Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 23. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

1. Поняття правоохоронних органів

Серед численних напрямів державної діяльності важливе місце посідає правоохоронна діяльність, спрямована на забезпечення законності та правопорядку в суспільстві, боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями, охорону та захист суверенітету, політичної системи, територіальної цілісності країни, прав і законних інтересів громадян, державних і громадських організацій.

Правоохоронні органи - це такі органи, які на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.

Правоохоронні органи поділяються на державні та недержавні.

До державних правоохоронних органів належать прокуратура, органи внутрішніх справ, органи служби безпеки, органи юстиції, органи охорони державного кордону, митні органи, органи податкової служби та ін.

До недержавних правоохоронних органів належать адвокатура, недержавні охоронні, розшукові та інші установи.

Суди посідають особливе місце серед правоохоронних органів, оскільки судова діяльність є самостійною гілкою державної влади, усі ж інші державні правоохоронні органи належать до виконавчої влади або займають самостійне місце в державному механізмі.

2. Основні напрями діяльності правоохоронних органів

Правоохоронна діяльність - багатоаспектна. Її спрямовано на блокування соціальних відхилень, локалізацію соціальної напруги або правових конфліктів.

Складну систему правоохоронної діяльності реалізують у таких діях:

Кожний напрям правоохоронної діяльності має специфічні завдання та реалізується властивими тільки йому методами.

До основних напрямів правоохоронної діяльності держави належать:

• конституційний контроль;

• правосуддя;

• усунення порушень закону засобами прокурорського реагування;

• охорона громадського порядку;

• розслідування злочинів;

• захист прав та інтересів громадян та організацій;

• правова робота в різних сферах господарської діяльності;

• громадська правоохоронна діяльність та ін.

Розглянемо докладніше деякі напрями.

Охорона громадського порядку - це проведення уповноваженими державними органами в тісній взаємодії з громадськістю різноманітних заходів, спрямованих:

• на забезпечення недоторканності громадян, охорони їхнього життя, здоров’я, честі, гідності, захисту інших прав та законних інтересів, власності від протиправних посягань;

• на створення стану громадського спокою, нормальних умов функціонування державних, громадських підприємств, установ, організацій, посадових осіб;

• на профілактику та припинення антигромадських дій, що завдають шкоди нормальному ритму життя громадян.

Розслідування злочинів - це здійснювана у встановленій законом процесуальній формі діяльність уповноважених посадових осіб, спрямована на швидке й повне розкриття злочину, всебічне та об’єктивне дослідження обставин його вчинення, викриття винного та забезпечення притягнення його до кримінальної відповідальності або реабілітації невинного, відшкодування завданої злочином шкоди, підготовку матеріалів кримінальної справи до судового розгляду.

Захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом надання правової допомоги - це професійна діяльність юристів, які працюють у державних, громадських і приватних структурах або індивідуально, що спрямована на надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, забезпечення захисту особи від обвинувачення. Зазначена діяльність реалізується, у першу чергу, адвокатурою, яка є добровільним професійним громадським об’єднанням.

Громадська правоохоронна діяльність здійснюється добровільними громадськими об’єднаннями шляхом їх участі в охороні громадського порядку й державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади, посадовим особам у запобіганні адміністративним правопорушенням і злочинам, у захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань, у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин, а також шляхом виконання інших функцій, спрямованих на забезпечення дотримання прав і свобод юридичних і фізичних осіб, підтримання законності та правопорядку в державі.