Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

З поганими законами і хорошими чиновниками ще можливе управління, але з поганими чиновниками не допоможуть жодні закони.

Отто фон Бісмарк, німецький політик

§ 17. ДЕРЖАВНА ВЛАДА

1. Поняття влади

Влада - явище соціальне. Соціальна влада присутня (хоча й у прихованій формі) скрізь, де є усталені об’єднання людей: у сім’ї, виробничих колективах, державі, тобто там, де є реальна можливість впливати на поведінку людей за допомогою певних засобів. Розвиток будь-якої організованої спільноти людей є боротьбою між владою та хаосом.

У широкому значенні влада - це завжди вольові відносини: індивіда до самого себе (влада над собою), між індивідами, групами, класами в суспільстві, між громадянином і державою, між посадовою особою і підлеглим, між державами.

Основними компонентами влади є її суб’єкт, об’єкт, засоби (ресурси) і процес, що приводить до руху всі її елементи (механізм і засоби взаємодії суб’єкта і об’єкта). Влада - це завжди двостороння взаємодія суб’єкта і об’єкта, яка означає відносини залежності між людьми: з одного боку, нав’язування волі когось іншого, з другого — підкорення їй.

Соціальна влада - це здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконання, насильства, примусу тощо).

За різними класифікаціями різновидами соціальної влади є:

• за сферами суспільного життя - політична, економічна, релігійна та ін.;

• за суб’єктом, носієм влади - влада глави держави, керівника підприємства, батьків та ін.;

• за методами та засобами під час організації влади - демократична, недемократична.

Особливе місце серед видів соціальної влади у класифікації за сферами суспільного життя посідає політична влада.

Політична влада - це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси найвпливовіших соціальних груп.

Державна влада є особливим різновидом соціальної влади. Якщо в первісному суспільстві соціальна влада мала публічний (суспільний) характер, то у класово організованому - вона має політичний характер. В аналізі політичних систем суспільства влада посідає таке саме місце, як гроші в економічних системах.

2. Державна влада та її ознаки

Політична влада нерозривно пов’язана з владою державною, знаходить у ній своє продовження. Державна влада - головний, типовий засіб здійснення політичної влади.

Державна влада - це управління суспільством, яке здійснюється органами держави в межах їхньої компетенції.

Характерними ознаками державної влади є:

• публічність - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності (казенне майно, власні прибутки, податки);

• верховенство - юридично уособлює загальнообов’язкову волю всього суспільства, має у своєму розпорядженні монопольне право видавати закони;

• універсальність - поширює владні рішення на все суспільство: вони є загальнообов’язковими для всіх колективних і індивідуальних суб’єктів;

• суверенність - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін., від влади інших держав);

• легітимність — юридичне обґрунтування й визнання народом країни, а також світовою спільнотою. Наприклад, представницькі органи набувають легітимності в результаті проведення виборів, передбачених і регламентованих законом. Нелегітимна влада вважається узурпаторською. Узурпацією є порушення правових процедур під час проведення виборів або їх фальсифікація.

Конституція України

Ст. 5. Ніхто не може узурпувати державну владу.

3. Державний апарат

Діяльність державних органів, підприємств, установ, організацій, за допомогою яких виконуються функції держави, охоплюється поняттям «механізм держави», а сукупність цих органів складає державний апарат.

Державний апарат - це система всіх органів держави, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуються функції держави.

Ознаками державного апарату є:

• ієрархічність системи органів;

• наявність засобів примусу для забезпечення виконання розпорядчих функцій;

• відповідність структури державних органів завданням і функціям державної влади.

Основне завдання державного апарату - забезпечення організаційного, правового, документального, інформаційного та матеріально-технічного обслуговування діяльності вищих органів держави.

Система державного апарату

Органи законодавчої влади

Органи виконавчої влади

Органи судової влади

Правоохоронні органи

Органи державної влади, діяльність яких спрямована на висловлення державної волі шляхом ухвалення законів

Виконавчо-розпорядчі органи, які здійснюють оперативну роботу щодо державного управління суспільними процесами

Органи, які вирішують спори, що виникають у різних сферах суспільного життя

Органи, що підтримують стабільність, забезпечують охорону громадських відносин