Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 18. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН

1. Державний орган

Кожний державний орган - це структурна уособлена ланка, відносно самостійна частина державного апарату.

Державний орган характеризується такими ознаками:

• здійснює від імені держави передбачені законом функції у відповідній сфері діяльності;

• володіє владними повноваженнями;

• має відповідну компетенцію (сукупність завдань, функцій, повноважень);

• характеризується відповідною організаційною структурою;

• формується в порядку, який установлюється законом;

• видає обов’язкові для виконання приписи, реалізація яких забезпечується можливістю застосування примусу.

Органи держави складаються з державних службовців, тобто осіб, які на професійній основі виконують завдання та функції держави згідно з посадою, яку вони обіймають, одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Орган держави - це структурно організований колектив державних службовців або окрема службова особа з владними повноваженнями (наприклад, Президент України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини), створений на законних підставах для виконання конкретних завдань і функцій держави.

2. Класифікація органів держави

Державні органи класифікують за такими ознаками:

• за способом утворення (виборні; такі, що призначаються; успадковані):

• за територією, на яку поширюються їхні повноваження (загальні, місцеві);

• за складом (колегіальні, одноособові);

• за характером і змістом діяльності (законодавчі, виконавчо-розпорядчі, судові, контрольно-наглядові тощо).

Державні органи формуються всім народом, підзвітні йому та несуть відповідальність перед ним. Статус, права й обов’язки, засади діяльності державних службовців визначаються законом.

3. Законодавча влада

Кожний державний орган, як частина цілого, є носієм державної влади. З питанням організації та діяльності державного апарату тісно пов’язана теорія розподілу влад. Англійський філософ Дж. Локк перший запропонував розгорнуту теорію розподілу влад. Визначаючи зміст теорії, Дж. Локк писав, що потрібно розрізняти три влади - законодавчу, виконавчу й союзну (федеративну). Судова влада, за Дж. Локком, поглинається виконавчою. Французький мислитель XVIII ст. ПІ. Монтеск’є розвинув ідеї, які сформулював Дж. Локк.

Пилип Орлик у Конституції, ухваленій 5 квітня 1710 р. на Козацькій Раді у м. Бендерах, пропонував проводити державне управління, розмежувавши повноваження й об’єднавши всі гілки влади в єдиний державний механізм: «Якщо в незалежних державах дотримуються корисного для публічної рівноваги порядку, а саме - збирати приватні й публічні ради, обмірковуючи спільне благо батьківщини, чому б вільній нації не дотримуватися такого ж прекрасного порядку?».

У Конституції УНР (Статут про державний устрій, права і вільності УНР), що була ухвалена Українською Центральною Радою 29 квітня 1918 р., у статті 22 зазначено, що державна влада в Українській Народній Республіці походить від народу та здійснюється за принципом розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. Верховним органом влади в Республіці є Всенародні Збори, що безпосередньо здійснюють вищу законодавчу владу.

Сьогодні ідея розподілу влад знаходить своє відображення в конституціях майже всіх країн світу. У Конституції України зазначено, що державна влада належить народові, оскільки народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, яку він здійснює безпосередньо, а також через органи державної влади та місцевого самоврядування.

Конституція України

Ст. 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої влади - це державні органи, діяльність яких полягає в ухваленні, зміні або скасуванні законів.

Органи законодавчої влади займають провідне місце в системі державних органів, оскільки є виразником національної волі та суверенітету держави. Вони покликані представляти інтереси всіх верств населення й формуються, як правило, шляхом виборів.

Іноді законодавчі повноваження здійснюються безпосередньо народом шляхом волевиявлення у формі референдуму.

4. Парламент. Бікамералізм

У сучасних державах законодавча влада має представницький характер, тобто склад законодавчого органу формується шляхом виборів. Таким чином народ передає владу своїм представникам. За загальним правилом законодавчим органом є парламент (від франц. parler - говорити). У різних країнах він має різні назви - Рада, Сейм, Сенат, Скупщина, Дума, Збори, Диван, Меджліс, Конгрес, Кнесет, Кортеси, Альтинг, Стортинг тощо.

Парламент може бути однопалатним або двопалатним. Однопалатні парламенти, як правило, створюються у простих за формою устрою державах (наприклад, Верховна Рада в Україні).

Двопалатні парламенти (бікамералізм) існують у федеративних державах (наприклад, у Росії Федеральні збори складаються з двох палат - Ради Федерації та Державної Думи). Але трапляються винятки, наприклад, в унітарній Польщі Національна Асамблея складається із Сенату та Сейму.

Основна функція парламенту - законотворча діяльність, але, крім неї, законодавчий орган має низку інших важливих повноважень:

• представницькі;

• засновницькі (установчі);

• контрольні (контроль за роботою уряду, інших посадовців виконавчої влади);

• фінансові та ін.