Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

Адвокатура - це мистецтво забезпечення людяності всіма законними способами.

З висловлювань сучасних юристів

Правоохоронні органи України - це система державних органів, основною функцією яких є забезпечення законності та охорона правопорядку, боротьба з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, суспільства і держави в цілому.

Згідно із Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних органів належать:

§ 96. ПРОКУРАТУРА. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ. СБУ

1. Система та повноваження прокуратури

У механізмі державної влади прокуратура є самостійним інститутом і безпосередньо не входить до законодавчої, виконавчої чи судової гілок влади, хоча й тісно взаємодіє з усіма гілками влади.

Прокуратура України становить єдину систему, яка здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Прокуратура здійснює:

• підтримання публічного обвинувачення в суді;

• організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

• представництво інтересів держави в суді у виняткових випадках і в порядку, що визначені законом.

Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється винятково у випадках і з підстав, визначених Конституцією та законами України.

2. Національна поліція України

У 2015 р. в Україні почалася реформа Національної поліції. Закон України «Про Національну поліцію» визначив правові засади організації та діяльності поліції, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України.

Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон.

Поліцейський зобов’язаний:

• неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;

• професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових обов’язків, наказів керівництва;

• поважати права і свободи людини й не порушувати їх;

• надавати невідкладну, зокрема домедичну й медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я;

• зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

• інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

3. Служба безпеки України

Служба безпеки України - це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Організація і порядок діяльності Служби безпеки регулюються Законом України «Про Службу безпеки України».

Служба безпеки підпорядкована Президентові України та підконтрольна Верховній Раді України. Діяльність СБУ, її органів і співробітників ґрунтується на принципах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій діяльності СБУ дотримується принципів єдиноначальності та колегіальності, гласності та конспірації.

Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України.

Служба безпеки України зобов’язана:

• здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України;

• здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ;

• виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції СБУ, проводити їх досудове розслідування; розшукувати осіб, які переховуються у зв’язку із вчиненням зазначених кримінальних правопорушень;

• здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України;

• інші повноваження.

Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надається право:

• вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень СБУ, перевіряти у зв’язку із цим документи, які посвідчують їхню особу, а також проводити огляд осіб, їхніх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

• подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці;

• одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу СБУ від міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їхніх об’єднань дані й відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватися службовою документацією і звітністю;

• входити в порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ та організацій і командуванням військових частин, на їхню територію і в службові приміщення;

• інші права.