Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Дятленко

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів з деревини

§ 5. Поняття про проеціювання. Проеціювання на дві площини

  • 1. Пригадай, який графічний документ називають ескізом, технічним рисунком.
  • 2. Що необхідно знати, щоб виготовити виріб?
  • 3. Для чого на кресленнях застосовують масштаб?
  • 4. Пригадай з математики, яку геометричну фігуру називають прямокутником; ромбом.

Щоб виготовити виріб, необхідно мати його графічне зображення, знати форму, розміри, властивості конструкційного матеріалу тощо.

Деталі виробу виготовляють за кресленнями. Зображення на них утворюються за допомогою спеціального методу, який називають проеціюванням.

Утворення зображення за допомогою методу проеціювання нагадує утворення тіні від предмета (мал. 31, а). Якщо лампу віддалити, то можна говорити про те, що контур предмета та контури тіні будуть однаковими за розмірами.

Для утворення зображення деталі трикутної форми 1 через кожну вершину слід уявно провести паралельні промені 2 до перетину з аркушем паперу 3. Сполучимо три утворені точки й отримаємо зображення трикутної деталі 4 (мал. 31, б).

Мал. 31. Проеціювання плоского предмета

Утворення зображення предмета на кресленні уявними проеціюючими променями називають проеціюванням, а зображення предмета на площині - проекцією.

Якщо проеціюючі промені перпендикулярні до площини проекції та паралельні між собою, то говорять, що зображення утворене прямокутним паралельним проеціюванням.

Дійсно, на малюнку 31, б проеціюючі промені 2 паралельні і уявно перетинають аркуш паперу під прямим кутом.

Утворена на площині проекція дає уявлення про форму плоскої деталі. Для її виготовлення та контролю проекцію доповнюють розмірами (мал. 32). У результаті ми отримаємо креслення.

Мал. 32. Утворення проекції та креслення плоскої деталі

Для виготовлення плоского виробу достатньо одного зображення. На малюнку 33 показано проекції двох різних об’ємних деталей. Проекції є однаковими й не дають повного уявлення про форму деталі.

Мал. 33. Демонстрація невизначеності форми об’ємної деталі

Очевидно, що для того, щоб повно уявити форму зазначених деталей, необхідно виконати ще одну проекцію. Виконаємо її на площині проеціювання знизу. На проекції ми побачимо верхні контури деталі (мал. 34).

Мал. 34. Проеціювання об’ємної деталі на дві площини

Проеціювання виконують на дві площини проекцій під прямим кутом: горизонтальну та фронтальну (мал. 35). Площини проеціювання позначають великими латинськими літерами: горизонтальну - Н, фронтальну - V. Лінія перетину площин проеціювання називається віссю проекцій. Між фронтальною та горизонтальною площинами проеціювання знаходиться вісь х.

Мал. 35. Суміщення двох площин проеціювання

Проекція предмета на горизонтальну площину проекцій називається горизонтальною проекцією, а проекція предмета на фронтальну площину проекцій - фронтальною проекцією.

Для зображення на плоскому аркуші паперу проекцій об’ємної деталі горизонтальну площину повертають відносно осі х доти, доки вона не суміститься з фронтальною площиною. Виконуючи креслення, горизонтальну проекцію деталі завжди розміщують під фронтальною у проекційному зв’язку, а для побудови використовують лінії проекційного зв’язку.

Продовження таблиці

Продовження таблиці

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Побудова другої проекції об’ємної деталі за першою

Обладнання і матеріали: технічний рисунок виробу, лінійка, олівець, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. За завданням учителя або кресленням ознайомся з технічними рисунками деталей (мал. 36).

2. Ознайомся з таблицею побудови двох проекцій.

3. Обери один із запропонованих варіантів.

4. Побудуй горизонтальну проекцію деталі в робочому зошиті.

Мал. 36. Технічні рисунки деталей

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Побудова двох проекцій деталей

Обладнання та матеріали: технічний рисунок виробу, лінійка, олівець, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. За завданням учителя або кресленням ознайомся з технічними рисунками деталей (мал. 37).

2. Обери один із запропонованих варіантів.

3. Виконай фронтальну та горизонтальну проекції деталі в робочому зошиті.

Мал. 37. Технічні рисунки деталей

• Проеціювання, проеціюючі промені, лінії зв’язку, площина проеціювання, проекція.

Лінія зв’язку - допоміжна лінія побудови для пов’язування зображень у різних площинах проеціювання.

Паралельне прямокутне проеціювання - спосіб утворення проекції, у якому проеціюючі промені перпендикулярні до площини проекції та паралельні між собою.

Проекція - зображення предмета на площині проеціювання.

Проеціювання - утворення зображення предмета на кресленні уявними проеціюючими променями.

Проеціюючі промені - уявні промені, що проходять через точки фігури, що проеціюється, до перетину з площиною проеціювання.

  • 1. У чому відмінність між проекцією та кресленням деталі?
  • 2. Які особливості паралельного прямокутного проеціювання?
  • 3. Як називають площини проеціювання?