Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Дятленко

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

§ 20. Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини

 • 1. Чи можна деревообробними верстатами замінити електрифікований ручний інструмент?
 • 2. Поясни доцільність використання верстатів на деревообробних підприємствах.

Сучасні знаряддя праці дають можливість виконувати такі роботи, які раніше вважалися лише ручними. Більшість сучасних верстатів (мал. 168) під’єднуються до персонального комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням або мають вбудований комп’ютер. Команди комп’ютерних програм дають можливість істотно збільшити якість виконання та продуктивність роботи. Учені, конструктори та дизайнери постійно працюють над удосконаленням технологічного обладнання. Основна мета цього вдосконалення полягає в подальшому покращенні умов праці робітника й підвищенні її економічних показників. У результаті нові розробки є безпечнішими, продуктивнішими та зручнішими у використанні.

Мал. 168. Деревообробні верстати: а - одноопераційний верстат; б - комбінований верстат; в - універсальний верстат; г - верстат з програмним управлінням; д - обробний центр

В умовах високого рівня розвитку устаткування реалізація цього напряму пов’язана не тільки з конструктивним удосконаленням окремих вузлів сучасних верстатів, але й з розширенням їхнього типажу, пошуком нових принципових і кінематичних схем, переглядом організації та управління виробництвом, удосконаленням технологічного процесу. Підвищення економічних показників виробництва за рахунок використання нового устаткування досягається збільшенням їхньої рентабельності. Нині рентабельним вважають верстат, що відрізняється високою надійністю і забезпечує найменшу собівартість продукції заданої якості. У розв’язуванні цієї проблеми особливу роль відіграє якість верстатів, і особливо їхня точність. Висока технологічна точність верстата досягається раціональним поєднанням принципової схеми, конструкції вузлів, вибором матеріалів і технології виробництва. Не останню роль у цьому відіграють умови експлуатації, технічне обслуговування і плановий ремонт.

Сьогодні економічно виправдані вимоги до точності деревообробних верстатів визначаються переважно термінами їхньої служби. Особливо жорсткі вимоги до точності висувають до машин тривалої експлуатації. Збільшення термінів роботи часто може слугувати найвигіднішим способом збільшення обсягів промислової продукції і підвищення ефективності виробництва.

У своєму розвитку деревообробні машини можна поділити на чотири покоління.

До першого покоління належать одноопераційні верстати з ручною або механізованою подачею заготовок.

До другого покоління належать багатоопераційні машини, автомати й лінії з ручним або механізованим керуванням.

До третього покоління належать верстати-автомати, обробні центри й лінії з програмним управлінням, що працюють за жорсткими програмами.

До четвертого покоління можна зарахувати автомати, обробні центри, автоматичні лінії та роботизовані комплекси з адаптованим керуванням, що забезпечує реагування машини на зміну сировини, довкілля, технічного стану й самостійне внесення змін у програму й режими роботи.

Сьогодні основну частку деревообробного устаткування становлять машини другого покоління. Існує певна кількість машин третього покоління. Машини четвертого покоління поки що не випускають, але вже є спроби створити штучний інтелект і використати його для робочих машин. Четверте покоління - це машини майбутнього.

Сучасний деревообробний центр - це самокеруюча робоча машина, яка органічно взаємозв’язана з обчислювальним пристроєм, що працює в реальній мірі часу й перетворює сигнали інформації в сигнали управління. Це перетворення дає такі переваги: можливість виконання складних рухів за рахунок управління переміщенням у просторі, що дозволяє автоматизувати процес програмування із застосуванням обчислювального пристрою.

Для прикладу можна навести різьблення деревини, яке завжди вважалося ручною працею. Однак в останні десятиріччя з’явилися верстати, які виконують значний обсяг робіт з високою якістю. Такі верстати називають фрезерно-гравірувальними (мал. 169). Вони можуть обробляти від однієї до чотирьох однакових заготовок одночасно. Тобто верстат має декілька шпинделів (вал, на якому кріпиться інструмент), у яких закріплено однаковий інструмент, що працює за однаковою програмою. Деякі моделі верстатів можуть виконувати фрезерування на об’ємних виробах, наприклад точених.

Мал. 169. Фрезерно-гравірувальні верстати для різьблення деревини

Не оминули новації і випалювання та випилювання з фанери. Першим кроком у підвищенні продуктивності праці стали лобзикові верстати (мал. 170, а). Робота на такому верстаті дозволяє набагато швидше виконувати випилювання деталей з фанери різної товщини. Верстат, по суті, спростив сам процес випилювання: мускульну силу замінено електричним двигуном, пилочку розміщено перпендикулярно до листа фанери. Точність випилювання залежить від кваліфікації робітника.

