Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

ТЕМА 2. УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

§ 44. Зовнішні економічні зв'язки України

Пригадайте

• які переваги надає країні участь у міжнародній торгівлі

• чим відрізняється структура експорту розвинених країни та країн, що розвиваються

1. Географія зовнішньої торгівлі товарами.

Зовнішньоекономічну діяльність України визначають багато чинників. Серед них важливу роль відіграють економіко-географічне та геополітичне положення, природно-ресурсний потенціал, рівень економічного розвитку, секторальна структура економіки, кількість і кваліфікація робочої сили тощо.

Мал. 1. Товарна структура експорту та імпорту України (2017 р.). Джерело: Державна служба статистики України.

Основними товарами, що становлять український експорт, є продукція сільського господарства та харчової промисловості, чорні метали й вироби з них, машини та обладнання, транспортні засоби, мінеральні добрива, хімікати (мал. 1).

За останні роки в товарній та географічній структурі експорту України відбулися зміни.

Тривалий час безперечним лідером із вивезення продукції за кордон була металургійна промисловість. Зокрема, вивезення чорних металів та виробів із них становило майже 40% вартості всього експорту. Зараз найбільшу частку експорту складає продукція агропромислового комплексу. Україна посідає провідні позиції у світі за експортом пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії, меду тощо.

Серед головних тенденцій — збільшення ролі країн ЄС як торговельного партнера (мал. 2). Зокрема, експорт продовольчих товарів до країн Європи за останнє десятиліття збільшився майже в 5 разів. Україна увійшла до трійки постачальників сільськогосподарської продукції до ЄС. Серед європейських країн найбільший обсяг товарів експортується до Італії (насамперед металургійна продукція, олія та пшениця) та Польщі (переважно руди та олія).

Поряд із європейськими країнами найбільшими споживачами українських товарів, зокрема продовольчих, стали країни Азії (Туреччина, Китай, Індія).

Серед товарів, що завозяться в Україну, переважають мінеральна сировина, зокрема паливні ресурси (природний газ, нафта, нафтопродукти), машини й транспортні засоби, товари хімічної та легкої промисловості, бавовна, папір, цитрусові, чай, кава тощо.

Найбільші надходження товарів в Україну серед країн ЄС здійснюються з Німеччини, Польщі, Угорщини та Італії, а також із Китаю, Білорусі, США (мал. 3).

Мал. 2. Географічна структура українського експорту (2017 р.). Джерело: Державна служба статистики України.

Мал. 3. Географічна структура українського імпорту (2017 р.). Джерело: Державна служба статистики України.

За останні роки суттєво зменшилися обсяги торгівлі з Російською Федерацією. Використання Росією торговельно-економічного тиску зумовило суттєве скорочення торгівлі України із цією країною за всіма напрямками. Через торговельні та транзитні обмеження відчутно скоротилися й обсяги торгівлі із суміжними з Росією країнами, особливо експорт до Казахстану.

2. Зовнішня торгівля послугами.

У структурі експорту послуг України переважають транспортні послуги (мал. 4). Серед них найбільша частка припадає на послуги трубопровідного транспорту (56,2%). За останні роки відчутно зросла питома вага телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг. Це свідчить про якісні зрушення у структурі експорту послуг України та прагнення розвитку третинного сектору в напрямку світових тенденцій.

В імпорті послуг вагому частку складають державні та урядові послуги (зокрема послуги правосуддя, військового представництва, міжнародних організацій, посольств та консульств), транспортні та ділові послуги (мал. 5).

Головними партнерами України з експорту та імпорту послуг виступають країни ЄС, зокрема Німеччина, Польща, Велика Британія, Кіпр, а також США, Туреччина, Швейцарія.

3. Інші види зовнішньоекономічної діяльності України.

Для України важливим чинником економічного розвитку є залучення іноземних інвестицій. Залучення іноземних інвестицій сприяє проведенню модернізації виробництва та забезпечує передумови для економічного зростання. Агресивна політика Росії та військові операції на сході України негативно позначилися на надходженнях прямих інвестицій у нашу країну. Однак проведення економічних реформ, удосконалення правової бази, продовження курсу на модернізацію виробництва сприяють відновленню довіри інвесторів і збільшенню обсягів інвестування.

Мал. 4. Структура експорту послуг з України (2017 р.). Джерело: Державна служба статистики України.

Мал. 5. Структура імпорту послуг в Україну (2017 р.). Джерело: Державна служба статистики України.

До переліку основних країн-інвесторів, на які припадає понад 80 % загального обсягу прямих інвестицій, належать Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Велика Британія, Віргінські острови, Франція, Швейцарія, Італія. Найбільші обсяги прямих інвестицій спрямовані у фінансову й страхову діяльність, торгівлю та промисловість.

