Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Дятленко

§ 1. Організація робочого місця

  • 1. Згадай, від чого залежить якість виконаних робіт.
  • 2. Яке обладнання шкільної майстерні призначене для обробки різного виду конструкційних матеріалів та виготовлення корисних речей?
  • 3. Як правильно організувати робоче місце?

Робоче місце - це частина площі приміщення, на якій розміщено обладнання, різноманітні пристрої, механізми, матеріали та інструменти для певного виду діяльності (мал. 3). Правильно організоване робоче місце дає можливість підвищити продуктивність праці робітника, поліпшити якість продукції, зменшити небезпечність роботи.

Мал. 3. Організація робочого місця

Ти вже знаєш, що в приміщенні шкільної майстерні також створено робочі місця з необхідним обладнанням, інструментами для виконання слюсарних та столярних робіт. Кожне з них розміщено на визначеній площі, зручній і безпечній для роботи. У 7-му класі ти вивчатимеш столярну справу, тож повинен знати, як правильно організувати робоче місце.

Залежно від характеру виконуваної операції робоче місце столяра організовують по-різному, проте основним обладнанням для обробки деревини та матеріалів з неї є столярний або комбінований верстак (мал. 4, а, б). Також сьогодні набувають популярності універсальні (нестандартні) верстаки (мал. 4, в).

Мал. 4. Столярні верстаки: а - стандартний; б - комбінований; в - універсальний

Столярний верстак (мал. 5) складається з підверстаччя і кришки. Підверстаччя виготовляють, як правило, з деревини м’яких порід. До його складу входить два стояки, зв’язаних між собою поздовжніми брусками за допомогою клинових з’єднань, які в разі розгойдування підбивають, щоб надати підверстаччю стійкості. Часто в підверстаччі роблять шафку для зберігання інструментів. Кришку верстака виготовляють із сухої дубової, букової або березової дошки завтовшки 60-80 мм, обкладеної з неробочої сторони брусками. Кришка повинна бути рівною і чистою. З протилежного відносно робітника боку в ній знаходиться виїмка (лоток). Її ще називають інструментальною дошкою. Під час роботи в ній розміщують дрібний інструмент. Для кріплення заготовок у верстаку в передній його частині є передній притискний гвинт (передні лещата), а в задній — задня притискна коробка (задні лещата); гвинти можуть бути виготовлені з дерева або з металу.

Мал. 5. Будова столярного верстака

У кришці (паралельно передньому краю верстака) і в задній притискній коробці зроблено наскрізні гнізда, у які вставляють верстатні дерев’яні або металеві клинки, потрібні для закріплення матеріалу в горизонтальному положенні. Закріплення дошки «на ребро» в горизонтальному положенні здійснюється переднім гвинтом. При цьому вільний кінець дошки спирається на підставку. У вертикальному положенні матеріал закріплюють переднім притискним гвинтом або задньою притискною коробкою.

Висока продуктивність праці за найменшої втоми працюючого залежить від правильної організації робочого місця, спланованого режиму праці й відпочинку та дотримання правил безпечної праці.

Правильна організація робочого місця полягає в раціональному розміщенні інструментів і матеріалів. Непродумане планування збільшує час виконання конкретної роботи.

Усі інструменти та інші предмети потрібно розміщувати на робочому місці зручно, це дає змогу економити робочий час. Оскільки практичні завдання бувають різними, то організація робочого місця повинна відповідати особливостям цих завдань. Що простіша операція і менше потрібно інструментів для її виконання, то простішим буде їх розміщення. Заготовки та інструменти на робочому місці розміщують у зоні досяжності рук (мал. 6, а).

Мал. 6. Організація робочого місця: а - робочі зони; б - визначення відповідності висоти столярного верстака зросту учня

У зоні робочого місця ніщо не повинно утруднювати виконання робочих рухів корпуса, рук, ніг і голови працівника. Усе потрібне розміщують у полі зору так, щоб можна було, зокрема, бачити креслення (ескіз), брати заготовки, інструменти тощо.

Інструменти постійного користування, що застосовуються в роботі частіше, розміщують ближче до себе, на одному й тому самому місці (праворуч або ліворуч, залежно від того, якою рукою їх беруть).

Робочі верстаки, тумбочки, столи мають відповідати зросту учня, щоб він міг вільно сідати і вставати, прибирати зручного для роботи положення. Для цього або змінюють висоту верстака (стола), або ставлять під ноги підставку.

Столярний верстак відповідає зросту учня, якщо, стоячи біля нього, учень може вільно покласти на робочу частину верстака свої долоні (мал. 6, б).

Правила організації робочого місця

1. Приходити на заняття за кілька хвилин до дзвінка.

2. Заходити до майстерні організовано, з дозволу вчителя.

3. Перед початком заняття надягти робочий одяг.

4. Підготувати своє робоче місце. Звільнити його від усього зайвого.

5. Приступати до роботи тільки з дозволу вчителя.

6. Світло на робоче місце має падати зліва або спереду.

7. Відстань від очей до виробу, що виготовляється, має становити 30-35 см. Неправильна робоча поза псує поставу, спричиняє швидку втомлюваність і заважає роботі органів травлення.

8. Працювати лише на своєму робочому місці, не залишати його без дозволу вчителя.

9. Не відволікатися від роботи, не заважати працювати іншим.

10. Дотримуватися порядку й чистоти на робочому місці.

11. Обережно й дбайливо поводитися з інструментами та матеріалами, використовувати їх лише за призначенням.

12. Не вмикати електричних приладів та обладнання без дозволу вчителя.

13. Не торкатися рухомих частин механізмів. Ощадливо використовувати матеріал.

14. Якщо під час роботи вийшов з ладу інструмент або пристрій, негайно повідомити про це вчителя.

15. На вимогу вчителя припинити роботу й уважно вислухати його настанову чи пояснення.

16. Під час перерви вийти з майстерні й провітрити приміщення.

17. Закінчивши роботу, прибрати своє робоче місце (покласти інструменти, пристрої і матеріали в належні місця). Здати виготовлений виріб учителю. Вимити руки. Зняти робочий одяг.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Ознайомлення з будовою столярного або комбінованого верстака та налаштування його для роботи

Обладнання та матеріали: верстак столярний або комбінований, заготовки з деревини, столярні інструменти, інструкція з правил безпеки праці в навчальних майстернях.

Порядок виконання роботи

1. Підійди до верстака, ознайомся з його будовою.

2. З’ясуй стан підготовки верстака до роботи.

3. Ознайомся з переліком інструментів, якими оснащено робоче місце.

4. Розташуй інструменти на кришці верстака з урахуванням вимог правил безпеки праці та організації робочого місця.

5. Визнач відповідність висоти верстака твоєму зросту. За потреби встанови необхідну висоту за допомогою регулювальних гвинтів (для комбінованих верстаків) або влаштування ростової підставки (для столярного верстака).

6. Закріпи заготовку за допомогою затискного гвинта лещат та перевір надійність її кріплення.

7. Розслаб гвинт, розкручуючи його проти годинникової стрілки, та зніми заготовку.

8. Закрути гвинт так, щоб відстань між затискними площинами затискних пристроїв становила 5...10 мм.

9. Склади інструменти, прибери робоче місце.

• Робоче місце, робоча зона.

Безпека праці - умови, за яких ніщо не загрожує здоров’ю людини.

Верстак - устаткування для кріплення заготовок під час їх обробки ручним способом.

Діяльність - праця, дії людей у якій-небудь галузі.

Клинок - дерев’яний брусок для підтримки заготовки у верстаку під час її обробки.

  • 1. У чому сутність наукової організації робочого місця?
  • 2. Як підготувати столярний верстак до роботи?
  • 3. У чому полягає раціональне розміщення інструментів?
  • 4. Як установити висоту робочого місця відповідно до зросту учня?

Тестові завдання

1. Який графічний документ містить найбільш повну інформацію про технологію виготовлення виробу?

  • А малюнок
  • Б технічний рисунок
  • В креслення
  • Г ескіз
  • Д технологічна карта
  • Е усі відповіді правильні
  • Є правильної відповіді немає

2. Що означає термін «технологія»?

  • А галузь матеріального виробництва
  • Б інноваційний спосіб виготовлення продукції
  • В сукупність способів і прийомів вироблення матеріальних благ
  • Г усі відповіді правильні
  • Д правильної відповіді немає

3. Коли учень повинен приходити на заняття в шкільні майстерні?

  • А за кілька хвилин до дзвінка
  • Б після отримання дозволу чергового
  • В після отримання дозволу вчителя
  • Г залежить від виду виконуваних робіт
  • Д правильні всі відповіді
  • Е правильної відповіді немає

4. Чи може учень залишати робоче місце під час занять?

  • А може тоді, коли необхідно взяти додатково робочий інструмент
  • Б може з дозволу чергового
  • В може лише з дозволу вчителя
  • Г не може в жодному разі
  • Д правильні всі відповіді
  • Е правильної відповіді немає

5. Чи можна здмухувати з робочого місця пил, тирсу, інші відходи?

  • А можна із заплющеними очима
  • Б можна, якщо очі захищені окулярами
  • В можна, якщо відходи великих розмірів
  • Г не можна в жодному разі
  • Д можна, якщо відходи дрібні

6. Який інструмент необхідно розміщувати на робочому місці?

  • А увесь, який призначений для обробки певного виду конструкційних матеріалів
  • Б лише той, який необхідний для обробки певного виду конструкційних матеріалів
  • В той, що видав черговий
  • Г правильні всі відповіді
  • Д правильної відповіді немає

7. Який пристрій комбінованого верстака призначений для упередження отримання травм під час виготовлення виробів?

  • А лещата
  • Б затискний пристрій
  • В екран
  • Г регулювальний гвинт
  • Д правильні всі відповіді
  • Е правильної відповіді немає

8. Який пристрій столярного верстака призначений для кріплення заготовок з деревних конструкційних матеріалів?

  • А слюсарні лещата
  • Б гвинтовий затискач
  • В обидва
  • Г правильної відповіді немає

9. Які деталі столярного верстака слугують упорами для утримання заготовок, що обробляються?

  • А підверстатник
  • Б передній затискний пристрій
  • В верстатна кришка
  • Г гнізда
  • Д лоток
  • Е гребінка
  • Є клинок
  • Ж задній затискний пристрій