Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 16. РЕФЕРЕНДУМ

1. Поняття і види референдумів

Особливе місце в механізмі здійснення державної влади та місцевого самоврядування належить способам безпосереднього волевиявлення народу, якими є референдум, збори громадян, що забезпечують можливість безпосередньої участі громадян у вирішенні питань загальнодержавного та місцевого значень. Референдум - це важлива форма безпосередньої демократії, що полягає у проведенні голосування, шляхом якого ухвалюються рішення з будь-яких питань загальнодержавного або місцевого значення, за винятком тих, які згідно із законом не можуть бути винесені на референдум.

Основна відмінність референдуму від виборів, процедура яких також передбачає голосування виборців, полягає в об’єкті та меті волевиявлення виборців. Так, якщо на виборах таким об’єктом є кандидат або список кандидатів, об’єктом референдуму може стати конституція, закон, законопроект, будь-яке питання зовнішньої або внутрішньої політики. Метою виборів є обрання народних представників, що, по суті, являє собою делегування їм певної частини належних народові або територіальній громаді владних повноважень, тоді як мета референдуму - ухвалення рішення з винесеного на обговорення питання.

Класифікація референдумів здійснюється з використанням досить широкого кола критеріїв, а це, у свою чергу, обумовлює виділення великої кількості видів референдумів.

Предметом референдуму є питання, що виноситься на референдум, або сукупність запропонованих варіантів кількох питань. Наприклад, Конституція України визначає межі використання всеукраїнського референдуму, зокрема його предметом не можуть бути питання податків, бюджету та амністії.

2. Плебісцит

Поряд з терміном «референдум» у міжнародно-правових документах, законодавчих актах інших країн використовується також термін «плебісцит». Слід мати на увазі, що в деяких державах під плебісцитом розуміють усі види голосування (наприклад, у ФРН) або лише голосування, за допомогою якого виборчий корпус висловлює свою підтримку окремій особі чи політиці, яку вона проводить (наприклад, у Франції).

У міжнародному праві плебісцит розглядається як один з видів народного голосування. Одночасно в літературі висловлюється позиція, що у формально-юридичній площині ніякої відмінності між референдумом і плебісцитом немає.

3. Порядок призначення та проведення референдуму

Організація референдуму та голосування на ньому подібні до виборів, за винятком того, що виборець голосує не за кандидата або список кандидатів, а за пропозицію, яка містить проект рішення з певного питання.

Референдум може бути або проголошений за народною ініціативою та призначений главою держави, або ж призначений законодавчим органом держави. Кожна країна має свої особливості й традиції призначення референдуму.

Процес проведення референдуму може включати такі етапи:

Від референдуму слід відрізняти консультативні опитування громадян, які проводять за тією самою процедурою, що й референдуми, але їхні результати юридичного значення не мають.