Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 26. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ГРОМАДЯНСТВО

Працюємо самостійно

І. Працюючи з текстом Закону України «Про громадянство України», з’ясуйте поняття.

А Передача населення території, яка перейшла від однієї держави до іншої, називається ______

Б Особи з подвійним громадянством називаються ______

В Вибір особою громадянства при передачі території зі складу однієї держави до іншої називається ______

Г Особи без громадянства називаються ______

Д Спосіб припинення громадянства, який може бути наслідком рішення суду, що задовольнив у цьому рішенні вимогу позивача, називається ______

Е Повернення на батьківщину осіб, які опинилися за межами своєї країни в результаті війни чи еміграції, називається ______

Ж Спосіб припинення громадянства України за свідомим волевиявленням називається ______

З Документ, який замінює дитині паспорт для виїзду за кордон, - ______

II. Виконайте тестові завдання.

1. Громадянином України людина стає:

А З народження

Б З моменту отримання паспорту

В При досягненні повноліття

Г Після отримання середньої освіти

Д За бажанням батьків

2. Позначте спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.

А Філіація

Б Натуралізація

В Репатріація

Д Оптація

Г Трансферт

3. Документами, що підтверджують громадянство України, є:

А Паспорт громадянина України

Б Посвідчення громадянина України

В Посвідчення державного службовця

Г Тимчасове свідоцтво громадянина України

Д Посвідчення депутата

4. Громадянство України набувається:

А Унаслідок відновлення громадянства

Б Унаслідок переїзду на постійне проживання в Україну

В Унаслідок отримання права на постійну роботу в Україні

Г Унаслідок установлення над дієздатною особою опіки

Д Унаслідок установлення над обмежено дієздатною особою піклування

5. Підставою для втрати громадянства України є:

А Постанова суду загальної юрисдикції

Б Скоєння злочину проти держави

В Скоєння злочину на території іншої держави

Г Виїзд за межі України на постійне проживання

Д Добровільне набуття громадянства іншої держави

6. Порушенням вимоги про безперервне проживання на території України є виїзд особи за кордон:

А На навчання

Б На лікування

В У відпустку

Г Якщо разовий виїзд за кордон у приватних справах перевищує 90 днів

Д У службове відрядження

7. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим з батьків, який виходить з громадянства України:

А За його клопотанням

Б За клопотанням другого з батьків

В За спільним клопотанням обох батьків

Г За клопотанням органу опіки та піклування

Д Жодна відповідь не є правильною

8. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які за вчинені злочини зазнали кримінального покарання за межами України:

А Не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

Б Не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини

В Можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини

Г Можуть бути притягнені за рішенням Верховного Суду України

Д Можуть притягатися до кримінальної відповідальності за попередній злочин у випадку вчинення нового, подібного (однорідного) злочину

Працюємо у групах

III. Об’єднайтеся у групи та порівняйте поняття за поданою схемою.

1. Прийняття до громадянства - поновлення у громадянстві

Спільні риси:

1. Прийняття до громадянства та поновлення в громадянстві регулюються Законом України «Про громадянство».

2. ______

3. ______

Відмінні риси:

Критерій порівняння

Прийняття до громадянства

Поновлення у громадянстві

1

Чи перебували особи, які претендують на прийняття до громадянства чи поновлення у громадянстві, у громадянстві України

2

Чи збігаються умови прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві

3

Характер юридичного факту

4

Дата прийняття до громадянства й дата поновлення у громадянстві

5

Інші критерії

2. Утрата громадянства - вихід з громадянства.

Спільні риси:

1. Як утрата громадянства, так і вихід з громадянства засвідчуються Указом Президента України.

2. ______.

3. ______.

Відмінні риси:

Критерій порівняння

Утрата громадянства

Вихід з громадянства

1

Хто є ініціатором

2

Правові наслідки для правового зв’язку з державами

3

Обов’язковість постійного проживання за кордоном

4

Усвідомлення дій особи

5

Інші критерії

Працюємо самостійно

IV. Заповніть таблицю за допомогою переліку документів (с. 90).

Документи, які необхідно надати при оформленні громадянства України

Умова

Документи

1

Батьки в момент народження дитини були громадянами України, один з яких написав заяву

2

Батьки, особи без громадянства, у момент народження дитини, проживали на території України на законних підставах

3

Дитина народилася за кордоном від осіб без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні

4

Дитина народилася в Україні в сім’ї іноземців, що мають законні права на проживання в Україні

5

Дитина народилася на території України й один з батьків є особою зі статусом біженця або особою, що отримала притулок в Україні

6

Дитина народилася в Україні, один з батьків - іноземець, а другий - особа без громадянства, які на законних підставах проживають в Україні

7

Батьки знайденої на території України дитини невідомі

1. Заява.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Копія українського паспорту одного з батьків.

4. Копія документа на право постійного проживання в Україні (посвідка на проживання).

5. Копія декларації про те, що дитина не набула громадянства іншої держави.

6. Копія документа про те, що батьки проживають в Україні на законних підставах.

7. Копія посвідчення біженця або копія документа про надання притулку.

8. Копія документа про те, що на момент народження дитини один з батьків був іноземцем, а другий - особою без громадянства.

Примітка. Під час виконання вправи можна указати у відповідних колонках цифри, якими позначено документи.

V. Розв’яжіть юридичні ситуації.

1. Катерина Петрівна постійно проживає в Україні. У 2015 р. в неї від громадянина Бразилії народився син Кирило, який при народженні отримав громадянство Бразилії та України. Для уникнення подвійного громадянства Указом Президента України припинено українське громадянство Кирила.

Визначте нормативно-правові акти, що регулюють це питання. Укажіть підстави набуття припинення та втрати громадянства України. Дайте правовий аналіз ситуації.

2. Житель провінції Квебек Василь Кащук, батьки якого переїхали на початку XX ст. з України до Канади, звернувся з проханням надати йому громадянство України.

Визначте порядок вирішення цього питання. Розкрийте значення формули «українське походження». Які підстави для отримання громадянства встановлено в цьому випадку?