Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 4

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке характеризують як способи й засоби безпосереднього здійснення влади народом, які унеможливлюють передання владних повноважень будь-яким органам чи особам.

А Пряма демократія

Б Представницька демократія

В Охлократія

Г Тиранія

2. Оберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є прикладом представницької демократії.

А Загальні збори громадян

Б Засідання Верховної Ради України

В Вибори

Г Референдум

3. Позначте принцип виборчого права, який характеризується тим, що виборні особи обираються безпосередньо виборцями.

А Принцип вільних виборів

Б Принцип загального виборчого права

В Принцип рівного виборчого права

Г Пряме виборче право

4. Позначте поняття, яке характеризують як сукупність установлених законом правил проведення виборів, здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення результатів голосування.

А Виборча система

Б Виборчий процес

В Виборче право

Г Принципи виборчого права

5. Позначте класифікацію виборів, видами якої є парламентські, президентські та місцеві вибори.

А За причинами проведення виборів

Б За способом волевиявлення виборців

В За предметом обрання

Г Залежно від того, обирається виборний орган повністю чи частково

II. Порівняйте поняття.

• Мажоритарна виборча система - пропорційна виборча система.

• Безпосередня демократія - представницька демократія.

III. Прочитайте питання, які було винесено на всеукраїнський референдум 17 квітня 2000 р.

«1. Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення ст. 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту: “Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або в разі не затвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України”, яка б установила додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України?

2. Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України?

3. Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300?

4. Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації?»

Визначте, який вид референдуму проводився у 2000 р.:

• за юридичною силою рішення;

• за територією проведення;

• за способом проведення.

IV. Чому предметом референдуму не можуть бути питання бюджету, податків та амністії?

V. Розкрийте значення термінів «остракізм», «балотування», «електорат», «абсентеїзм».