Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 25. ГРОМАДЯНСТВО

1. Громадянство: поняття, підстави набуття і припинення

Згідно із загальним правовим статусом держава поділяє осіб на громадян, іноземців, осіб без громадянства та осіб з подвійним громадянством.

Сучасне поняття громадянства історично пов’язано з французькою революцією XVIII ст. Політико-правова концепція «вільного громадянина» прислужилася обґрунтуванню ліквідації феодального ладу, розвитку нових політичних та економічних відносин. Це поняття замінило категорію підданства, яка за часів феодалізму позначала відносини залежності окремого індивіда від держави в особі монарха. У наші дні категорія підданства іноді застосовується в державно-політичній практиці країн з монархічними формами правління. У розвинутих країнах за своїм юридичним значенням вона практично не відрізняється від громадянства.

Громадянство є засобом приведення в дію принципів взаємовідносин держави й особи. Стан громадянства створює взаємні права та обов’язки. Держава поширює свою владу на громадянина як на своїй території, так і поза її межами, і може вимагати від нього виконання певних дій. Водночас громадянин може претендувати на захист своїх законних інтересів з боку держави.

Громадянство - це особливий правовий зв’язок між особою та державою, що породжує для них взаємні права та обов’язки.

Закони про громадянство визначають порядок набуття й припинення громадянства.

Головним й об’єктивно найбільш реальним способом набуття громадянства є філіація, або набуття громадянства за народженням. Філіація визначається за двома принципами: «за правом крові» і «за правом ґрунту».

Іншим способом набуття громадянства є натуралізація, або набуття громадянства за волевиявленням особи. Водночас натуралізація - це процедура, яка здійснюється компетентним органом від імені держави та виявляється в наданні громадянства цієї держави особі на її прохання або за її згодою.

Надання громадянства в порядку натуралізації зазвичай потребує чітко вираженого волевиявлення особи, яка бажає його набути. Але за певних обставин таке волевиявлення практично відсутнє, наприклад, під час набуття натуралізованого громадянства малолітніми. Загальноприйнятим є принцип, за яким діти до досягнення певного віку автоматично змінюють своє громадянство разом зі своїми батьками.

Індивідуальна натуралізація практично завжди пов’язана з певними умовами або вимогами. Головною умовою натуралізації є так зване укорінення. Згідно із цією умовою, особа, яка претендує на здобуття громадянства конкретної держави, повинна до подання відповідної заяви протягом певного часу проживати на її території.

Законодавство про громадянство встановлює різні строки укорінення. Звичайним є п’ятирічний строк, хоча в деяких країнах він сягає десяти років (Бельгія, Іспанія). У Скандинавських країнах строк укорінення визначено в сім років.

Законодавство й адміністративна практика визначають також інші умови, що обмежують можливості натуралізації. Серед них слід назвати наявність певного рівня матеріального добробуту, кваліфікації та професійної підготовки, відсутність заборгованості щодо сплати податків, знання державної мови тощо.

Набуття громадянства шляхом репатріації, тобто повернення на батьківщину, здійснюється на підставі загальнодержавного акта про таке повернення. Повернення кримських татар в Україну є прикладом репатріації.

Громадянство може набуватися також на підставі міжнародних договорів шляхом:

• оптації, тобто переходу під суверенітет певної держави в результаті, наприклад, завоювання території, на якій проживає особа;

• трансферту, тобто обміну населенням між державами, що зумовлює автоматичну зміну громадянства.

Для характеристики інституту громадянства важливими є питання припинення громадянства, а саме: вихід з громадянства, власне втрата громадянства й позбавлення громадянства.

Вихід з громадянства

Здійснюється у вільному або дозвільному порядку. Заяву про вихід розглядають компетентні органи. Вони враховують юридичні й фактичні обставини, що склалися у зв’язку із цією заявою, і за певних умов можуть відмовити. Проте в жодній з розвинутих країн можливість виходу з громадянства не заперечується.

Втрата громадянства

Найчастіше умовою втрати громадянства є натуралізація в іншій державі. Здебільшого у країнах, де встановлено дозвільний порядок виходу з громадянства, не припускається його автоматична втрата. У країнах, де визнано принцип вільного виходу з громадянства, автоматична втрата громадянства є звичайною процедурою.

Позбавлення громадянства

Позбавлення громадянства, набутого в порядку філіації, називається денаціоналізацією, а позбавлення натуралізованого громадянства - денатуралізацією. Денатуралізація нерідко пов’язана з різного роду протиправними діями, зокрема з набуттям особою громадянства з порушенням закону.

2. Іноземці, апатриди, біпатриди

До складу населення держави як сукупності людей, що проживають у межах її території та підлягають її юрисдикції, крім громадян, входять також іноземці та особи без громадянства (апатриди).

Іноземець - це особа, яка не перебуває у громадянстві держави, на території якої знаходиться в конкретний час, і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Особа без громадянства (апатрид) - це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначається внутрішнім законодавством держав з урахуванням їхніх міжнародних зобов’язань. З міжнародних актів у цій галузі діють Конвенція про статус апатридів (1954 р.), Конвенція про скорочення безгромадянства (1961 р.) тощо.

За Законом України «Про правовий статус іноземців», правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства в основному збігається.

Конституція України

Ст. 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», законними підставами перебування в Україні є імміграція в Україну на постійне проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасове перебування на її території відповідно до встановлених правил. Іноземці та особи без громадянства, які іммігрували на постійне проживання або для тимчасового працевлаштування, отримують посвідчення відповідно на постійне або тимчасове проживання.

Що стосується іноземців та осіб без громадянства, які опинилися в Україні на незаконних підставах, то до них вживають відповідних заходів впливу, включаючи їх примусове видворення за межі країни.

У передбачених законом випадках іноземці й особи без громадянства можуть набути статусу біженця.

Біженцем вважається іноземний громадянин або особа без громадянства, які внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, національності, ставлення до релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або за політичними переконаннями вимушені залишити територію держави, громадянами якої вони є (або територію країни свого постійного проживання), і щодо яких відповідними органами ухвалено рішення про надання їм статусу біженців.

Водночас Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено, що здійснення іноземними громадянами та особами без громадянства наданих їм прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні. Іноземці та особи без громадянства зобов’язані дотримуватися Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу України.

Особи з подвійним громадянством (біпатриди) - це особи, яких на підставі міждержавного договору визнано одночасно громадянами тих держав, які підписали цей договір.

Законодавством багатьох держав, у тому числі України, не визнається подвійне громадянство, оскільки діє принцип єдиного громадянства.

Конституція України

Ст. 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.