Більш точними та продуктивними верстатами є лазерно-гравірувальні (мал. 170, б). На них обробляють фанеру, деревину, шкіру, тканини тощо. Такі верстати за керуванням програми виконують точне вирізування деталей будь-якої конфігурації та оздоблення випалюванням.

Мал. 170. Сучасні технології випилювання та випалювання

Використання лазерних верстатів та верстатів з програмним управлінням (числовим програмним управлінням - ЧПУ) дозволяє розмістити контури заготовок таким чином, що стають мінімальними відходи виробництва. Адже, використовуючи комп’ютер, можна заздалегідь змоделювати оптимальне розташування заготовок, розробити конструкції виробів з малою кількістю деталей та з такою формою, що дозволить зекономити конструкційні матеріали. Зауважимо, що вимоги до конструкційних матеріалів зростуть, адже неможливо наперед передбачити різноманітні вади фанери або деревини.

Таким чином, використання сучасних технологій дає можливість говорити про виробництво предметів з мінімальними відходами або про майже безвідходне виробництво. Розв’язуючи проблеми безвідходності виробництва, слід мати на увазі дві сторони єдиного процесу. Перша - це найбільш раціональне використання конструкційних матеріалів і, як наслідок, зменшення утворення відходів. Друга — розширення використання відходів, що утворюються. Ці шляхи не виключають, а взаємно доповнюють один одного. Наприклад, стружка на деревообробному підприємстві може бути перероблена в деревинні стружкові плити — ДСП.

Поняття безвідходних технологій дещо умовне, оскільки повної безвідходності досягти практично неможливо. Правильніше говорити про маловідходні технології. При цьому мається на увазі можливість створення технологічних систем, вплив яких на природу не перевищуватиме її відновлювального потенціалу. У лісовій і деревообробній промисловості комплексне використання сировини передбачає максимальний вихід продукції з кожного кубічного метра деревини.

Також слід згадати енергетичну складову технологічного процесу. Кожне нове покоління верстатів та технологічних ліній має менше енергоспоживання, ніж попереднє. Це досягається завдяки оптимізації загальних принципів виробництва, збільшенню продуктивності праці за тих самих показників спожитої енергії тощо.

• Рентабельність, числове програмне управління, безвідходна (маловідходна) технологія.

Безвідходне виробництво - умовна назва господарської діяльності, у ході якої практично не утворюються шкідливі відходи.

Маловідходне виробництво - процес, у результаті якого шкідливі викиди в навколишнє середовище зводяться до мінімуму й не спричиняють негативного впливу на навколишнє середовище.

Одноопераційний верстат - верстат, на якому можна виконувати одну технологічну операцію.

Рентабельність - прибутковість підприємства або підприємницької діяльності.

Числове програмне управління (ЧПУ) - комп’ютеризована система керування, яка зчитує командні інструкції спеціалізованої мови програмування і керує приводами верстатів та верстатним оснащенням.

 • 1. Які характеристики верстатів підвищують прибутковість виробництва?
 • 2. Які особливості кожного з поколінь деревообробних машин?
 • 3. Назви приклади заміни ручної праці сучасними комп’ютеризованими верстатами.

Тестові завдання

1. Яке виробництво називають безвідходним?

 • А у результаті якого шкідливі викиди в навколишнє середовище зводяться до мінімуму
 • Б у результаті якого шкідливі викиди в навколишнє середовище не спричиняють на довкілля негативного впливу
 • В у результаті якого відходи від переробки використовують для виготовлення нових конструкційних матеріалів
 • Г усі відповіді правильні
 • Д правильної відповіді немає

2. Які заходи сприяють забезпеченню використання сировини, не завдаючи при цьому шкоди довкіллю?

 • А комплексна переробка сировини з використанням усіх її компонентів
 • Б повна переробка всіх відходів, які утворюються в процесі обробки конструкційних матеріалів
 • В оптимальне використання сировини й енергії в технологічному процесі
 • Г усі відповіді правильні
 • Д правильної відповіді немає

3. Які завдання маловідходної технології виробництва?

 • А забезпечення комплексної переробки сировини з використанням усіх її компонентів за рахунок впровадження нових технологій
 • Б створення і випуск нових видів продукції з урахуванням вимог їхнього повторного використання
 • В переробка відходів виробництва і споживання з метою одержання нового виду продукції
 • Г усі відповіді правильні
 • Д правильної відповіді немає

4. Яким із зображених інструментів виконують полірування виробів?

5. Який матеріал є основою виробництва плити OSB, зображеної на малюнку?

 • А ділова деревина
 • Б кора
 • В подрібнені корені та гілки
 • Г кора та листя

6. На якому зображенні показано конструкційні матеріали, які виготовлено з відходів деревини?