Інвестиційну діяльність в Україні також здійснюють близько 30 ТНК, які мають понад 7 тис. представництв та філій (див. таблицю). Найбільше таких підприємств працює в харчовій, нафтогазовій і тютюновій промисловості.

Таблиця

НАЙБІЛЬШІ ТНК, ЩО МАЮТЬ ФІЛІЇ ТА СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Корпорація

Країна

Виробництво

Обсяги інвестицій, млн грн

1

Макдональдс (McDonalds)

США

Харчова промисловість

198,3

2

Нестле (Nestle)

Швейцарія

Харчова промисловість

178,5

3

Брітіш Американ Тобакко (British American Tobacco)

Велика Британія

Тютюнова промисловість

166,8

4

Брітіш Петролеум (British Petroleum)

Велика Британія

Нафтогазова промисловість

142,6

5

Проктер енд Гембл (Procter & Gamble)

США

Хімічна промисловість

135,1

6

Шелл (Shell)

Нідерланди

Нафтогазова промисловість

124,9

Окремі ТНК виступають у ролі партнерів українських компаній. Результатом такої співпраці є автомобільні корпорації «Богдан» та «Єврокар», «Новокраматорський машинобудівний завод», підприємства з виробництва ліків «Дарниця» та «Фармак».

4. Україна в системі світових економічних відносин

Незважаючи на труднощі в проведенні економічних реформ, Україна досить успішно просувається на шляху інтеграції у світовий економічний простір.

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС є вагомим чинником посилення інтеграційних процесів, що сприятиме модернізації та реструктуризації національного господарства, посиленню позицій нашої країни у світовому господарстві. Однак для цього Україна має виробити нову стратегію зовнішньоекономічної політки, орієнтовану на зміну міжнародної спеціалізації.

Зараз питома вага у структурі експорту України належить сировинним товарам (сільськогосподарська, металургійна продукція). Частка високотехнологічної продукції (аерокосмічна, електричні машини та обладнання, наукові інструменти та ін.) становить лише 6,5%. Натомість у переліку товарів, які купує Україна, крім енергоносіїв, значну частку складає продукція машинобудування, у тому числі транспортні засоби, електроніка, побутова техніка, ліки. Ціни на технологічну продукцію набагато вищі, ніж на сировинну, а це означає, що співвідношення вартості експорту та імпорту для України є витратним.

Сьогодні саме наукоємні виробництва визначають конкурентоспроможність країни в сучасному господарстві. Якщо продаж на світовому ринку 1 кг сирої нафти приносить 2—2,5 цента прибутку, то 1 кг побутової техніки — 50 дол., 1 кг авіаційної техніки — 1000 дол., а 1 кг електроніки та інформаційної техніки дає змогу заробити 5 тис. дол. США.

Таким чином, для підвищення своїх позицій у світовій економіці Україна має налагодити власне виробництво технологічної продукції як для забезпечення внутрішнього споживання, так і для продажу на світових ринках. Необхідно реалізувати ряд заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національних підприємств, розширення ринків збуту та покращення структури експорту. Для цього наша країна має достатній науково-технічний потенціал, кваліфіковані трудові ресурси та виробничі потужності.

Головне

• Для України зовнішня торгівля не лише виступає джерелом валютних надходжень до бюджету, але й дає можливість заявити про себе на світових ринках, а також сприяє її інтеграції до європейського та світового співтовариства.

• Характерною рисою українського експорту є його сировинна спрямованість. Основну частку імпорту в Україну складають енергоносії.

• Визначений курс України на європейську інтеграцію позитивно впливає на проведення економічних та політичних реформ.

• Для подальшої інтеграції у світовий економічний простір в Україні слід проводити внутрішні реформи, які сприятимуть покращенню її іміджу на міжнародній арені.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. За мал. 1 охарактеризуйте склад українського експорту та імпорту. 2. Назвіть основні регіони й країни, що є торговельними партнерами України. 3. Які зміни відбулися в географічній та товарній структурі експорту України останніми роками? Чим вони обумовлені? 4. На яких видах послуг спеціалізується Україна? Назвіть країни та регіони, які є найбільшими споживачами українських послуг. 5. Розкрийте значення іноземних інвестицій для економіки України. Із яких країн надходять найбільші обсяги інвестицій до України?

Поміркуйте

1. Продаж яких товарів та послуг на світових ринках може забезпечити Україні економічне зростання?

2. Чи може, на вашу думку, сільське господарство стати чинником розвитку української економіки?