенням на відповідний термін.

4. Тоталітарному режиму притаманна наявність політичних меншостей, функцією яких є опозиційна політична діяльність і позитивна критика державного керівництва.

5. Принцип гарантованості прав і свобод людини і громадянина означає, що в майбутньому Конституція України доповнюватиметься положеннями, у яких фіксуватимуться нові права і свободи людини і громадянина.

6. Необхідний для людини прожитковий мінімум, соціальна рівність та соціальне забезпечення є ознаками правової держави.

III рівень (2 бали). Порівняйте поняття.

• Людина - особистість - громадянин.

• Органи суспільних відносин за первісних часів - зміни в організації суспільних відносин у зв’язку з появою держави.

IV рівень (3 бали). Схарактеризуйте державу Україна за формою державного ладу за алгоритмом:

1. Дайте визначення форми правління.

2. Визначте форму правління в Україні. Доведіть, спираючись на конкретні приклади (або статті Конституції України), який вид республіканської форми правління встановлено в нашій державі.

3. Дайте визначення форми державного устрою.

4. Поясніть, яка форма державного устрою притаманна Україні.

5. Дайте визначення політичного режиму.

6. Назвіть ознаки режиму, який існує в нашій державі.