Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 10. ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

1. Форма державно-політичного режиму

Політичний (державний) режим тісно пов’язаний з формами правління. Якщо при з’ясуванні форми правління ми ставимо питання: «Хто править? Як побудовано систему влади?», - питання, яке розкриває сутність поняття «політичний режим», звучатиме: «Якими засобами й методами відбувається це правління?».

Політичний режим - це система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві.

Політичний режим характеризується станом демократичних прав і свобод людини та інших суб’єктів суспільних відносин, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів.

Сучасна теорія держави розрізняє два основних типи політичних режимів: демократичний і антидемократичний.

Класифікація політичних режимів виходить ще від Платона, який вважав, що серед форм правління й державного устрою є правильні й неправильні. За Платоном, правильними формами є монархія та аристократія, а неправильними формами - тимократія (панування честолюбців, які прагнуть збагачення), олігархія (панування купки багатіїв), демократія (влада народу); тиранія (влада однієї особи над усіма).

У сучасний період є багато визначень демократії. Більшість спеціалістів дійшли висновку, що демократія - це певна форма правління, заснована на дотриманні прав людини та свободи особи. Останнім часом демократію розглядають не тільки як владу більшості над меншістю, але й як гарантію прав меншості, прав опозиції. Демократія - це свобода і відповідальність усіх суб’єктів суспільних відносин за свою діяльність.

2. Демократичний політичний режим

Демократичний режим - це порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення через демократичні інститути: вибори, референдуми, засоби масової інформації.

Політичними передумовами демократичного режиму є:

• відсутність єдиної, обов’язкової для всіх державної офіційної ідеології, що однозначно визначає мету суспільно-історичного розвитку, а іноді й політичні засоби її досягнення;

• наявність вільно сформованих позадержавних політичних партій, що відбивають соціальну диференціацію суспільства;

• обмеження політичної ролі партій участю у виборах, на яких партії виступають з виборчою програмою, що відбиває інтереси певної соціальної групи;

• функціонування політичної системи, що припускає боротьбу, конкуренцію політичних партій, угоду між ними, утворення коаліцій політичних сил, що прагнуть до парламентської більшості й одержання вирішальної ролі в державному управлінні; передбачається, що виникаюча в такий спосіб політична боротьба є відображенням соціально-економічної конкуренції всередині суспільства;

• існування політичних меншостей, у функцію яких входить опозиційна політична діяльність, розробка альтернативних програм суспільного розвитку, позитивна критика державного керівництва, ідеологічна та кадрова підготовка його зміни;

• наявність політичних свобод (свободи слова, преси, демонстрацій, мітингів, протестів), за допомогою яких суверенні об’єкти суспільства здійснюють свою діяльність у сфері політичного життя.

Демократичний режим поділяють на такі види: демократично-ліберальний, демократично-консервативний, демократично-радикальний.

Перехідний політичний режим - це стан політичного життя суспільства, що виникає в результаті перемоги радикальних, опозиційних сил та має або демократичну, або авторитарну спрямованість.

Перехідний політичний режим характерний для пострадянських країн Східної Європи, багатьох країн Азії, Африки, Латинської Америки, що пережили крах тоталітарних режимів.

3. Недемократичний політичний режим

Недемократичні режими поділяють на тоталітарні та авторитарні.

Тоталітарний режим - це сукупність таких способів і засобів реалізації державної влади, за яких уся життєдіяльність суспільства й кожної окремої людини абсолютно регламентована.

Тоталітарний політичний режим має такі характерні особливості:

• влада на всіх рівнях формується закрито однією чи кількома особами з правлячої верхівки, не контролюється населенням;

• відсутня будь-яка можливість для вільного волевиявлення та врахування інтересів усіх груп населення;

• існує однопартійна система;

• незмінна риса - культ особи «вождя»;

• здійснюється цілковитий контроль над економікою;

• держава грубо втручається у приватне життя людини і громадянина.

Серед яскравих прикладів тоталітарного режиму - колишній СРСР 30-50-х років XX ст., у якому простежувався названий тип антидемократичного режиму з ознаками вождизму.

Тоталітарний режим нав’язує населенню суспільні порядки, моделі яких розроблено на основі єдиної ідеології. Панування цих порядків досягається за допомогою монопольного тоталітарного контролю над політикою, економікою, культурою та побутом. Ідеологічна й організаційна єдність забезпечується політичним пануванням Партії, очолюваної Вождем, яка підкоряє собі державу. В її руках знаходяться засоби масової інформації, друку. У методах управління переважає політичне та фізичне насильство, поліцейський і жандармський терор.

Подібні властивості, здавалося б, виключають можливість ненасильницької зміни тоталітарної влади. Однак, як показав досвід Чехословаччини, Угорщини, багато в чому Польщі, тоталітарний політичний режим здатний до зміни з поступовим і відносно мирним переходом до посттоталітарного, а потім і до демократичного. У всякому разі такого роду перехід успішно здійснено в Іспанії, Греції, Чилі, які відмовилися від фашистських режимів і обрали демократичний шлях розвитку.

Авторитарний режим - це сукупність засобів і способів реалізації державної влади, за яких влада концентрується в руках правлячої верхівки; допускаються деякі розмежування політичних сил, легальні можливості через представницькі органи чи громадські об’єднання обстоювати інтереси певних верств населення.

За характерними для авторитарного режиму рисами простежується деяка «розмитість», нечіткість багатьох його властивостей. У ньому можна спостерігати риси і тоталітаризму, і деякі прояви демократії. Головна його особливість полягає в тому, що державна влада не має тоталітарного характеру й не досягає повного контролю над усіма сферами економічного, політичного та культурного життя. У ньому немає єдиної державної обов’язкової для всіх ідеології, що замінюється ідеологічними конструкціями типу теорії національного інтересу, ідеями патріотизму тощо. Управління здійснюється не такими твердими, як за тоталітарного режиму, засобами. Масовий терор відсутній.

За авторитарного режиму порушуються або обмежуються основні права людини, особливо її свобода, честь і гідність; влада зосереджується в руках невеликої групи людей або однієї особи; забороняється легальна діяльність політичних партій і громадських об’єднань, які перебувають в опозиції.

Авторитарні політичні режими з’являються на авансцені історії тоді, коли влада має намір приступити до корінних реформ суспільного ладу та здійснити «революцію зверху» (наприклад, перехід в Іспанії від фашистського ладу до демократичного в останній період правління Франсіско Франко, а також почата в СРСР у 1985 р. перебудова відбувалися в умовах авторитарних режимів).

Варто мати на увазі, що класифікація політичних режимів у теорії держави розглядає саме їхні типи, яких у чистому вигляді в реальній історії не існує.