Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 98. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ. НОТАРІАТ

1. Органи юстиції

Органи юстиції - це органи виконавчої влади, які забезпечують здійснення правової політики в державі, захист прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій.

Основні завдання органів юстиції:

• підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

• підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, ведення Єдиного класифікатора галузей законодавства України, розробка проектів нормативно-правових актів і міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів;

• державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

• планування за пропозиціями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

• здійснення реєстрації фізичних осіб, ведення Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

• організаційне, матеріально-технічне забезпечення судів, робота з кадрами судів, експертне забезпечення правосуддя;

• інші завдання.

2. Нотаріат

Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

3. Права та обов’язки нотаріуса

Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріус має право:

• витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;

• одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями;

• складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати консультації правового характеру.

Нотаріус зобов’язаний:

• здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до Закону і складеної присяги, дотримуватися правил професійної етики;

• сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

• зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій;

• виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

4. Нотаріальні дії

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

• посвідчують правочини;

• вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

• видають свідоцтва про право на спадщину;

• видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

• видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів;

• провадять опис майна фізичної особи, яку визнано безвісно відсутньою або місце перебування якої невідомо;

• накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації;

• засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

• вчиняють інші дії.

У сільських населених пунктах уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії:

• вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

• посвідчують заповіти (крім секретних);

• видають дублікати посвідчених ними документів;

• засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

• засвідчують справжність підпису на документах;

• видають свідоцтва про право на спадщину.

Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування.