Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

§ 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

Ви дізнаєтесь:

• чим обумовлене різноманіття природних комплексів

• про закономірності поширення природних комплексів на рівнинах і в горах

Пригадайте:

• як розподіляються кліматичні пояси на Землі

• що таке географічна оболонка, природна зона

Через нерівномірний розподіл сонячного тепла на земній поверхні географічна оболонка дуже неоднорідна на різних широтах, як на материках, так і в океанах. Так, поблизу екватора, де тепло й волого, буяють ліси, природа відрізняється надзвичайним багатством живих організмів, швидкістю природних процесів. У полярних широтах, навпаки, усі процеси відбуваються повільно, органічний світ бідний. Навіть на одних і тих самих широтах природа також може відрізнятися через неоднорідність рельєфу та віддаленість від Океану.

Усе це хаотичне, на перший погляд, природне різноманіття підпорядковане певним правилам — природним закономірностям.

1. Природно-територіальні комплекси.

Взаємодія природних компонентів — клімату, рельєфу та гірських порід, вод, ґрунтів, рослинного та тваринного світу — спричиняє утворення різних за розмірами природних комплексів.

Будь-який природний комплекс характеризується особливим складом природних компонентів та має свій неповторний зовнішній вигляд. Особливості природного комплексу залежать від географічного положення території, на якій він формується.

Стійке поєднання природних компонентів, що склалося на певній території, називають природно-територіальним комплексом (ПТК).

Синонімом ПТК є поняття ландшафту (у перекладі з німецької — «загальний вигляд місцевості») як порівняно однорідної ділянки географічної оболонки.

Зміна кліматичних умов і співвідношення континентів та океанів у минулі геологічні епохи спричиняли й зміну ландшафтів. Однак набагато більше й швидше за природні чинники на зміни природних комплексів впливає господарська діяльність людей. Це приводить до формування не лише природних, але й природно-антропогенних ландшафтів, тобто таких, що зазнали відчутного впливу з боку людини.

Рис. 1. Природні зони світу.

Рис. 2. Тундра та лісотундра.

Рис. 3. Тайга.

2. Природні комплекси материків та океанів.

Природні комплекси відрізняються розмірами та утворенням. Найбільший природний комплекс Землі — географічна оболонка, яка утворилася внаслідок взаємодії атмосфери, літосфери, гідросфери та біосфери. У межах географічної оболонки найбільшими природними комплексами є материки та океани. їхнє утворення обумовлено насамперед відмінностями в будові земної кори.

Залежно від географічної широти на материках виділяють менші природні комплекси — географічні пояси та природні зони. Прикладом більш дрібних природних комплексів материків є яр, річкова долина, озеро тощо.

У Світовому океані виділяють природні комплекси окремих океанів, морів, заток, проток; розрізняють природні комплекси різних товщ води та океанічного дна.

3. Закономірності розташування природних зон на Землі.

Широтна (горизонтальна) зональність — це закономірна зміна природних компонентів та природних комплексів від екватора до полюсів. Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця по широті через кулястість Землі. Вам уже відомо, що зональності підпорядкований розподіл температур, опадів, атмосферного тиску, повітряних та водних мас, кліматичних поясів тощо. Найбільше широтна зональність проявляється на великих просторах рівнин. Тут формуються зональні природні комплекси — природні зони.

Природна зона — великий природний комплекс, поєднаний спільністю кліматичних умов, рослинного та тваринного світу, ґрунтів. Утворення природних зон обумовлене кліматом — співвідношенням тепла й вологи. За зовнішнім виглядом природні зони відрізняються характером рослинності. Тому назви природних зон суходолу визначаються переважаючим типом рослинності.

Рис. 4. Мішані та широколисті ліси.

Рис. 5. Лісостепи та степи.

Виявити закономірності в розміщенні природних зон вам допоможе робота з картою природних зон світу (рис. 1). Прослідкуємо зміну природних зон, рухаючись за меридіаном 20° сх. д. з півночі на південь.

У субарктичному поясі в умовах низьких температур розташована зона тундри та лісотундри (рис. 2). На південь її змінює тайга (рис. 3). Достатня кількість тепла та вологи створює умови для поширення там хвойних дерев. У південній частині помірного поясу кількість тепла й опадів збільшується, що сприяє утворенню зони мішаних і широколистих лісів (рис. 4). На схід від цієї зони кількість опадів зменшується, там формується зона лісостепів та степів (рис. 5).

На узбережжі Середземного моря в Європі та Африці панує середземноморський субтропічний клімат із сухим літом і вологою зимою, що сприяє утворенню зони твердолистих вічнозелених лісів та чагарників (рис. 6). У тропічних широтах кількість опадів дуже незначна — тут розкинулися тропічні пустелі та напівпустелі (рис. 7). На південь вони поступово змінюються саванами субекваторіального поясу, де є вологий сезон і багато тепла.

В екваторіальному поясі велика кількість тепла та вологи є необхідною умовою формування зони вологих екваторіальних лісів із дуже багатою рослинністю.

У Південній Африці природні зони, як і кліматичні пояси, повторюються. В Антарктиді розташована зона антарктичних пустель, яка характеризується дуже низькими температурами, незначною кількістю опадів, сильними вітрами.

Рис. 6. Твердолисті вічнозелені ліси та чагарники.

Рис. 7. Пустелі та напівпустелі.

Рис. 8. Висотні яруси гір загалом дорівнюють різним широтам планети.

Проте зміна природних умов на материках відбувається не лише з півночі на південь, але й із заходу на схід. Причина таких змін обумовлюється зміною співвідношення тепла та вологи, що визначається віддаленістю від Океану, напрямом пануючих вітрів.

У Світовому океані також існують природні зони, але яскраво виражених розбіжностей у них немає.

4. Вертикальна поясність.

Вертикальна поясність — закономірна зміна природних комплексів, пов’язана зі зміною висоти над рівнем моря, що характерна для гірської місцевості. Вона зумовлена насамперед зміною кліматичних умов із висотою та зниженням температури й тиску, збільшенням (до певної висоти) кількості опадів.

Вертикальна поясність має багато схожих рис із широтною зональністю: зміна поясів у горах відбувається в тій самій послідовності, що й на рівнинах, але значно швидше. Досить піднятися на 1 км, щоб переконатися в цьому.

У горах вертикальна поясність починається з тієї широтної зони, у межах якої розміщені гори. Так, якщо гора розташована в зоні тайги, то при піднятті до вершини зміняться такі пояси: тайга, гірська тундра, вічні сніги. А якщо рухатися вгору від підніжжя Анд в екваторіальному поясі, то біля підніжжя буде зона вологих екваторіальних лісів, які поступово змінюватимуться мішаними та хвойними лісами, чагарниками й гірськими луками, снігами та льодовиками. Отже, чим вищі гори й чим ближче вони розташовані до екватора, тим більший у них набір вертикальних поясів.

У Світовому океані також є своєрідна вертикальна поясність — зміна властивостей водних мас із глибиною та, відповідно, органічного світу.

Головне

• Природно-територіальний комплекс (ландшафт) — закономірне поєднання на певній території природних компонентів, які перебувають у взаємодії та утворюють нерозривну систему.

• На материках та в океанах проявляється одна з найважливіших закономірностей географічної оболонки — природна зональність.

• Чергування природних зон на рівнинах материків у першу чергу пояснюється зміною кліматичних умов із географічною широтою. Це явище має назву широтна зональність.

• Зміна природних комплексів відбувається не лише на рівнинах, але й у горах, від їх підніжжя до вершин, що також обумовлено зміною кліматичних умов (вертикальна поясність).

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що називають природно-територіальним комплексом? Чим пояснюється різноманіття природно-територіальних комплексів? Наведіть приклади природних та природно-антропогенних комплексів своєї місцевості. 2. Що таке широтна зональність? У межах якої природної зони розташована ваша місцевість? 3. Чому в горах формуються вертикальні пояси? У яких горах кількість поясів найбільша, а в яких найменша? Доведіть свою думку на конкретних прикладах. 4. Назвіть головну причину зміни природних зон на рівнинах та вертикальних поясів у горах.

Поміркуйте

Чому в горах вертикальні пояси змінюють одне одного швидше, ніж природні зони на материках?

Працюємо самостійно

Порівняйте сучасні ландшафти вашої місцевості з ландшафтами минулих часів.

Порадник

1. Установіть, у якій природній зоні розташована ваша місцевість.

2. Дізнайтеся, які види господарської діяльності людини мали найбільший вплив на природні ландшафти вашої місцевості.

3. Відтворіть природний ландшафт вашої місцевості тих часів, коли антропогенний вплив був незначним.

4. Результати вашого дослідження подайте у вигляді презентації, створеної за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint.